ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calamitous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calamitous*, -calamitous-

calamitous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calamitous (adj.) ที่เป็นหายนะ See also: ที่โชคร้ายอย่างมาก Syn. disastrous, ruinous, unfortunate
English-Thai: HOPE Dictionary
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
English-Thai: Nontri Dictionary
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm afraid this was a calamitous lapse of judgement.แต่ฉันอาจคิดผิด พาชีวิตเราล่มจมก็ได้
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน
Another calamitous event in the poor man's life.เหตุการณ์หายนะอีกเรื่อง ในชีวิตชายผู้น่าสงสาร
But don't ever make the calamitous error of mistaking my deliberate short-sightedness for blindness.แต่ คุณอย่าทำความผิดพลาดมหันต์... ดูถูกว่าผมมองอะไรไม่ออกนะe

calamitous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多灾多难[duō zāi duō nàn, ㄉㄨㄛ ㄗㄞ ㄉㄨㄛ ㄋㄢˋ, 多灾多难 / 多災多難] calamitous

calamitous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลียุค[n.] (kalīyuk) EN: Kali Yuga ; dark age ; age of decadence ; upheaval ; havoc ; turbulent days ; calamitous age ; wild times ; the age of havoc FR:
เสนียด[adj.] (sanīet) EN: ill-omened ; calamitous ; accursed FR:
ซวยบรรลัย[adj.] (sūay banlai) EN: calamitous ; disastrous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calamitous
Back to top