ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coercion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coercion*, -coercion-

coercion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coercion (n.) การบีบบังคับ See also: การขู่เข็ญ Syn. compulsion, duress, intimidation
English-Thai: HOPE Dictionary
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coercionการบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coercionการใช้อำนาจบังคับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Therefore, we conclude that extreme coercion is necessary to motivate you.เราจึงสรุปได้ว่า จำเป็นต้องบีบบังคับ หากจูงใจให้คุณกระทำสิ่งใค
No forced entry, no coercion of any kind.ไม่มีร่องรอยการบุกรุก ไม่มีร่องรอยการบังคับอะไรเลย
Subtle methods of coercion are usedวิธีการบังคับขู่เข็ญนั้นเอาไว้ใช้
We know the killer drove his victims but there were no marks of coercion or violence on the bodies.ฆาตกรขับรถให้เหยื่อ แต่ร่างกายของศพไม่มีร่องรอยว่าถูกบังคับเลย
Coercion and violence.การบีบบังคับและใช้ความรุนแรง
You can't do anything that could be seen as coercion.You can't do anything that could be seen as coercion.
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย
I'm more than familiar with passive coercion.ฉันคุ้นเคยกับวิธีไม่ใช้การบังคับ
Let's just call it coercion.เรียกว่าบังคับมากกว่า
To describe the use of force, coercion, or psychological pressure exerted on a client in the commission of a crime.เพื่ออธิบายการใช้กำลัง การบังคับขู่เข็ญหรือการกดดันทางจิตใจ ความพยายามให้กับลูกความ คือค่านายหน้าของการทำผิดบาป
Kidnapping, unlawful imprisonment, coercion!ลักพาตัว กักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขู่กรรโชก
For conspiracy to commit murder, coercionข้อหาสมคบคิด มอบหมายฆาตกร บังคับขู่เข็ญ

coercion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 威迫] coercion; to intimidate

coercion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾圧政治[だんあつせいじ, dan'atsuseiji] (n) (political) coercion
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P)
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P)
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P)
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P)

coercion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
การบีบบังคับ[n.] (kān bīpbang) EN: coercion FR:

coercion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsmittel {n}means of coercion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coercion
Back to top