ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tally, *tally*,

-tally- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติ้ว (n.) a tally used in counting See also: one of several sticks in a bamboo cylinder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Kapo has only to tally up the day's victims.คาโปว มีหน้าเพียงที่นับจำนวนคน
Each month, we will tally your score and select a winner.ในแต่ละเดือน เราจะคิดคะแนนและตัดสินผู้ชนะ
The tally is 140 against, 396 for.ผลโวต 140ไม่กด 396 กด
Base black 9, I am angel's 5 I don't have a tally on the target, I repeatผมมองไม่เห็นเป้าหมายเลย ตอบด้วย
They dallied at department stores and stayed a while at Tally Weijl.พวกเธอหยอกล้อกันให้ห้างสุดหรู และพักอีกเล็กน้อยที่ tally weijl
Final tally was $8.2 million.แต่บันทึกจำนวนล่าสุด บอกว่า 8.2 ล้าน
No, don' My home address is 17 Tally Place.ไม่ อย่า บ้านของฉัน อยู่ที่เลขที่17 ทัลลี่เพลซ หมาฉันชื่อ คิปเปอร์ แล้วก็มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก
The only thing that remains is to tally the vote in this matchup between the youthful, charismatic Magnitude, and the Leonard "the Human Raisin" Rodriguez.ทุกหัวใจที่ถูกปลุกเร้าก็ถูกทำให้แตกสลาย สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือการนับผลโหวต จากศึกระหว่างแม็กนิจูด
Now the tally needs to be filled out once every morning and once every evening.ที่ต้องทำก็คือ กรอกข้อความเช้า 1 รอบ และตอนเย็นอีก 1 รอบ
But the shelter also keeps a daily tally for state records.แต่บ้านฉุกเฉิน เก็บนี่ด้วย บันทึกสรุปรายวัน
You wanna tally up the lies, Allison?อยากจะพูดเรื่องโกหกมากใช่มั้ย อลิสัน
Sally forth, tally ho Grab your sword, grab your bowพุ่งทะยานไปข้างหน้า หยิบดาบมา จับลูกศร

-tally- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
[qǐ, ㄑㄧˇ, 棨] tally for going through a pass

-tally- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
開票[かいひょう, kaihyou] (n,vs) counting ballots; tally (of votes); (P)
集計[しゅうけい, shuukei] (n,vs) totalization; totalisation; aggregation; tally (e.g. votes); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タリー[たりー, tari-] tally

-tally- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
นับคะแนน[v. exp.] (nap khanaēn) EN: tally FR:
นับแต้ม[v. exp.] (nap taēm) EN: tally FR:
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:
ติ้ว[n.] (tiu) EN: counting tally marker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tally-
Back to top