ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sensational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sensational*, -sensational-

sensational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sensational (adj.) เกี่ยวกับความรู้สึก Syn. emotional
sensational (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Syn. exciting, marvelous, dramatic
sensational (adj.) ยิ่งใหญ่ See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
sensationalism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. emotionalism, melodrama, photism, sentimentality
sensationalist (adj.) ซึ่งแสดงความรู้สึก
sensationally (adv.) อย่างดึงดูดใจ See also: อย่างเร้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,
English-Thai: Nontri Dictionary
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sensationalism; sensationismผัสสาการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึกโครม (adj.) sensational See also: exciting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall wish a book jacket that is only letters. No sensational drawings. Yes?ฉันจะขอให้แจ็คเก็ตหนังสือที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ไม่มีภาพวาดที่น่าตื่นเต้น ใช่?
One unifying detail seems to be 'that the attackers appear to be... ' '... the sensational chart-topping... ' '... or ideological connection between those committing the atrocities... ''การโจมตีเกิดขึ้น... ' เน€เธˆเธฒเธฐเธญเธธเน‚เธกเธ‡เธ„เนŒเนƒเธ™เธเธณเนเธžเธ‡ เนƒเธŠเนˆเธกเธฑเน‰เธข
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่
In a phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensational debut in show business,ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงการก้าวสู่วงการ อย่างครึกโครมของมาริลีน มอนโร
A housewife had been accused of murder, and her trial was growing more sensational each day.แม่บ้านคนหนึ่ง เป็นผู้ต้องหาว่าฆ่าคนตาย และการพิจารณาคดีของเธอก็น่าดึงดูดใจขึ้นทุกวัน
Lurid. A case so sensational you hoped I'd be interested.น่าตื่นตกใจ คดีน่าดึงดูดมาก นายคาดหวังให้ฉันสนใจ
His big break came when a customer gave him a ticket to a sensational new kind of entertainment-- science for the public.เมื่อลูกค้าให้เขาตั๋ว เพื่อรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น ของการบันเทิง วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน
Congratulations, Adonis, on a sensational effort.ขอแสดงความยินดีอิเหนา
Thanks, Adonis, and congratulations on a sensational performance.ขอบคุณอิเหนาและขอแสดง ความยินดี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่น่า ตื่นเต้น จิม
Perhaps you should keep that in mind before making sensationalist claims.โปรดคำนึงก่อนกล่าวอ้าง ให้ผู้คนตื่นตระหนก
Some people might call that pretty sensational.บางคนอาจถือว่าน่าตื่นตระหนก

sensational ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy

sensational ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
扇情[せんじょう, senjou] (n) sensational
煽情的;扇情的[せんじょうてき, senjouteki] (adj-na) inflammatory; lascivious; sensational
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine)
驚倒[きょうとう, kyoutou] (n,vs) sensational
センセーショナリズム[, sense-shonarizumu] (n) sensationalism
センセーショナル[, sense-shonaru] (adj-na,n) sensational; (P)
感覚論[かんかくろん, kankakuron] (n) sensationalism
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing

sensational ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดสุด ๆ = เด็ดสุดๆ[adj.] (det sut-sut) EN: sensational FR:
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous ; being talking about FR: scandaleux ; tapageur
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: sensational ; interesting ; fascinating FR:
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:

sensational ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsehenerregend; sensationell; reißerisch {adj} | aufsehenerregender | am aufsehenerregendstensensational | more sensational | most sensational
Sensationsmeldung {f}sensational report
Sensationspresse {f}sensational press
Sensualismus {m}sensualism; sensationalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sensational
Back to top