ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outside*, -outside-

outside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outside (adv.) ภายนอก See also: ข้างนอก, ด้านนอก Syn. outdoors Ops. inside
outside (prep.) นอก See also: ภายนอก, ด้านนอก Ops. inside
outside (adj.) ที่อยู่ด้านนอก See also: ที่อยู่ข้างนอก Syn. external, outer Ops. internal, interior
outside (adj.) ที่เป็นไปได้มากที่สุด Syn. maximum, extreme
outside (prep.) นอกจาก Syn. apart from
outside (n.) ข้างนอก Syn. exterior Ops. inside
outside broadcast (n.) รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ
outsider (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer, intruder
outsider (n.) บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง See also: คู่แข่งที่ไม่ใช่ตัวเก็ง, ม้านอกสายตา
English-Thai: HOPE Dictionary
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
outsider(เอาทฺไซ'เดอะ) n. คนนอก,คนที่ไม่ชำนาญ,ม้าแข่ง,ผู้แข่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
outside(adj,adv,p ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outsider(n) คนข้างนอก,คนวงนอก,คนนอกวงการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outside airอากาศภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรัพย์นอกพาณิชย์ (n.) things outside commerce See also: public treasures, public property Syn. สาธารณสมบัติ
ข้างนอก (n.) outside See also: outdoors Syn. ภายนอก, นอกบ้าน Ops. ข้างใน, ในบ้าน
ข้างนอก (adv.) outside Syn. ภายนอก, ด้านนอก Ops. ข้างใน, ด้านใน, ใน
ด้านนอก (n.) outside See also: exterior Syn. ข้างนอก
นอก (prep.) outside See also: outdoor, external, outward Syn. ข้างนอก Ops. ใน
นอก (prep.) outside Syn. ข้างนอก Ops. ใน
นอกบ้าน (adv.) outside See also: outdoor Ops. ในบ้าน
ภายนอก (n.) outside See also: outdoors Syn. นอกบ้าน Ops. ข้างใน, ในบ้าน
ภายนอก (adv.) outside Syn. ด้านนอก Ops. ข้างใน, ด้านใน, ใน
รอบนอก (n.) outside See also: outer area, periphery
วงนอก (adj.) outside Ops. วงใน
วงนอก (n.) outside circle Ops. วงใน
นอกราชอาณาจักร (n.) outside the Kingdom Ops. ในราชอาณาจักร
นอกขอบเขต (n.) outside the scope of Ops. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต
คนนอก (n.) outsider Syn. บุคคลภายนอก, คนภายนอก Ops. คนภายใน, คนใน
คนภายนอก (n.) outsider Syn. คนนอก, บุคคลภายนอก Ops. คนภายใน, คนใน
บุคคลภายนอก (n.) outsider See also: stranger
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
Why don't you wait outside?ทำไมคุณไม่คอยอยู่ข้างนอก
I think I would like to spend more time outsideฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
I try not to go outsideฉันพยายามไม่ออกไปข้างนอก
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
It's getting dark outsideข้างนอกกำลังมืดแล้ว
Do not go outsideอย่าออกไปข้างนอก
Okay, I’ll see you outsideตกลง เจอกันข้างนอกนะ
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
We're gonna step outside, leave you two to talk things overพวกเราจะถอยออกไปด้านนอก ปล่อยคุณสองคนให้ปรึกษาหารือกัน
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน
Hello. You'll find Mrs. Van Hopper waiting outside in her car.คุณจะเจอคุณนายแวน ฮอปเปอร์ นั่งอยู่ในรถที่จอดด้านนอก
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้
A crematorium from the outside can look like a picture postcard.เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด
Everybody's here. Now, if there's anything you want, I'll be right outside the door. Just knock.ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการฉันจะเป็นด้านนอกประตู เพียงเคาะ
I got my kneecaps on backwards, but outside of that, I'm a complete wreck.{\cHFFFFFF}ผมได้ kneecaps ของฉันบนหลัง {\cHFFFFFF}แต่นอกนั้น ฉันซากที่สมบูรณ์ ขอบคุณ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsense.เพียงแค่ไปข้างนอกและสนุกกับตัวเองและลืมเกี่ยวกับทุกเรื่องไร้สาระนี้
Never tell anybody outside the family what you're thinking again.ไม่เคยบอกใครนอกครอบครัวสิ่งที่คุณคิดอีกครั้ง
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น
They're going to pick you up outside Jack Dempsey's in an hour and a half.พวกเขากำลังจะรับคุณแจ็คก้าวออกไปข้างนอกในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
There's a car waiting outside to take you to the airport.There's a car waiting outside to take you to the airport.
Don't expect to find here the freedom granted in the outside worldไม่หวังว่าเพื่อค้นหาอย่างที่นี่ freedom granted ในโลกภายนอก

outside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, 城关 / 城關] area outside a city gate
野外[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, 野外] countryside; areas outside the city
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
花貌蓬心[huā mào péng xīn, ㄏㄨㄚ ㄇㄠˋ ㄆㄥˊ ㄒㄧㄣ, 花貌蓬心] florid outside appearance, unkempt interior (成语 saw)
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 堭] a dry moat outside a city wall; a dry ditch
城外[chéng wài, ㄔㄥˊ ㄨㄞˋ, 城外] outside of a city
境外[jìng wài, ㄐㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 境外] outside (a country's) borders
屋外[wū wài, ㄨㄞˋ, 屋外] outside the room
门外[mén wài, ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 门外 / 門外] outside the door
[rú, ㄖㄨˊ, 筎] thin outside skin of bamboo
倒锁[dào suǒ, ㄉㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 倒锁 / 倒鎖] locked in (with the door locked from the outside)
反锁[fǎn suǒ, ㄈㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, 反锁 / 反鎖] locked in (with the door locked from the outside)
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, 外露] exposed; appearing on the outside
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, 外来 / 外來] external; foreign; outside
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, 外力] external force; pressure from outside
外表[wài biǎo, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 外表] external; outside; outward appearance
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 内外 / 內外] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about
从外表来看[cóng wài biǎo lái kàn, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, 从外表来看 / 從外表來看] looking from the outside; seen from the outside
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
之外[zhī wài, ㄓ ㄨㄞˋ, 之外] outside; excluding
[wài, ㄨㄞˋ, 外] outside; in addition; foreign; external
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home
外面[wài mian, ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢ˙, 外面] outside
外头[wài tou, ㄨㄞˋ ㄊㄡ˙, 外头 / 外頭] outside; out
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, 外地人] stranger, outsider
表面[biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, 表面] surface; face; outside; appearance

outside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトゥサイド;アウトサイド[, autousaido ; autosaido] (n) outside
アウトコース[, autoko-su] (n) (1) outside track (wasei
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アウトサイドグリップ[, autosaidogurippu] (n) outside grip
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
上手投げ[うわてなげ, uwatenage] (n) (baseball) an overhand throw; (sumo) a throw using the outside of the arm; (P)
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world)
国内外[こくないがい, kokunaigai] (exp,adj-no) domestic and foreign; inside and outside the country
域外[いきがい, ikigai] (n,adj-no) outside the area; (P)
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P)
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment
外様;外方[とざま, tozama] (n) (1) (abbr) (See 外様大名) outside daimyo; non-Tokugawa daimyo; (2) outsider; one not included in the favored (favoured) group
外法[そとのり, sotonori] (n) outside measurements
外注[がいちゅう, gaichuu] (n,vs) outside order; outsourcing; custom (manufacture)
外灯[がいとう, gaitou] (n) outside light
外界[がいかい, gaikai] (n,adj-no) (See 内界,外部) outside world; physical world; the externals; (P)
外的[がいてき, gaiteki] (adj-na,n) external; outside
外省人[がいしょうじん, gaishoujin] (n) (1) (See 本省人) (China) someone from outside one's own province; (2) (Taiwan) someone who moved to Taiwan from the continent after WWII
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P)
学童保育[がくどうほいく, gakudouhoiku] (n) care of schoolchildren outside of school time
室外[しつがい, shitsugai] (n) outdoors; outside a room; outside the room
専門外[せんもんがい, senmongai] (n,adj-no) (See 外・がい) outside of one's area of expertise
杉玉[すぎたま, sugitama] (n) ball-like object made of Japanese cedar which is hung by sake brewers outside their brewery in the eaves to inform people that a new brew of sake has been produced
構外[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises
港外[こうがい, kougai] (n) outside a port or harbor (harbour)
現業員[げんぎょういん, gengyouin] (n) a field worker; outside worker
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside
管外[かんがい, kangai] (adj-no) outside the control or jurisdiction (of); extra-
絵看板[えかんばん, ekanban] (n) signboard depicting scene from a play (usu. outside a theatre)
表で遊ぶ[おもてであそぶ, omotedeasobu] (exp,v5b) to play outside (out of doors)
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces
門前の小僧習わぬ経を読む[もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ, monzennokozounarawanukyouwoyomu] (exp) (id) you learn, without realising it, from what is around you; a young monk outside the gate can read sutras he has never studied
門外[もんがい, mongai] (n) outside a gate; beyond one's area of expertise
門涼み[かどすずみ, kadosuzumi] (n) (arch) stepping outside to cool down; cooling down outside the gate
院外[いんがい, ingai] (n,adj-no) non-parliamentary; outside congress
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch

outside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อติเรก[X] (atirēk) EN: extra ; outside FR:
อติเรก-[pref.] (atirēkka-) EN: extra ; outside FR:
เบิกนักโทษ[v. exp.] (boēk nakthō) EN: produce a prisoner ; take a prisoner outside FR:
ช่องวิ่งด้านนอก[n. exp.] (chǿngwing d) EN: outside lane FR: couloir extérieur [m]
ด้านนอก[adj.] (dān nøk) EN: outside ; exterior FR: extérieur
ข้างนอก[adv.] (khāng-nøk) EN: outside FR: dehors ; à l'extérieur
ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายาย[loc.] (khunnāngcha) EN: Do not rely on others outside of oneself and one’s family. FR:
กลางแจ้ง[adv.] (klāngjaēng) EN: outdoors ; in the open air ; in the open ; outside ; alfresco FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre ; dehors
นอก[adv.] (nøk) EN: out of ; outside ; outward FR: à l'extérieur de ; hors de ; hors ; en dehors
นอกบ้าน[X] (nøk bān) EN: outside FR: à l'extérieur
นอกเหนือไปจาก[prep.] (nøkneūa pai) EN: in addition to ; outside of ; apart from FR:
นอกระบบ[adj.] (nøk rabop) EN: informal ; unofficial ; outside of the system FR: non conventionnel
นอกเวลา[adv.] (nøk wēlā) EN: overtime ; outside working hours FR: en dehors des heures
ไปข้างนอก[v. exp.] (pai khāng-n) EN: go out ; go outside FR: aller dehors ; aller à l'extérieur
พาหิระ[X] (phāhira) EN: outside FR:
พาหิรกะ[X] (phāhiraka) EN: outside FR:
ภายนอก[adv.] (phāinøk) EN: outside FR: à l'extérieur (de) ; dehors ; extérieurement
พื้นผิว[n.] (pheūnphiu) EN: surface ; face ; outside FR: surface [f]
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: outermost shell ; outside FR:
รอบนอก[n. exp.] (rop nøk) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area FR: périphérie [f] ; banlieue [f]
รอบนอก[adj.] (rop nøk) EN: outside ; outer ; outlying ; peripheral FR: périphérique
ทรัพย์นอกพาณิชย์[n.] (sapnøkphāni) EN: things outside commerce ; public treasures ; public property FR:
อุณหภูมิอากาศภายนอก[n. exp.] (unhaphūm āk) EN: outside temperature FR: température de l'air extérieur [f]
อุณหภูมิภายนอก[n. exp.] (unhaphūm ph) EN: outside temperature FR: température extérieure [f]
วงนอก[n.] (wong-nøk) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow FR:
วงนอก[X] (wong-nøk) EN: outside FR:
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhonphāi) EN: outsider ; third party ; unauthorized person FR:
คนนอก[n.] (khon nøk) EN: outsider ; stranger FR: étranger [m]
คนที่ไม่ชำนาญ[X] (khon thī ma) EN: outsider FR: outsider [m] ; non expert [m] ; quelqu'un de non expérimenté

outside ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außentaster {m}outside caliper; outside calliper [Br.]
extrakorporal {adj}; außerhalb des Körpersextracorporeal; outside the body
Außenluft {f}make-up air; outside air
Außendurchmesser {m}outer diameter; outside diameter
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town
außenberippt {adj}ribbed on the outside
Reifenaußendurchmesser {m}tyre outside diameter
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision
Fremdkapital {n}outside capital
Außenanlagen {pl}outside facilities
Außenbeleuchtung {f}outside lighting
Außendurchmesser {m}outside diameter (O.D.)
Außenkabine {f}outside cabin
Außenlicht {n}outside light
Außenmikrometer {n}outside micrometer
Bügelmessschraube {f} [techn.]outside micrometer
Fremdhilfe {f}outside help

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outside
Back to top