ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unexpectedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unexpectedly*, -unexpectedly-

unexpectedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexpectedly (adv.) อย่างไม่ตั้งใจ Ops. predictably
unexpectedly (adv.) อย่างปุบปับ See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ Syn. unforeseen, surprising, unanticipated Ops. predictable, anticipatable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำไปทำมา (v.) result unexpectedly at last Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย
จู่ๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด
บังเอิญ (adv.) unexpectedly See also: by chance, by accident, accidentally Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง Ops. โดยตั้งใจ, จงใจ
อยู่ดีๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly, without warning Syn. จู่ๆ
โดยกระทันหัน (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
มีอันเป็น (v.) happen unexpectedly See also: happen by chance, occur unpredictably
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The FC lags behind unexpectedly in front of the tunnel.ไม่น่าเชื่อ FC เริ่มแผ่วลงแล้ว ตรงหน้าอุโมงค์
The 86 and FC have unexpectedly overtaken the professional driver.ไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่าทั้ง 86 และFC จะแซง E3 มาได้
This Master guy is unexpectedly petty. Makky's good points?อา-อาจารย์เล่นอีกซักรอบสิครับ?
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที
A fact that beloved ovidius was unexpectedly made aware.การที่โอวิดิอุสจากไปทำให้ข้าคิดได้
But something went wrong, and someone was unexpectedly killed.แต่มีบางสิ่งไม่เป็นไปตามแผน มีคนตายโดยไม่เจตนา
Aren't you an unexpectedly good guy?คาดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนดีอย่างนี้
His friend Jean Michel showed up unexpectedly in town, and our date is now a double.เพื่อนของเขา ชอง ไมเคิล เพิ่งกลับเข้าเมือง และตอนนี้ เราเป็นดับเบิ้ลเดท
Well, we are making fabulous and unexpectedly intense progress.พวกเราทำได้ดีมาก แถมยังคืบหน้าอย่างเหลือเชื่อด้วย
I unexpectedly received an invitation.ไม่คาดคิดว่าจะได้จดหมายเชิญ
I chose my dinner with Andre, because it's about a guy who has an unexpectedly enjoyable evening with a weird friend he's been avoiding lately.ผมเลือกที่จะดินเนอร์กับอังเดร เพราะมันเกี่ยวกับชายคนที่ เพลิดเพลินกับเย็นย่ำอย่างไม่คาดคิด กับเพื่อนประหลาดที่เขาพยายามหลบหน้าในพักหลังๆ
But sometimes those roles can unexpectedly change.แต่บางครั้ง บทบาทอาจถูกเปลี่ยนโดยไม่ทันตั้งตัว

unexpectedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling
[tǎng, ㄊㄤˇ, 傥 / 儻] if; unexpectedly
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 不料] unexpectedly; to one's surprise
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎预料 / 出乎預料] unexpectedly
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, 竟然] unexpectedly

unexpectedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P)
案外[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P)
背負い投げを食う;背負投げを食う[せおいなげをくう, seoinagewokuu] (exp,v5u) to be betrayed unexpectedly; to be stabbed in the back; to be double-crossed
藪から棒に[やぶからぼうに, yabukarabouni] (adv) unexpectedly; out of the blue

unexpectedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathan) EN: unexpectedly FR:
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khā) EN: unexpectedly FR:
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi k) EN: unexpectedly FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
มีอันเป็น[v.] (mī-anpen) EN: happen unexpectedly FR:
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
พรวด[adv.] (phrūat) EN: suddenly ; abruptly ; all of sudden ; unexpectedly FR: précipitamment
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ซะงั้น[X] (sa-ngan) EN: unexpectedly ; that's the way it is ; suddenly FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:

unexpectedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvermutet {adv}unexpectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unexpectedly
Back to top