ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

casually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *casually*, -casually-

casually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
casually (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
casually (adv.) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว Syn. irregularly, occasionally
casually (adv.) อย่างไม่เป็นทางการ Syn. informally
casually (adv.) อย่างเรื่อยๆ See also: อย่างไม่สนใจ Syn. apathetically, indifferently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำลวกๆ (v.) do casually See also: do carelessly Ops. รอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
McGREGOR can not casually looking for a place to sleepMcGREGOR can not casually looking for a place to sleep
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ...
It began casually when she was still engaged to Tom.มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ถูกทอมถอนหมั้น
I can forgive you for dating casually before our marriage.ผมไม่ถือนะ ถ้าคุณจะมีกิ๊ก ก่อนเราแต่งงาน
So, Robin strolls over, and I casually give her one of these: "Hey, what's up?"และแล้วโรบินก็เดินเข้ามาหา ฉันก็ทักเธอแบบ"สบายๆ" เฮ้ ไงพวก
And, I casually return to my conversation.แล้วฉันก็เดินกลับไปคุยต่ออย่าง "สบายๆ"
Even when you are casually reading magazines, they can read everything that's going on in your mind.ก็เวลาคุณอ่านนิตยสาร พวกเขาสามารถอ่านใจคุณได้นะ
I shared the same genetics you so casually dismiss.ผมมีพันธุกรรมแบบเดียวกับเขา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก
Some people don't put stock in them and they can be casually cruel with them.บางคนไม่ได้ใส่หุ้นในพวกเขา. และพวกเขาไม่ได้ตั้งใจเลือดเย็น\\ กับพวกเขา.
To get jeffrey out of class as casually as possible.พาเจฟฟรีย์ ออกจากชั้นเรียน อย่างปกติ เท่าที่จะเป็นไปได้
What I can't live with is you casually informing me that some guy's going to be staying in your apartment without even asking me first!ที่ผมยอมรับไม่ได้ คือคุณพูดแบบไม่ยี่หระ ว่าจะมีผู้ชายมาพักด้วย โดยไม่ถามผมก่อนด้วยซ้ำ
You casually strolled into her laboratory.เธอถือวิสาสะเดินเเข้าไปในห้องปฏิบัติการ

casually ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chě, ㄔㄜˇ, 扯] pull; tear; to talk casually

casually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょいひょい[, hyoihyoi] (adv,adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually
何か無しに[なんかなしに, nankanashini] (adv) casually
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually
着流し[きながし, kinagashi] (n) dressing casually
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly

casually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำลอง[adv.] (lamløng) EN: informally ; casually FR: simplement ; sans façon
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually FR: négligemment ; grossièrement
พูดลอย ๆ = พูดลอยๆ[v. exp.] (phūt løi-lø) EN: toss something out ; say something out of the blue ; mention casually FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า casually
Back to top