ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tally*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tally, -tally-

*tally* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
brutally (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. inhumanly
brutally (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. fiercely
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี
brutally (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely
brutally (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี See also: อย่างโหดร้าย Syn. fiercely, wastefully
coincidentally (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
developmentally disabled (adj.) ปัญญาอ่อน See also: ที่ทำให้ล่าช้า Syn. slow
fatally (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly, hopelessly
final tally (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. amount, sum
fundamentally (adv.) โดยเป็นรากฐาน See also: โดยพื้นฐาน Syn. basically
horizontally (adv.) ในแนวนอน See also: ในแนวขนาน Ops. vertically
incidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ตั้งใจ Syn. accidentally
incidentally (adv.) อีกประการหนึ่ง Syn. by the way
mentally (adv.) ด้านจิตใจ See also: ในทางจิตใจ Syn. psychically, psychologically, subjectively
mentally retarded (adj.) ซึ่งปัญญาอ่อน Syn. foolish
monumentally (adv.) อย่างมีความหมายมาก See also: อย่างมากมาย
mortally (adv.) ขนาดถึงตาย See also: ขนาดหนัก, อย่างหนัก, อย่างรุนแรง Syn. very, deeply, seriously
mortally (adv.) อย่างปางตาย See also: อย่างถึงตาย
noncommittally (adv.) อย่างไม่แสดงความคิดเห็น See also: อย่างไม่เข้าข้าง
ornamentally (adv.) อย่างประดับประดา
segmentally (adv.) อย่างเป็นตอนๆ
sentimentally (adv.) อย่างแสดงความรู้สึกมากไป
tally (vi.) ตรงกัน See also: เข้ากัน, ลงรอยกัน Syn. correspond, jibe, agree
tally (vt.) ทำให้เห็นพ้อง See also: ทำให้เข้ากัน, ทำให้ลงรอยกัน Syn. correspond, jibe, agree
tally (vi.) ทำคะแนน (กีฬา) See also: ทำแต้ม
tally (vt.) นับ See also: ตรวจนับ, บันทึกจำนวน, จดจำนวน, ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ Syn. sum, total, count
tally (n.) การบันทึกจำนวน See also: การจดจำนวน
tally (n.) คะแนนนับ See also: คะแนนเปรียบเทียบ
tally up (vt.) รวมยอดทั้งหมด See also: รวมทั้งหมด Syn. add up
tally with (phrv.) เข้ากันได้กับ Syn. correspond to
tallyho (int.) คำอุทาน โฮ ของนักล่าสัตว์
tallyho (n.) เสียงร้อง โฮ See also: เสียงร้องของนักล่าสัตว์เมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกครั้งแรก
totally (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์ Syn. completely
varietally (adv.) อย่างหลากหลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
mentally(เมน'ทัลลี) adv. แห่งจิต,แห่งปัญญา,แห่งความรู้
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
English-Thai: Nontri Dictionary
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
mentally(adv) ทางจิตใจ,ทางความคิด,ทางใจ,ทางปัญญา
mortally(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,มหันต์
tally(n) การนับ,ติ้ว,ป้าย,บัญชี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tally๑. นับแต้ม, นับคะแนน๒. แต้ม, คะแนน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
totally ordered setเซตอันดับทุกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mentally illผู้ป่วยโรคจิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติ้ว (n.) a tally used in counting See also: one of several sticks in a bamboo cylinder
ย่อยยับ (v.) be totally destroyed See also: go to ruin, fall to pieces Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
คุ้มดีคุ้มร้าย (adj.) mentally unstable See also: erratic, insane, half crazy Ops. ปกติ
ทุกทาง (adv.) totally See also: completely, entirely, thoroughly
บรรจวบ (v.) be accidentally See also: be by chance Syn. สบเหมาะ, บังเอิญ
ปางตาย (adv.) fatally See also: nearly dead Syn. จวนตาย, เกือบตาย
พะงาบ (adv.) fatally See also: mortally, nearly death Syn. พะงาบๆ
ยวบๆ (adv.) shaking horizontally Syn. ยุบ, ไหว
ยับย่อย (adv.) tally damaged See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้
หมดเปลือก (adv.) totally See also: entirely, completely Syn. แจ่มแจ้ง
อย่างจัง (adv.) totally See also: thoroughly, completely Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก
อำมหิต (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม
อำมหิต (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
เข้าเค้า (v.) tally with the facts See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป Ops. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า
เต็มประตู (adv.) totally See also: completely, entirely, thoroughly Syn. ทุกทาง
เต็มเปา (adv.) totally See also: thoroughly, completely Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง
เหี้ยมเกรียม (adv.) brutally See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมโหด (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
โดยบังเอิญ (adv.) accidentally See also: by chance, unexpectedly Ops. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา
โหดร้าย (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
It's totally suit you!มันเหมาะกับเธอโดยแท้
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ
The Kapo has only to tally up the day's victims.คาโปว มีหน้าเพียงที่นับจำนวนคน
Continentally, you are mentally A silly-billy boy of 2เธอยังด้อยความรู้นัก แล้วจะรู้จักเรื่องทวีปได้อย่างไร
The other ones are now totally inoperative.ตอนนี้เล่มอื่น ๆใช้ไม่ได้แล้ว
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง
I repeat: no body, it's totally burnt out.ผมทำซ้ำ ไม่มีร่างกาย ก็ เผาทั้งหมด
It's totally smooth.มันเป็นไปอย่างราบรื่นโดย สิ้นเชิง
You're cute when you're angry... but totally unruly.เธอน่ารักดีนะ เวลาโกรธ แต่มันจะดื้อไปหน่อยแล้ว!
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น
As I told you, it would be absolutely, totally and in all other ways inconceivable.ก็อย่างที่บอก มันไม่มีทางอย่างแน่นอน หรือก็คือ เป็นไปไม่ได้เลยล่ะ
So, I want you to be totally honest with me on how the machine makes you feel.ดังนั้น ข้าอยากให้เจ้าตอบข้ามาอย่างซื่อสัตย์ ว่าเครื่องมือนี้ทำให้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง

*tally* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, 偶然] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, 忐忑] perturbed; mentally disturbed; fidgety
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
[qǐ, ㄑㄧˇ, 棨] tally for going through a pass
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 漠不关心 / 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, 性命攸关 / 性命攸關] vitally important; a matter of life and death
弱智[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, 弱智] weak-minded; mentally deficient; retarded
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, 统统 / 統統] totally

*tally* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
グリーン[, guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P)
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright)
其れはそうと[それはそうと, sorehasouto] (exp) (uk) by the way; incidentally
写真画[しゃしんが, shashinga] (n) digitally altered photograph (e.g. made to look like an oil painting)
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P)
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally
変死者[へんししゃ, henshisha] (n) person who has met an unnatural death; person accidentally killed
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
官設[かんせつ, kansetsu] (n,adj-no) governmentally or nationally established or run
心が疲れる[しんがつかれる, shingatsukareru] (exp,v1) to be mentally fatigued; to tired to the bone
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved
怪我勝ち[けががち, kegagachi] (n) winning accidentally
怪我負け[けがまけ, kegamake] (n) losing accidentally
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P)
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
タリー[たりー, tari-] tally

*tally* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rū) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้ง[n.] (jēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
คุ้มดีคุ้มร้าย[adj.] (khumdīkhumr) EN: unbalanced ; temperamental ; volatile ; mercurial ; mentally unstable ; emotionally instable FR: instable
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
กู่เจิง[n.] (kūjoēng) EN: stringed Thai musical instrument played horizontally FR:
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ลืมไปเลย[v. exp.] (leūm pai lo) EN: it totally slipped my mind FR: cela m'est complètement sorti de l'esprit
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:
ไม่เหลือชิ้นดี[X] (mai leūa ch) EN: totally FR:
ไม่เหลือดี[X] (mai leūa dī) EN: totally FR:
ไม่มีชิ้นดี[X] (mai mi chin) EN: totally FR:
ไม่นึกเลย[adj.] (mai neuk lo) EN: totally unexpected FR:
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāija) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; be bothered about ; feel uncomfortable (mentally) FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être inquiet ; être malheureux
มาเหนือเมฆ[v.] (māneūamēk) EN: be totally unexpected ; be out of the blue FR:
มิดหมี[adv.] (mitmī) EN: very ; completely ; absolutely ; totally FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly FR: entièrement ; complétement ; le tout ; tout
หมดเปลือก[X] (motpleūak) EN: totally ; entirely ; completely ; holding nothing back FR:
นับคะแนน[v. exp.] (nap khanaēn) EN: tally FR:
นับแต้ม[v. exp.] (nap taēm) EN: tally FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
ไปหมดแล้ว[X] (pai mot laē) EN: all ; totally FR: entièrement

*tally* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
zufällig {adv}coincidentally; incidentally
elementar {adv}elementarily; elementally
Schwachsinn {m} [med.]mentally deficiency
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded
schädlich {adv}; auf schädliche Weisedetrimentally
Kontrolleur {m}tally clerk
distal {adv}distally
todkrank {adj}fatally ill
frontal {adv}frontally
horizontal {adv}horizontally
Langlochstein {m}horizontally perforated block
Kerbholz {n}tally
mental; geistig {adv}mentally
geistesgestört {adj}mentally disturbed
monumental {adv}monumentally
umweltfeindlich; umweltschädlich {adj}environmentally harmful; harmful to the environment; noxious
dekorativ {adv}ornamentally
schmückend {adv}ornamentally
postalisch {adv}postally
segmentär {adv}segmentally
temperamentvoll {adv}temperamentally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tally*
Back to top