ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entirely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entirely*, -entirely-

entirely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entirely (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น Syn. fully, totally, wholly
English-Thai: HOPE Dictionary
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
English-Thai: Nontri Dictionary
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้วยประการทั้งปวง (adv.) entirely See also: completely, fully, wholly, altogether
ทั้งเพ (adv.) entirely See also: wholly, totally, fully, all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (adv.) entirely See also: wholly, totally, fully, all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
เบ็ดเสร็จ (adv.) entirely See also: in total, altogether, absolutely, completely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน?
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน
This is a children's clinic started by Emma and Homer entirely at their own expense.{\cHFFFFFF}นี่คือคลินิกสำหรับเด็กที่เริ่มโดยเอ็มม่า และโฮเมอร์ทั้งที่ค่าใช้จ่ายของตัวเอง
He says that he's given us everything that we need, and it's entirely up to us.ท่านให้ทุกอย่าง ที่เราต้องการแล้ว้ ขึนอยู่กับเรา
This plane has four engines. It's an entirely different kind of flying.เครื่องบินลำนี้มี 4 เครื่องยนต์ การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
It's an entirely different kind of flying.การบินมันต่างกันโดยสิ้นเชิง
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ...
So, we sailed ashore, took on an entirely new crew, and he stayed aboard for a while, as first mate, all the time calling me Roberts.ดังนั้น เราจึงเข้าฝั่ง เปลี่ยนลูกเรือใหม่ทั้งหมด และเขาก็อยู่ต่ออีกนิดในฐานะต้นห้อง เรียกข้าว่าโรเบิร์ตตลอดเวลา
I'm not entirely certain, but it seems that the power that had been held back by the drugs is breaking free.ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจทั้งหมด แต่ดูเหมือนว่าพลังนั่นถูก ยึด และหยุดไว้ด้วยยากพวกนั้น
Because... all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive.เพราะว่า... ..หลักฐานทั้งหมด ที่ตรงกันข้ามนั้น ห้ามปรามได้ไม่ทั้งหมด

entirely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, 殊异 / 殊異] entirely different; quite separate
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
[jū, ㄐㄩ, 俱] entirely; without exception
[dān, ㄉㄢ, 殚 / 殫] entirely; to exhaust
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 罄] entirely; exhausted; stern

entirely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
草紙;草子;双紙;冊子[そうし, soushi] (n) (1) written work (esp. a bound text, as opposed to a scroll); (2) a text written entirely in kana; (3) graphic novel (esp. one created between the 12th and 19th centuries); (4) notebook (for practicing kana, drawing pictures, etc.); (5) rough draft
食い切る;食切る[くいきる, kuikiru] (v5r,vt) (1) to bite through; (2) to eat up; to consume entirely
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P)
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P)
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P)
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P)
丸で[まるで, marude] (adv) (uk) quite; entirely; completely; at all; as if; as though; so to speak; just like; (P)
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P)

entirely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rū) EN: generally ; totally ; entirely FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[adv.] (mit) EN: tightly ; entirely ; completely FR: complètement ; entièrement
มิดชิด[X] (mitchit) EN: entirely concealed ; completely covered over FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly FR: entièrement ; complétement ; le tout ; tout
หมดเปลือก[X] (motpleūak) EN: totally ; entirely ; completely ; holding nothing back FR:
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
รวด[adv.] (rūat) EN: wholly ; entirely ; completely FR:
เต็มเปี่ยม[adv.] (tempīem) EN: brimming (with) ; fully; completely ; wholly ; entirely FR: entier ; plein
เต็มตัว[adv.] (temtūa) EN: full ; fully ; completely ; entirely FR: complètement
ถนัดใจ[adv.] (thanatjai) EN: fully ; completely ; wholly ; entirely FR:
ทั้งหมด[adv.] (thangmot) EN: altogether ; the whole of ; wholly ; entirely FR: ensemble ; au total ; en tout ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout ; tout le ; la totalité
ทั้งมวล[X] (thangmūan) EN: all ; entirely FR:
ทั้งเพ[adv.] (thangphē) EN: entirely ; wholly ; totally ; fully ; all FR:
ทั้งสิ้น[adv.] (thangsin) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; completely ; all of it ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout
ทุกประการ[adv.] (thuk prakān) EN: in every respect ; in every way ; completely ; entirely ; all FR:
อย่างสิ้นเชิง[adv.] (yāng sincho) EN: totally ; entirely ; utterly ; completely ; absolutely FR: totalement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entirely
Back to top