ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raise*, -raise-

raise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raise (vt.) ยกขึ้น See also: ชูขึ้น Syn. lift
raise (vt.) เลี้ยงดู See also: เลี้ยง Syn. bring up
raise (vt.) ทำให้เพิ่มขึ้น See also: ทำให้มากขึ้น Syn. increase
raise (vt.) ปลูก See also: เพาะปลูก Syn. breed, grow
raise (vt.) รวบรวมเงิน See also: เรี่ยไร
raise (vt.) กระตุ้น See also: ยั่วยุ, ปลุกปั่น Syn. provoke
raise (vt.) เพิ่มเงินพนัน
raise (vt.) ติดต่อทางวิทยุ
raise (vt.) ทำให้คืนชีพ
raise (vt.) ยกระดับ See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น Syn. improve
raise (vt.) สร้าง
raise (n.) การยกขึ้น
raise (n.) รายได้ที่เพิ่มขึ้น See also: เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
raise a glass to (idm.) ดื่มให้กับ See also: ดื่มอวยพร Syn. drink to, propose to
raise a hand to (idm.) ตี See also: ฟาด
raise a man to the purple (idm.) แต่งตั้งเป็นพระราชา
raise against (phrv.) แสดงการต่อต้าน See also: ต่อต้าน, คัดค้าน
raise an objection to (idm.) พูดคัดค้าน Syn. demur at, object to
raise from (phrv.) เลี้ยงดู See also: สนับสนุน, ดูแล
raise someone from the dead (phrv.) ทำให้ฟื้นคืนชีพ Syn. call up, raise up
raise the wind for (idm.) ขอเงิน See also: ได้รับเงิน
raise to (phrv.) ยกไปทาง
raise to (phrv.) ทำให้สูงขึ้น See also: เชิดชู
raise up (phrv.) ยกขึ้นสูง
raise up (phrv.) ทำให้ฟื้นคืนชีพ Syn. call up, raise from
raise with (phrv.) พูดเสนอแนะ Syn. bring up, come up
raised (adj.) สูงกว่าบริเวณที่อยโดยรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
raise(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ
raiser(เร'เซอะ) n. ผู้ยก,ผู้ยกขึ้น,ผู้เลี้ยง,ผู้เพาะปลูก,ผู้รวบรวมเงิน,ผู้ทำขนมปัง
English-Thai: Nontri Dictionary
raise(vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
raise a presumptionตั้งข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
raised bogพรุงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันสมอ (v.) turn a capstan to raise an anchor
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
ชัก (v.) raise See also: hoist, fly
ชู (v.) raise See also: lift, boost, elevate, hold up Syn. ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น
ชูขึ้น (v.) raise See also: lift, boost, elevate, hold up Syn. ยก, ยกขึ้น
ยก (v.) raise See also: lift, uplift, upraise, upheave Syn. ชู
ยกมือ (v.) raise See also: lift, uplift
เงื้อ (v.) raise See also: lift, elevate Syn. ยก, ยกขึ้น, ง้าง, เงื้อง่า
เงื้อง่า (v.) raise See also: lift, elevate Syn. เงื้อ, ง้าง, ยก, ยกขึ้น Ops. เอาลง, ยกลง
โง (v.) raise See also: lift up, elevate, rear Syn. ยก, โผล่ Ops. ก้ม
โผล่ (v.) raise See also: lift up, elevate, rear Syn. ยก Ops. ก้ม
โหง (v.) raise See also: lift Syn. กระดก, ยกขึ้น
ใช้กลอุบาย (v.) raise a diversion See also: fool, trick
ใช้อุบาย (v.) raise a diversion See also: fool, trick Syn. ใช้กลอุบาย
กางร่ม (v.) raise an umbrella See also: open an umbrella Ops. หุบ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (v.) raise aquatic animals See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals
เอางาน (v.) raise one hand and jerk up a little before receive a thing
ช้อนตา (n.) raise one´s eyes
ชูมือ (v.) raise one´s hand See also: lift one´s hand Syn. ยกมือ
เงื้อมือ (v.) raise one´s hand See also: lift one´s hand Syn. เงื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
Let's raise the child together!มาเลี้ยงลูกด้วยกันเถอะ
She raised me to be cleanเธอปลูกฝังให้ฉันเป็นคนสะอาด
Were you born and raised in Chiangmai?คุณเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่หรือ?
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
No one has ever praised me like thisไม่เคยมีใครยกย่องฉันอย่างนี้มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
All those voting not guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนไม่ผิดโปรดยกมือของคุณ
OK, all those voting not guilty, raise your hands.OK, all those voting not guilty, raise your hands.
All those voting guilty, raise your hands.All those voting guilty, raise your hands.
The fish just moved away slowly... ... and the old man could not raise him an inch.ปลาที่เพิ่งย้ายออกไปอย่างช้าๆ และคนเก่าไม่สามารถฟื้นนิ้ว
I'll raise you.คุณไม่ได้ใช้นิ้วมือว่าในอดีตที่ผ่านมา
So... more to raise a laugh...เพื่อให้มากขึ้นเพื่อยกระดับ หัวเราะ
It's important to raise a laugh on the battlefield.เพื่อยกระดับการหัวเราะใน สนามรบ และมีอารมณ์ขันมากบาง หัวเราะสามารถ
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม
Well, raise my rent! You are the Kid!แม่เจ้าโว๊ย นายคือเดอะคิด
Now raise your right hand for the pledge.ยกมือขวาขึ้นเพื่อกล่าวคำปฎิญาณ

raise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, 甚嚣尘上 / 甚囂塵上] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink
要花[yào huā, ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, 要花] cost; raise (price); bring (a price)
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, 增高] heighten; raise up
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, 竖起 / 豎起] hold up (high); raise up
加官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, 加官进位 / 加官進位] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, 加官进禄 / 加官進祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw)
加薪[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, 加薪] raise salary
募款[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, 募款] raise funds; fund-raising; raise money
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
提薪[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, 提薪] to receive a raise in salary
警惕[jǐng tì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, 警惕] vigilant; alert; on guard; to raise one's guard
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 变价 / 變價] appraise at the current rate
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
赞颂[zàn sòng, ㄗㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, 赞颂 / 讚頌] bless; praise
[mù, ㄇㄨˋ, 募] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
[qiān, ㄑㄧㄢ, 骞 / 騫] defective; raise
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, 盛称 / 盛稱] enthusiastic praise; to praise highly
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, 嘉许 / 嘉許] favorable; praise
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 竦] horrified; incite; raise
和散那[hé sǎn nà, ㄏㄜˊ ㄙㄢˇ ㄋㄚˋ, 和散那] Hosanna (in Christian praise)
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, 涨钱 / 漲錢] inflation; salary raise
称颂[chēng sòng, ㄔㄥ ㄙㄨㄥˋ, 称颂 / 稱頌] praise
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ, 赞许 / 贊許] praise
坎子[kǎn zi, ㄎㄢˇ ㄗ˙, 坎子] raised ground; bank
[yǒng, ㄩㄥˇ, 埇] raised path
[chéng, ㄔㄥˊ, 塍] raised path between fields
[lǎng, ㄌㄤˇ, 塱] raised bank; mud wall
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, 提高] raise; increase

raise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish)
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
旗を揚げる[はたをあげる, hatawoageru] (exp,v1) (1) to raise (hoist) a flag; (2) to raise an army; (3) to start a new business
気合いを掛ける;気合いをかける[きあいをかける, kiaiwokakeru] (exp,v1) to cheer on; to raise a shout
片膝を立てる[かたひざをたてる, katahizawotateru] (exp,v1) to sit on the floor with one knee raised; to raise one knee; to sit with one knee up
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect)
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate
興す[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P)
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P)
身を固める[みをかためる, miwokatameru] (exp,v1) to settle down; to get a steady job; to marry and raise a family
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
クロスライセンス[, kurosuraisensu] (n) cross-license; cross-licensing
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] (n) {comp} service reliability
サイトライセンス[, saitoraisensu] (n) {comp} site license
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
ソフトウェアライセンス[, sofutouearaisensu] (n) {comp} software license
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license
ライセンス[らいせんす, raisensu] license, licence
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner
ライセンスフリー[らいせんすふりー, raisensufuri-] license free
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement
ライセンス文書[ライセンスぶんしょ, raisensu bunsho] license document
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise

raise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักขึ้น[v. exp.] (chak kheun) EN: raise ; pull up FR:
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong ) EN: raise a flag FR: hisser le drapeau
ชันคอ[v.] (chankhø) EN: raise one's head FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ช้อน[v.] (chøn) EN: lift ; raise FR: lever
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes FR: lever les yeux
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ชุบเลี้ยง[v.] (chuplīeng) EN: bring up ; raise ; foster FR:
ดีดบ้าน[v. exp.] (dīt bān) EN: raise a wooden house FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; file a case ; institute an action ; raise an action against FR: ester en justice
ฟูมฟัก[v.] (fūmfak) EN: bring up ; raise ; nurture FR:
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoen) EN: acquire capital ; raise capital FR:
กางร่ม[v. exp.] (kāng rom) EN: raise an umbrella ; open an umbrella FR: ouvrir son parapluie
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff FR:
ขันสมอ[v.] (khansamø) EN: raise an anchor FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
ขึ้นเสียง[v.] (kheunsīeng) EN: raise one's voice ; be in a stern voice FR: élever la voix
ก่ง[v.] (kong) EN: stretch ; extend ; raise ; bend FR: arquer ; courber ; couder ; recourber ; tendre
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price FR: gonfler ; arrondir
โก่งราคา[v. exp.] (kōng rākhā) EN: ask too high a price ; raise the price ; inflate the price FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer
ก่งตูด[v. exp.] (kong tūt) EN: raise one's bottom FR:
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend FR: emprunter
เลื่อนชั้น [v.] (leūoenchan) EN: upgrade ; promote ; raise ; elevate FR:
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR:
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamn) EN: get a promotion ; be promoted ; promote ; elevate ; upgrade ; raise FR: recevoir une promotion ; promouvoir
เลื่อนที่[v.] (leūoenthī) EN: promote ; upgrade ; raise ; advance FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยงลูก[v. exp.] (līeng lūk) EN: raise a child ; raise children FR: élever un enfant ; élever des enfants
เลี้ยงหมู[v. exp.] (līeng mū) EN: raise pigs FR: élever des porcs
เลี้ยงเป็ด[v. exp.] (līeng pet) EN: raise ducks FR: élever des canards
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal
เลิก[v.] (loēk) EN: lift ; raise FR: lever ; relever

raise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise
lobenswert; rühmlich; rühmenswert {adj} | lobenswerter; rühmlicher; rühmenswerter | am lobenswertesten; am rühmlichsten; am rühmenswertestenpraiseworthy | more praiseworthy | most praiseworthy
lobenswert {adv}praiseworthily
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Vorschusslorbeeren {pl}premature praise
Doppelboden {m}raised floor
Schmorbraten {m} [cook.]braised meat; pot roast; braised beef

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raise
Back to top