ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ex*, -ex-

ex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ex (prf.) ก่อนหน้า Syn. former
ex (prf.) นอก Syn. away, out, outside
ex (n.) พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
ex (prf.) ไม่มี See also: ปราศจาก Syn. not, without
ex (prep.) ไม่รวม See also: ไม่คิดรวม
ex (n.) อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก
ex (prf.) ออก See also: จาก
ex (prf.) ออก
ex (sl.) คู่รักเก่า See also: แฟนเก่า
ex cathedra (adv.) ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ
ex cathedra (adj.) ด้วยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ (คำทางการ) See also: โดยอำนาจตามตำแหน่งหรือสถานะ Syn. authoritative, magisterial
ex- (adj.) เก่า See also: แต่ก่อน, สมัยก่อน, ยุคก่อน Syn. former
exacerbate (vt.) ทำให้แย่ลง See also: ทำให้ทรุดหนัก Syn. aggravate, worsen
exact (vt.) ต้องการ Syn. compel, extort, force
exact (adj.) ถูกต้องแม่นยำ Syn. accurate, correct
exact from (phrv.) บังคับเรียกเก็บจาก See also: บีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย) Syn. exact of
exact of (phrv.) บังคับเรียกเก็บจาก See also: บีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
exact opposite (n.) สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน
exacting (adj.) ซึ่งต้องการความสนใจมาก See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก Syn. demanding
exaction (n.) การออกคำสั่ง See also: การบัญชาการ Syn. direction, dictation, rule, charge, regulation, bidding, domination, dominion, coercion, compulsion, constraint, hold, supervision, government
exactitude (n.) ความถูกต้องแม่นยำ See also: ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. accuracy, precision
exactly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด Syn. precisely
exactly the same (adv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
exactness (n.) ความถูกต้อง See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. preciseness, precision
exaggerate (vt.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerate (vi.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerated (adj.) ซึ่งเฟ้อ See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง Syn. overblown
exaggerated (adj.) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป Syn. sensational
exaggerated (adj.) เกินจริง See also: เกินธรรมดา, ผิดปกติ Syn. excessive, unreasonable Ops. average, reasonable
exaggerated (adv.) อย่างเชื่อถือไม่ได้ Ops. credibly, reasonably
exaggeration (n.) การกล่าวเกินจริง
exalt (vt.) ยกระดับ (คำทางการ) See also: ทำให้อยู่ในระดับสูงขึ้น Syn. elevate, promote, raise
exaltation (n.) การทำให้เป็นพระเจ้า See also: การเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า Syn. honor
exaltation (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. aggrandizement, apotheosis
exalted (adj.) สูงส่ง See also: มีจิตใจสูงส่ง, มีจิตใจดี Syn. grand, noble
exam (n.) การสอบ See also: การทดสอบ Syn. examination, test
examination (n.) การตรวจสอบ See also: การพิจารณาอย่างละเอียด Syn. inspection, investigation
examination (n.) การสอบ See also: การทดสอบ Syn. exam, test
examine (vt.) ไต่สวน See also: สอบสวน Syn. investigate
examine (vt.) พินิจพิจารณา See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์ Syn. inspect, study
English-Thai: HOPE Dictionary
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
ex officio(เอคซฺ'อะฟิชิโอ) โดยตำแหน่งหน้าที่., See also: ex officio adj.
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
exacerbationอาการกำเริบ
exact(อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ,การเรียกร้องความต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
exalted(อิกซอล'ทิด) adj. สูง,สูงส่ง,สูงค่า,ปลื้มปีติยินดี., See also: exaltedness n. ดูexalted, Syn. esteemed
exam(อิกแซม') n. ดูexamination
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,
excavation(เอคซฺคะเว'เชิน) n. การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด, Syn. ditch
excavator(เอคซฺ'คะเวเทอะ) n. คนขุด,เครื่องขุด,ผู้ขุดค้น
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
excel(อิคเซล') vt.,vi. ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า, Syn. surpass
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
excelsior(อิคเซล'ซิเออะ) n. ดอกไสกบเล็ก ๆ ,adj.,interj. ยิ่งดี,ยิ่งเจริญ,ยิ่งสูง
except(อิคเซพทฺ') prep.,conj.,vt. นอกจาก,ยกเว้น,ไม่นับ,ยกเว้น. vi. คัดค้าน., See also: exceptable adj. ดูexcept
excepting(อิคเซพ'ทิง) prep. ยกเว้น,ไม่นับ
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptionablen. ยกเว้นได้, See also: exceptionableness n. ดูexceptionable
exceptive(เอคเซพ'ทิฟว) adj. เป็นข้อยกเว้น,คัดค้าน
excerpt(เอค'เซิร์พ) {excerpted,excerpting,excerpts} n. ข้อความที่คัดมาจากที่อื่น,สิ่งที่คัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา. vt. (อิคเซิร์พ') ตัดตอนมา,คัดลอกมา., See also: excerpter n. ดูexcerpt excerptor n. ดูexcerpt excerptible adj. ดูexcerpt excerption n.
excess(อิคเซส') adj.,n. (ความ) มากเกินพอ,มากเกินความจำเป็น, Syn. surplus
English-Thai: Nontri Dictionary
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง,โดยตำแหน่งหน้าที่
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์
excavator(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,เครื่องเจาะ
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
excepting(pre) ยกเว้น
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
exchange(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่แลกเปลี่ยน,ตั๋วเงิน
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน
excise(n) อากร,ภาษี
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ex capitalisation (x.c.)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex officio (L.)โดยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exacerbationการกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exact ageอายุตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exaltationภาวะอารมณ์คลั่งเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excavation๑. การขุด๒. โพรง, แอ่ง (ถูกขุด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excavator spoonช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exception๑. ยกเว้น๒. สิ่งผิดปรกติ, ความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู extraordinary circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessการรับผิดส่วนแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exchange๑. แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน๒. ชุมสาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Exchequerกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise dutyอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excision; ectomyการตัด (อวัยวะ) ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitableเร้าขึ้น, เร้าได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitantสิ่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitationการเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excluded middle, law ofกฎนิรมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusionการกีดกัน, การกันออกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exclusive alternationการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrescence๑. ปุ่มเนื้อ๒. ปุ่มงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrescent-งอกออกผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretaสิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excreteขับถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretion๑. การขับถ่าย๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excreta] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretory-ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excurrent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exculpatory clauseข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด (เมื่อกระทำโดยบริสุทธิ์ใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excurrent๑. -นำออก [มีความหมายเหมือนกับ efferent]๒. -ขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excretory]๓. ช่วงเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
executeกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exภายนอก [การแพทย์]
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]
Exacerbationการกำเริบ,การกำเริบของโรค [การแพทย์]
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Excavationการขุดเจาะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Excerptsงานตัดทอน [TU Subject Heading]
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Exchangeการแลกเปลี่ยน (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Exciteกระตุ้น [การแพทย์]
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Excludeคัดออก [การแพทย์]
Exclusionตัดทิ้ง [การแพทย์]
Exclusive Economic Zoneเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
Excreteขับถ่าย [การแพทย์]
Excretionการขับถ่าย,สิ่งขับถ่าย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,การขับทิ้ง,น้ำคัดถ่าย,ขับถ่ายของเสีย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,ขับถ่าย [การแพทย์]
Excretoryขับถ่ายของเสียที่เกิดจากเซลล์,ขับถ่าย [การแพทย์]
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executive abilityความสามารถทางบริหาร [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
Exerciseกายบริหาร [TU Subject Heading]
Exergonicเอ็กเซอร์โกนิค [การแพทย์]
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]
Exfoliateหลุดออกมา [การแพทย์]
Exhalation Valvesท่อต่อกับทางอากาศหายใจออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba Syn. ต้นกระทุ่ม
ต้นกระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba
ต้นบุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ต้นบุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ต้นปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก
บุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
บุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
บุกคางคก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
บุกคางคก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
ปะหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ลำเจียก, ต้นปะหนัน
ปาหนัน (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ลำเจียก, ต้นปะหนัน
มันซูรัน (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, เบือ, เบีย, บุกคางคก
มันซูรัน (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ลำเจียก (n.) Pandanus tectorium Soland. Ex Park. Syn. ปาหนัน, ต้นปะหนัน
โดยตำแหน่ง (adj.) ex officio Syn. ตามหน้าที่ Ops. โดยส่วนตัว
ภรรยาเก่า (n.) ex-wife Syn. เมียเก่า, อดีตเมีย
อดีตเมีย (n.) ex-wife Syn. เมียเก่า
เมียเก่า (n.) ex-wife Syn. ภรรยาเก่า
กะเกณฑ์ (v.) exact See also: force, compel Syn. กำหนด, ถือ, ระบุ, สรุป
ดิก (adv.) exactly See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely Syn. จริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
She's going to be 40 next monthเธอกำลังจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี้
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
You've got an express mailคุณได้รับจดหมายด่วน
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
I like the experience of being in…ฉันชอบประสบการณ์ที่ได้อยู่ใน...
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
I never expect thisฉันไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้เลย
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
Please excuse me, won't you?ฉันขอตัวก่อนได้ไหม
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
As I expected!เป็นดั่งที่ฉันคาดไว้
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ
So your ex and your private patient were both screwing Adam T owers.งั้นอดีตภรรยาและคนไข้คุณ ทั้งคู่ก็นอนกับอดัม ทาวเวอร์
And your ex is in a coma just as she's to say something inconvenient for you.และอดีตภรรยาคุณอยู่ในอาการโคม่า เหมือนเธอกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณ
Your ex and Catherine Tramell were girl buddies. Did you know that?อดีตภรรยาคุณและแคทเธอรีน ทราเมล เคยเป็นคู่หูกัน คุณรู้เรื่องนี้ไหม?
It's not like she'd Fed Ex a six-carat diamond.ทำอย่างกับว่าเธอส่งแหวนเพชรมากับเฟ็ดเอ๊กซ์ได้งั้นแหละ
My marriage counselor. My ex and I were on the rocks. She said get a hobby.ผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงานของฉัน อดีตของฉันและฉันอยู่บนโขดหิน เธอบอกว่าได้รับงานอดิเรก
Not, I have to go back with ex planted like a brotherไม่ต้องหรอก ฉันกลับกับเขาได้น่ะ ไม่ต้องห่วงหรอก
And when she does, she'll kill all of us. That's what your ex can't seem to realise.เนƒเธ™เธ›เธต 1959 เนƒเธ™เธ—เธตเนˆเธชเธธเธ”เธชเธ เธฒเธฃเธฑเธเธเน‡เธขเธญเธกเธฃเธฑเธšเธงเนˆเธฒ
Just about the time your ex was jumping off her own balcony wearing nothing but a bathrobe.ก็เเค่เป็นช่วงเวลา ที่เมียเก่าของนายกระโดด ลงมาจากระเบียงห้องของเธอ โดยไม่ส่วมใส่อะไรนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำ
I haven't even seen a check from my ex in four months.ฉันยังไม่ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู จากอดีตสามีฉัน 4 เดือนแล้วนะ
How did you get my ex to send me a check?คุณติดต่ออดีตสามีฉันได้ยังไง เพื่อส่งเช็คเงินให้ฉัน
Sally has been arrested for using the company's Fed Ex account to ship drugsแซลลี่ถูกจับเมื่อเช้านี้ ข้อหาส่งยาเสพติดผ่านเฟด-เอ็ก

ex ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 一如所料] as expected
个展[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, 个展 / 個展] a one-person exhibition
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
阿卡普尔科[Ā kǎ pǔ ěr kē, ㄚ ㄎㄚˇ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄎㄜ, 阿卡普尔科 / 阿卡普爾科] Acapulco, city in Mexico
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, 加速] accelerate; expedite
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, 准确 / 準確] accurate; exact; precise
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, 精准 / 精準] accurate; exact; precision
获得性阅读障碍[huò dé xìng yuè dú zhàng ài, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 获得性阅读障碍 / 獲得性閱讀障礙] acquired dyslexia
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 活动 / 活動] activity; exercise; behavior
急性照射[jí xìng zhào shè, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 急性照射] acute exposure
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, 附加] additional; annex
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, 邻接 / 鄰接] adjacent; next to
肾上腺皮质[shèn shàng xiàn pí zhì, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄆㄧˊ ㄓˋ, 肾上腺皮质 / 腎上腺皮質] adrenal cortex
在此之后[zài cǐ zhī hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄏㄡˋ, 在此之后 / 在此之後] after this; afterwards; next
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, 龙舌兰 / 龍舌蘭] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila
年资[nián zī, ㄋㄧㄢˊ ㄗ, 年资 / 年資] age and experience; seniority
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
空中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 空中核爆炸] air nuclear explosion; nuclear airburst
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, 一概] all; without any exceptions; categorically
亚力山大帝[Yà lì shān dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, 亚力山大帝 / 亞力山大帝] Alexander the Great
亚历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, 亚历山大 / 亞歷山大] Alexander (name); Alexandria (town name)
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, 亚历山大大帝 / 亞歷山大大帝] Alexander the Great (356-323 BC)
亚历山大里亚[Yà lì shān dà lǐ yà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, 亚历山大里亚 / 亞歷山大里亞] Alexandria
大仲马[dà zhòng mǎ, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄇㄚˇ, 大仲马 / 大仲馬] Alexandre Dumas, père
失读症[shī dú zhèng, ㄕ ㄉㄨˊ ㄓㄥˋ, 失读症 / 失讀症] alexia
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
阿列克西斯[Ā liè kè xī sī, ㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄙ, 阿列克西斯] Alexis (name)

ex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスルブリス;エクスリブリス[, ekusuruburisu ; ekusuriburisu] (n) ex libris (lat
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
事前[じぜん, jizen] (n,adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P)
事後[じご, jigo] (n-adv,n-t) (See 事前) after-; post-; ex-; after the fact; ex post; (P)
蔵書票[ぞうしょひょう, zoushohyou] (n) bookplate; ex libris
配当落ち[はいとうおち, haitouochi] (n) dividend off; ex dividend
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ...
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P)
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^)
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer
エキサイト[えきさいと, ekisaito] excite
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system
エグジット[えぐじっと, egujitto] exit
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
エクステント[えくすてんと, ekusutento] extent
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer
エクスポート[えくすぽーと, ekusupo-to] export (vs)
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute
エクセル[えくせる, ekuseru] EXCEL
オートエグゼックバット[おーとえぐぜっくばっと, o-toeguzekkubatto] AUTOEXEC.BAT
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM
ケーゴーロクフレックス[けーごーろくふれっくす, ke-go-rokufurekkusu] K56flex
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
コムデックス[こむでっくす, komudekkusu] COMDEX
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an)
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ขยาย English: to extend
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert
居る[おる, oru] Thai: มี English: to exist
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยาย English: to extend
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
[つぎ, tsugi] Thai: ต่อไป English: next
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
除いて[のぞいて, nozoite] Thai: ยกเว้น English: except

ex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยฝ่ายเดียว[adv.] (dōi fāi dīo) EN: ex parte FR:
โดยตำแหน่ง[adv.] (dōi tamnaen) EN: ex officio FR:
ฝ่ายเดียว[adj.] (fāi dīo) EN: only ; alone ; ex parte ; one-sided ; unilateral FR:
การไต่สวนฝ่ายเดียว[n. exp.] (kān taisūan) EN: ex parte investigation FR:
แคแตร[n.] (khaētraē) EN: Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) FR: Dolichandrone serrulata
ภรรยาเก่า[n. exp.] (phanrayā ka) EN: ex-wife FR: ex-épouse [f] ; ex (fam.) [f]
ราคาจากโรงงาน[n. exp.] (rākhā jāk r) EN: ex factory price ; ex works price FR: prix d'usine [m]
ราคาหน้าโรงงาน[n. exp.] (rākhā nā rō) EN: ex-works price ; ex works FR:
สมาชิกโดยตำแหน่ง[n. exp.] (samāchik dō) EN: ex officio member FR:
ถ่านไฟเก่า[n.] (thānfaikao) EN: old flame ; old lover ; former girlfriend ; former boyfriend FR: ex [m, f] (fam.)
อ่ะ[interj.] (a-) EN: [expression of resignation] FR:
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป[n. exp.] (ābīlīen krū) EN: abelian group ; commutative group FR: groupe abélien [m]
อาชีพบำบัด[n. exp.] (āchīp bamba) EN: occupational therapy FR:
อาชีพบัญชี[n. exp.] (āchīp banch) EN: accountancy FR:
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพพยาบาล[n. exp.] (āchīp phayā) EN: nursing FR:
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาชีพเกษตรกร[n. exp.] (āchīp kasēt) EN: FR: métier d'agriculteur [m]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อาชีพนิยม[n. exp.] (āchīp niyom) EN: professionalism FR: professionnalisme [m]
อาชีพปัจจุบัน[n. exp.] (āchīp patju) EN: FR: occupation actuelle [f]
อาชีพแพทย์[n. exp.] (āchīp phaēt) EN: medical career FR: carrière médicale [f]
อาชีพรับจ้าง[n. exp.] (āchīp rapjā) EN: journeyman FR: journalier [m]
อาชีพรอง[n. exp.] (āchīp røng) EN: FR: activité d'appoint [f] ; travail d'appoint [m] ; activité secondaire [f]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต-[pref. (adj.)] (adīt-) EN: ex- FR: ex-
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārāt) EN: FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanra) EN: ex-wife FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตผู้นำ[n. exp.] (adīt phū na) EN: former leader FR:
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt rattha) EN: former Minister FR: ancien ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:

ex ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abdampf {m}exhaust steam
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Abgasmessgeräte {pl}exhaust gas measuring equipment
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Absoluttext {m}absolute text
Abwärme {f}waste heat; exhaust heat
Anschlussleitung {f}access line; flex
Kontaktmann {m}account executive
Genauigkeit {f}; Exaktheit
Anpassungsfähigkeit {f}; Verhaltensflexibilität
Mehrausgabe {f}additional expenditure
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Werbefachmann {m}; Werbetexter
Vertreterkosten {pl}agency expenses
Agrarexport {m} | Agrarexporte
Hilfsmittel {n} | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Alexandersegler {m} [ornith.]Alexander's Swift
Großer Alexandersittich {m} [ornith.]Alexandrine Parakeet
Alleinbesitz {m}exclusive possession
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Amtslizenz {f}ex officio licence
Änderungsindex {m}amendment index
Angelausflug {m}fishing expedition
Tierversuch {m}; Tierexperiment
Annexion {f}annexation
Jahresabschreibung {f}annual depreciation expense
Magersucht {f}; Anorexia (nervosa) [med.]anorexia (nervosa)
Arbeitskräfteüberangebot {n}excess supply of labour
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Rüstungsausgaben {pl}arms expenditure
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Artikelstammerweiterung {f}article master extension
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
Hilfsprüfer {m}assistant examiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ex
Back to top