ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dominion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dominion*, -dominion-

dominion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dominion (n.) การควบคุม See also: การปกครอง, อำนาจปกครอง Syn. authority, control, power, rule Ops. anarchy, bondage
dominion (n.) อาณาจักรปกครอง See also: ดินแดนที่ครอบครอง Syn. possession, empire, kingdom
English-Thai: HOPE Dictionary
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority,government
English-Thai: Nontri Dictionary
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dominion๑. ประเทศในเครือจักรภพ (อังกฤษ)๒. อาณาจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"and the dominion of religion.และอำนาจความเชื่อของศาสนา
"Liberation of the human body from the dominion of property.อิสรภาพของร่างกายมนุษย์ มาจากอำนาจของทรัพย์สินเงินทอง
Those who hold dominion over life and death.คนที่ถืออภิสิทธิ์เหนือชีวิตและความตาย
My sister preferred to study Dominion Over Living Things.พี่สาวของข้ามีความสนใจเรียนที่จะรู้เรื่อง "การปกครองสิ่งที่มีชีวิต"
They have no dominion over me. I'm a queen.พวกเขาไม่มีอำนาจเหนือฉัน ฉันคือราชินี
For you have no dominion over the righteous.สำหรับท่านผู้ที่ขาดความชอบธรรม
You may have dominion over us, but you do not over the living.คุณอาจจะมีอำนาจเหนือเรา แต่ย่อมไม่ใช่กับมนุษย์
Your dominion over the Vale begins now!เจ้าจักได้เริ่ม ควบคุมเวลตั้งแต่บัดนี้
Joffrey and the Queen Regent must renounce all claim to dominion of the North.จอฟฟรีและราชินีผู้สำเร็จราชการ ต้องประกาศละทิ้งสิทธิ์ทั้งหมด ในการครอบครองดินแดนทางเหนือ
We'll spread our dominion across the green lands, securing the Neck and everything above.เราจะขจายอำนาจ ไปตลอดทั้งแดนดิน บุกยึดเดอะ เนค และดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไป
Your son can go on calling himself King in the North, the Starks will have dominion over all lands north of Moat Cailin, provided he swears me an oath of fealty.ลูกชายท่านจะเรียกตัวเองว่า กษัตริย์แห่งเเดนเหนือต่อไปก็ย่อมได้ สตาร์คจะมีสิทธิเหนือ ดินแดนทั้งหมดทางตอนเหนือของโมท แคทลิน หากเขาสาบานจะ จงรักภักดีต่อข้า
I renounce the ties of our blood and my dominion over you as my progeny.ฉันขอละทิ้งความสัมพันธ์ ระหว่างสายโลหิต และการปกครองต่อเจ้า ผู้เป็นทายาท

dominion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 统治权 / 統治權] sovereignty; dominion; dominance

dominion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニオン[, dominion] (n) dominion
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion
自治領[じちりょう, jichiryou] (n) self-governing dominion
領有権[りょうゆうけん, ryouyuuken] (n) territorial right; dominion
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P)
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P)
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action
領土[りょうど, ryoudo] (n,adj-no) dominion; territory; possession; (P)
領地[りょうち, ryouchi] (n,adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

dominion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom FR: royaume [m] ; empire [m]
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์[n. exp.] (kammasit na) EN: dominion ; dominium FR:
ประเทศราช[n.] (prathētsarā) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dominion
Back to top