ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absolutely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absolutely*, -absolutely-

absolutely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolutely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely (adv.) อย่างไม่มีเงื่อนไข See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด Syn. unquestionably, certainly
absolutely not (adv.) ไม่ด้วยประการใดเลย See also: มิใช่ใดๆเลย Syn. by no means, not by any means, not in any way, not at all
absolutely not (adv.) ไม่ See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ Ops. yes
English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งหมด (pron.) absolutely See also: all, total, completely Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
ทีเดียว (adv.) absolutely
ยังไงๆ (adv.) absolutely
ลอยลำ (adv.) absolutely See also: overwhelmingly Syn. ขาดลอย
สิ้นเชิง (adv.) absolutely See also: completely, unconditionally Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
หมดด้วยกัน (pron.) absolutely See also: all, total, completely Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น Ops. บางส่วน
หัวเด็ดตีนขาด (adv.) absolutely Syn. ยังไงๆ
เด็ด (adv.) absolutely See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด
เด็ดขาด (adv.) absolutely See also: resolutely, firmly, decisively Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด
เทียว (adv.) absolutely See also: quite (certain), right (now) Syn. ทีเดียว, เชียว
เป็นอันขาด (adv.) absolutely See also: definitely, surely, certainly Syn. เด็ดขาด
เปี๊ยบ (adv.) absolutely See also: exactly, perfectly Syn. เป๊ะ
เปี๊ยบ (adv.) absolutely See also: exactly, strictly, striking
เงียบฉี่ (adj.) absolutely silent See also: very quiet, no voice Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบสนิท (adj.) absolutely silent See also: very quiet, no voice Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด Ops. ดัง, อึกทึก
กินบ้านกินเมือง (adv.) absolutely still See also: completely still, perfectly still
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think it's absolutely perfectฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
It is absolutely fabulousมันเหลือเชื่อโดยแท้
She absolutely hated itเธอเกลียดมันอย่างที่สุด
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
You have absolutely no right to do that!เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว
They're absolutely harmless. Really.{\cHFFFFFF}พวกเขากำลังที่ไม่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง จริงๆ.
It's working. It this absolutely North Africa?มันอย่างนี้แอฟริกาเหนือ?
Nothing. Not a hint. Absolutely nothing.ไม่มีอะไร ไม่ได้คำใบ้ ไม่มีอะไรแน่นอน
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น
I mean, I have absolutely no idea what we're doing here or what I'm doing here or what this place is about, but I am determined to enjoy myself.ฉันหมายถึงว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ หรือว่าฉันกำลังทำอะไรที่นี่ หรือที่นี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง แต่ฉันพยายามที่จะทำตัวเองให้สนุก
He's absolutely right. Look, There's a bullet hole here in the wall See that?เขาพูดถูก ดูสิ มีรูกระสุนอยู่ในผนัง เห็นไหม?
This is absolutely terrible.มันน่ากลัวมากอย่างแน่นอน
On your old veranda when your charm, dear, is absolutely nil yeah, I know. you'll still be lovin' me.# Where? # On your old veranda # When your charm, dear, is absolutely nil

absolutely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, 悄然无声 / 悄然無聲] absolutely quiet
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, 端赖 / 端賴] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, 坚如磐石 / 堅如磐石] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, 不共戴天] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ˊ ㄧ ㄕ, 万无一失 / 萬無一失] surefire; absolutely safe
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, 断然 / 斷然] absolutely; certainly
万万[wàn wàn, ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 万万 / 萬萬] absolutely; wholly
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely

absolutely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P)
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even
万全を期す[ばんぜんをきす, banzenwokisu] (exp,v5s) to make absolutely sure; to make doubly sure
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
無きゃいけない(P);無くてはいけない(P)[なきゃいけない(無きゃいけない)(P);なくてはいけない(無くてはいけない)(P), nakyaikenai ( naki yaikenai )(P); nakutehaikenai ( naku tehaikenai )(P)] (exp) (1) (uk) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (after negative base of verb) have to do; (P)
無きゃならない[なきゃならない, nakyanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無くてはならない) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See ねばならない) (after negative base of verb) have to do
無くてはならない[なくてはならない, nakutehanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無い) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See なければならない) (after negative base of verb) have to do
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure
透徹[とうてつ, toutetsu] (n,vs) penetration; absolutely clear; not dirty; clearness
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P)
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P)
絶対[ぜったい, zettai] (adv) (1) (See 絶対に) absolutely; unconditionally; (adj-no) (2) absolute; unconditional; unmistakable; (n) (3) (ant

absolutely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly ; sure ; absolutely ; definitely ; yes I can ; of course FR: certainement ; absolument ; c'est bon !
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely FR: absolument
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely ; make a decision FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hen dūay yā) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely ; decisively FR: absolument
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly FR:
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ[v. exp.] (krōt penfeū) EN: throw a fit ; be absolutely furious FR:
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly FR:
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing at all ; there is absolutely nothing FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
มิดหมี[adv.] (mitmī) EN: very ; completely ; absolutely ; totally FR:
แน่ละซิ[adv.] (naē la si) EN: definitely ; absolutely FR:
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่นอนที่สุด[adv.] (naēnøn thīs) EN: absolutely FR: bien évidemment
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice FR:
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances FR: absolument ; certainement ; sans faute
เป็นแน่[adv.] (pen naē) EN: absolutely ; definitely FR:
เป็นแน่แท้[adv.] (pen naēthaē) EN: absolutely ; definitely FR:
เปี๊ยบ[adv.] (pīep) EN: perfectly ; absolutely ; extremely ; irrevocably FR: absolument
สิ้นเชิง[adv.] (sinchoēng) EN: absolutely ; totally ; completely FR: totalement ; complètement
เต็มประตู[adv.] (tempratū) EN: completely ; absolutely ; totally FR:
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: very ; really ; absolutely ; quite ; very FR: tout à fait ; absolument ; vraiment
เทียว[adv.] (thīo) EN: very ; really ; awfully ; absolutely FR:
ถูกทีเดียว[adv.] (thūk thīdīo) EN: certainly ; absolutely ; right on (inf.) FR:
ถูกต้อง[adv.] (thūktǿng) EN: absolutely ; certainly ; of course ; precisely FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ยังไง ๆ[adv.] (yang-ngai-n) EN: absolutely FR:
อย่างสิ้นเชิง[adv.] (yāng sincho) EN: totally ; entirely ; utterly ; completely ; absolutely FR: totalement
อย่างสูงสุด[adv.] (yāng sūngsu) EN: absolutely ; maximally ; to the max FR:
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaēji) EN: actually ; de facto ; indeed ; absolutely FR: absolument ; vraiment ; parfaitement
อย่างที่สุด[adv.] (yāng thīsut) EN: terribly ; extremely ; utterly ; fabulously ; absolutely FR: terriblement ; fabuleusement

absolutely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweifelsfrei {adj}free of doubt; absolutely certain; doubtless
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absolutely
Back to top