ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erratic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erratic*, -erratic-

erratic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erratic (n.) คนที่เอาแน่ไม่ได้
erratic (adj.) ไม่แน่ไม่นอน See also: เอาแน่เอานอนไม่ได้ Syn. inconsistent, uncertain, unpredictable
English-Thai: HOPE Dictionary
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
English-Thai: Nontri Dictionary
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้มดีคุ้มร้าย (v.) be erratic See also: be insane, be half crazy, be mentally stable Ops. ปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now I'm beginning to hear rumors about erratic behavior.ผมเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้าย
You know what erratic means?คุณรู้มั้ยว่า \"คุ้มดีคุ้มร้าย\" หมายถึงอะไร
I assumed it was simply erratic behavior, individual behavior.ฉันคิดว่ามันเป็นพฤติกรรม ผิดปกติเพียงพฤติกรรมของบุคคล
Sidney Hayward- erratic driver and baby doctor.ซิดนี่ เฮเวอร์ด-คนขับปริศนา และก็หมอเด็ก
Akiyoshi Kanako's erratic actions were not because she has multiple personalities.พฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของ อาคิโยชิ คานาโกะ ไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอมีหลายบุคลิก
Now, as we discussed yesterday, there will be some erratic behavior.คุณก็แค่รับช่วงจาก รัฐบาลสหรัฐ
But his continuing erratic behaviour may lead many people to ask themselves,แต่พฤติกรรมผีเข้าผีออกของเขา อาจทำให้คนทบทวนว่า
And it isn't because you're irrational, erratic and frequently stupid.แต่ผมก็จำเป็นต้องมีนายไว้ ฟังน่ะ เจนิส เดเมอตริ--
It's been very erratic lately, and I thought I'd fixed it.พักหลังๆ มันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้, \ ฉันว่าซ่อมมันแล้วนะ
I think it's one very erratic killer.ไม่, ผมไม่คิดว่ามันมาเป็นกลุ่ม
Is it her grades, concentration issues, erratic behavior?คะแนนของเธอ ความสนใจเรียน หรือเรื่องความประพฤติ
Our overreliance on fossil fuels is causing erratic weather patterns like this one.ความเชื่อใจในพลังงานเชื้อเพลิงของพวกเรา คือสาเหตุของ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเยี่ยงนี้

erratic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇行運転[だこううんてん, dakouunten] (n) erratic driving; driving in a zigzag
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
突飛[とっぴ, toppi] (adj-na,n) erratic; offbeat; wild; extraordinary
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade
風来[ふうらい, fuurai] (n,adj-no) (1) frivolity; unpredictability; erraticism; (2) first-time guest in a red-light district

erratic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโดดไปมา[adj.] (kradōt pai ) EN: erratic FR:
ไม่อยู่กับร่องกับรอย[adj.] (mai yū kap ) EN: changeable ; erratic ; inconsistent FR:
มั่ว[adj.] (mūa) EN: mixed up ; chaotic ; erratic ; quirky FR:
ผีเข้าผีออก[adj.] (phīkhaophīø) EN: erratic FR: changeant ; capricieux
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence

erratic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrig; unstet; sprunghaft {adj} | fahriger | am fahrigstenerratic | more erratic | most erratic
Stimmungsschwankungen {f}erratic mood swings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erratic
Back to top