ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mete*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mete, -mete-

*mete* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerometer (n.) เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ
altimeter (n.) เครื่องมือวัดความสูง
ammeter (n.) เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์
anemometer (n.) เครื่องวัดอัตราความเร็วของลม
aneroid barometer (n.) เครื่องวัดความดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
audiometer (n.) เครื่องตรวจการได้ยิน
barometer (n.) บาโรมิเตอร์ See also: เครื่องวัด, เครื่องวัดความดันของบรรยากาศ Syn. barograph
barometer (n.) ตัวชี้วัดอารมณ์หรือบรรยากาศ
calorimeter (n.) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการต่างๆ
cemetery (n.) สุสาน Syn. graveyard, burial place
centimeter (n.) เซนติเมตร See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร Syn. centimetre
cyclometer (n.) เครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน Syn. land travel
diameter (n.) เส้นผ่าศูนย์กลาง See also: เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม Syn. equator, diameter
dynameter (n.) เครื่องขยายกล้องจุลทรรศน์
dynamometer (n.) เครื่องวัดพลังงาน
galvanometer (n.) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
gamete (n.) เซลล์สืบพันธุ์ Syn. generative cell, sex cell
gas meter (n.) เครื่องวัดและบันทึกปริมาณการใช้แก๊ซ
gasometer (n.) ถังแก๊ซขนาดใหญ่ See also: ที่เก็บแก๊ซ
gravimeter (n.) เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ
hectometer (n.) หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต See also: เฮกโตเมตร Syn. hectometre
hexameter (adj.) ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวะ
hexameter (n.) บรรทัดโคลงหรือกวีที่ประกอบด้วย 6 จังหวะ
hygrometer (n.) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน See also: เครื่องวัดมาตรน้ำฝน Syn. rain gauge, pluviometer
kilometer (n.) กิโลเมตร See also: พันเมตร
mete (vt.) แจกจ่าย See also: กระจาย, จัดแบ่ง Syn. allot, dispense
mete (n.) เส้นแบ่ง See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขต
mete out (phrv.) ตัดสินให้ (บางสิ่ง) กับ Syn. deal out
metempsychosis (n.) การย้ายวิญญาณ Syn. rebirth, reincarnation, transmigration
meteor (n.) ดาวตก See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้ Syn. falling star, shooting star, meteorite
meteoric (adj.) ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก Syn. brilliant, swift
meteorically (adv.) อย่างรุ่งเรือง
meteorite (n.) อุกกาบาต See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว Syn. shooting star, meteor
meteoritic (adj.) เกี่ยวกับอุกกาบาต
meteoroid (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star, falling stone
meteorological (adj.) เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา Syn. atmospheric
meteorologist (n.) นักอุตุนิยมวิทยา Syn. weatherman
meteorology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, aerology, climatography
meter (n.) หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร See also: เมตร
meter (n.) จังหวะในเพลง See also: ท่วงทำนอง Syn. rhythm, beat, pulse
English-Thai: HOPE Dictionary
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
altimeter(แอลทิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความสูง
ammeter(แอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยแอมแปร์ (in amperes)
anemometer(แอนนีมอม' มิเทอะ) n. เครืองวัดอัตราความเร็วของลม (measuring the speed of the wind)
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
araeometer(แอร็อม'มิเทอะ) n. = areometer
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง
arithmometer(อะริธมอม'มิเทอะ) n. เครื่องคิดเลข,เครื่องคำนวณ
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
barometer(บะรอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, See also: barometric adj. ดูbarometer barometrical adj. ดูbarometer
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
calorimeter(แคลละริม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณความร้อน, See also: calorimetric,calorimetrical adj. calorimetry n.
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric,chronometrical adj.
colorimetern. การเปรียบเทียบสี
colourimetern. การเปรียบเทียบสี
coulometer(คูลอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า
decelerometern. เครื่องมือลดความเร็ว
decimetern. 1/10 เมตร
declinometern. เครื่องมือวัดความเอียง
densimeter(เดนซิม'มิเทอะ) n. เครื่องมอวัดความเข้มขน., See also: densimetric adj. ดูdensimeter densimetry n. ดูdensimeter
diameter(ไดแอม'มิเทอะ) n. เส้นผ่าศูนย์กลาง
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
dioptometern. เครื่องมือวัดอำนาจการหักเหแสงของตา
dosimeter(โดซิม'มิเทอะ) n. อุปกรณ์วัดปริมาณกับมันตรังสี,การวัดปริมาณยาที่ให้., See also: dosimetric adj.
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ
electrodynamometern. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า
elaeometern. เครื่องวัดน้ำหนักของน้ำมัน
ferrometern. เครื่องวัดปริมาณธาตุเหล็กในโลหิต
galvanometer(แกลวะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้า,เครื่องมือวัดกำลังกระแสไฟฟ้าใน
English-Thai: Nontri Dictionary
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
mete(vt) แบ่งส่วน,แบ่งสรร,วัด,จ่ายแจก
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา
micrometer(n) เครื่องวัดของเล็ก
perimeter(n) ปริมณฑล,แนว,เส้นรอบวง
thermometer(n) เทอร์โมมิเตอร์,ปรอทวัดความร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acetimeter; acetometerมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airflow meterมาตรอากาศไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
altimeterมาตรความสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anemometerมาตรความเร็วลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
audiometerมาตรการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cemetery voteบัตรผี, คะแนนผี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chronometerมาตรเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
colorimeterมาตรเทียบสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmolite; meteorite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diameter๑. เส้นผ่านศูนย์กลาง๒. เส้นผ่านกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gameteเซลล์สืบพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
germ cell; cell, sex; gameteเซลล์สืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gradiometerมาตรวัดเกรเดียนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heptameterมาตราเจ็ดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogameteเซลล์สืบพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hexameterมาตราหกคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hygrometerมาตรความชื้นสัมพัทธ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metempsychosisการเวียนว่ายตายเกิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meter; metreมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
metre; meterมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mileometer- odometerมาตรระยะทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
octameterมาตราแปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
odometer; mileometerมาตรระยะทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
optometerมาตรสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parameter๑. พารามิเตอร์๒. ตัวแปรเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pedometerมาตรจำนวนก้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentameterมาตราห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
perimeter๑. มาตรลานสายตา๒. เส้นขอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photometer๑. มาตรแสง๒. มาตรความไวแสงของตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiometerมาตรรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shape parameterพารามิเตอร์บ่งรูปร่าง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Aerometeorographแอโรมีทิออโรกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Alcoholometerเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์, อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
aneroid barometeraneroid barometer, เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Audiometersเครื่องตรวจวัดการได้ยิน, เครื่องทดสอบสภาพการได้ยิน, เครื่องตรวจหู [การแพทย์]
Barometerบารอมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bicycle Ergometersจักรยานที่ตั้งอยู่กับที่,จักรยานทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย [การแพทย์]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bomb Calorimetersบอมบ์แคลอรีมิเตอร์,บอมบ์แคลอริมิเตอร์ [การแพทย์]
calorimeterมาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์, อุปกรณ์ใช้วัดสมบัติของความร้อน เช่น ความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cannon Fenske Viscometersแคนนอนเฟนส์วิสโคมิเตอร์ [การแพทย์]
Colorimetersเครื่องวัดสี [การแพทย์]
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
diameterเส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่วนที่เท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]
Dosimeters, Personalเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล [การแพทย์]
Dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
galvanometerแกลแวนอมิเตอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้วัดกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gameteเซลล์สืบพันธุ์, เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุดทำหน้าที่สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hygrometerไฮกรอมิเตอร์, อุปกรณ์สำหรับวัดความชื้นของอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปวัดเป็นความชื้นสัมพัทธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]
Lambrecht 's polymeterโพลี่มิเตอร์แบบแล มเบรซ [อุตุนิยมวิทยา]
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
max-min thermometerเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด, เทอร์มอมิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้อุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุด ณ บริเวณ และช่วงเวลาที่เราต้องการศึกษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteoric Water น้ำจากบรรยากาศ น้ำที่มีกำเนิดจากบรรยากาศ เช่น จากน้ำฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ หรือหิมะ [สิ่งแวดล้อม]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorologyอุตุนิยมวิทยา [TU Subject Heading]
Metering pumpsปั๊มสูบจ่ายแบบมีชุดควบคุม [TU Subject Heading]
Meters, Milliampereมิเตอร์แสดงมิลลิแอมแปร์ [การแพทย์]
Narrow beam radiogoniometerเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบลำคลื่นแคบ [อุตุนิยมวิทยา]
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลอนตลาด (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนแปด
กลอนสุภาพ (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนตลาด, กลอนเพลงยาว
กลอนเพลงยาว (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนตลาด, กลอนแปด
กลอนแปด (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนตลาด
อต. (n.) The Meteorological Department See also: MET. Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
speedometer (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. tachometer
tachograph (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. speedometer, tachometer
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
ซม. (clas.) centimeter See also: cm. Syn. เซนติเมตร
ด.ค.ม. (clas.) decameter See also: decametre
ดม. (clas.) decimeter See also: decimetre
ดาวตก (n.) meteor See also: shooting star Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ
ที่ปลงศพ (n.) cemetery See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium Syn. หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
ที่ฝังศพ (n.) cemetery See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
บริเวณรอบๆ (n.) perimeter See also: boundary, circumference, surroundings, circle Syn. วงรอบ, ละแวก
บารอมิเตอร์ (n.) barometer Syn. บาโรมิเตอร์
บาโรมิเตอร์ (n.) barometer
ปริมณฑล (n.) perimeter See also: boundary, circumference, surroundings, circle Syn. วงรอบ, บริเวณรอบๆ, ละแวก
ป่าช้า (n.) cemetery See also: graveyard
ผีพุ่งไต้ (n.) meteorite See also: meteor Syn. ดาวตก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know the name of the cemetery now and you know the name of the grave.ฉันรู้ชื่อสุสานนั่นแล้ว... ...ส่วนนายรู้ชื่อหลุมศพ
Like a cemetery for instance?เหมือนสุสานใช่ไหมล่ะ?
We found them near the perimeter sir.เราพบพวกเขาใกล้ๆ ค่ายครับ
The name of the cemetery is Sad Hill!ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ...
I was messing around up at Morningside Cemetery... and I saw something-- something really scary.ผมไปเตร่ๆแถวสุสาน แล้วเห็นบางอย่าง บางอย่างที่น่ากลัวมาก
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก
Seventy meters. You're almost there.เจ็ดสิบเมตร คุณเกือบจะมี
Thirty meters! Don't close your eyes.สี่สิบเมตร อย่าปิดตาของคุณ
Five meters. Four, three, two... :one:ห้าเมตร สี่สามสองหนึ่ง
We are 10,000 kilometers away from the monolith.เราเป็น 10,000 กิโลเมตร ห่างจากหินใหญ่ก้อนเดียว
It is 22,000 kilometers in diameter.เส้นศูนย์สูตร. มันเป็น 22,000 กิโลเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่

*mete* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
口径[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, 口径 / 口徑] caliber; diameter of opening
公分[gōng fēn, ㄍㄨㄥ ㄈㄣ, 公分] centimeter; gram
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 纤芯直径 / 纖芯直徑] core diameter (of a fiber)
立方米[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, 立方米] cubic meter (unit of volume)
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, 配子] gamete; sex cell
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
公里时[gōng lǐ shí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄕˊ, 公里时 / 公里時] kilometer per hour
国立显忠院[guó lì xiǎn zhōng yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˋ, 国立显忠院 / 國立顯忠院] Korean national memorial cemetery at Dongjak-dong, Seoul
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 气象 / 氣象] meteorology; atmosphere
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 气象台 / 氣象台] meteorological office; weather forecasting office
气象厅[qì xiàng tīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧㄥ, 气象厅 / 氣象廳] meteorological office
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, 流星雨] meteor shower
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, 陨星 / 隕星] meteorite; falling star
[mǐ, ㄇㄧˇ, 米] meter (classifier); rice; surname Mi
表盘[biǎo pán, ㄅㄧㄠˇ ㄆㄢˊ, 表盘 / 錶盤] meter dial; watch; watch face
微米[wēi mǐ, ㄨㄟ ㄇㄧˇ, 微米] micron (one thousandth of a millimeter or 10^-6 meter
毫米波[háo mǐ bō, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ ㄅㄛ, 毫米波] millimeter wave (radio signal)
参量空间[cān liàng kōng jiān, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 参量空间 / 參量空間] moduli space (math.); parameter space
月径[yuè jìng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥˋ, 月径 / 月徑] moonlit path; diameter of the moon; diameter of the moon's orbit
参量[cān liàng, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ, 参量 / 參量] parameter (math); quantity used as a parameter; modulus (math.)
周长[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, 周长 / 周長] perimeter; circumference
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, 浅海 / 淺海] shallow sea; sea less than 200 meters deep
里程计[lǐ chéng jì, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 里程计 / 里程計] speedometer (of a vehicle)
平米[píng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧˇ, 平米] square meter; short for 平方米
温度计[wēn dù jì, ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, 温度计 / 溫度計] thermometer; thermograph
径迹[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 径迹 / 徑跡] track; trajectory; path; way; means; diameter; directly
电量表[diàn liàng biǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ ㄅㄧㄠˇ, 电量表 / 電量表] voltameter; ammeter
水表[shuǐ biǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄠˇ, 水表] water meter; indicator of water level
气象局[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, 气象局 / 氣象局] weather bureau; meteorological office
气象站[qì xiàng zhàn, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ, 气象站 / 氣象站] weather office; meteorological desk

*mete* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number)
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer
アネモメーター[, anemome-ta-] (n) anemometer
アネロイド気圧計[アネロイドきあつけい, aneroido kiatsukei] (n) aneroid barometer
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer
アルコール温度計[アルコールおんどけい, aruko-ru ondokei] (n) alcohol thermometer
アンメーター[, anme-ta-] (n) ammeter
オーディオメーター[, o-deiome-ta-] (n) audiometer
オシロメーター[, oshirome-ta-] (n) oscillometer
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
ガスメーター[, gasume-ta-] (n) gas meter
カセトメーター[, kasetome-ta-] (n) cathetometer
ガルバノメーター[, garubanome-ta-] (n) galvanometer
カロリメーター[, karorime-ta-] (n) calorimeter
キルビメーター[, kirubime-ta-] (n) curvimeter (fre
キロメーター[, kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre)
クーロメーター[, ku-rome-ta-] (n) coulometer
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] (n) {comp} clad(ding) diameter
クリノメータ[, kurinome-ta] (n) clinometer
クリノメーター[, kurinome-ta-] (n) clinometer
クロノメーター[, kuronome-ta-] (n) chronometer
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber)
コマンドパラメータ[, komandoparame-ta] (n) {comp} command parameter
サイクロメーター[, saikurome-ta-] (n) cyclometer
サイコガルバノメーター[, saikogarubanome-ta-] (n) psychogalvanometer
サッカリメーター[, sakkarime-ta-] (n) saccharimeter
シーロメータ[, shi-rome-ta] (n) ceilometer
シーロメーター[, shi-rome-ta-] (n) ceilometer
システムパラメータ[, shisutemuparame-ta] (n) {comp} system parameter
システムパラメタ[, shisutemuparameta] (n) {comp} system parameter
スフェロメーター[, suferome-ta-] (n) spherometer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter
システムパラメータ[しすてむぱらめーた, shisutemuparame-ta] system parameter
システムパラメタ[しすてむぱらめた, shisutemuparameta] system parameter
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter
トラヒックパラメータ[とらひっくぱらめーた, torahikkuparame-ta] traffic parameter
トラフィックパラメータ[とらふぃっくぱらめーた, torafikkuparame-ta] traffic parameter
ナノメータ[なのめーた, nanome-ta] nanometer
パラメータ[ぱらめーた, parame-ta] parameter
パラメタ[ぱらめた, parameta] parameter
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte
パラメタフィールド[ぱらめたふぃーるど, parametafi-rudo] parameter field
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV)
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
パラメタ方式[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no)
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
パラメタ範囲[パラメタはんい, parameta han'i] parameter range
パラメタ結合[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC)
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter
外径[がいけい, gaikei] outer diameter
実パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument
実施[じし, jishi] working (e.g. working parameters)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery

*mete* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
อัตโตเมตร[n.] (attōkmēt) EN: attometre ; attometer (Am.) FR: attomètre [m]
บารอมิเตอร์ = บารอมิเต้อร์[n.] (bārømitoē) EN: barometer FR: baromètre [m]
บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์[n. exp.] (bārømitoē b) EN: aneroid barometer FR: baromètre anéroïde [m]
บารอมิเตอร์แบบฟอร์ติน[n. exp.] (bārømitoē b) EN: Fortin barometer FR: baromètre de Fortin [m]
บารอมิเตอร์แบบปรอท[n. exp.] (bārømitoē b) EN: mercury barometer FR: baromètre à mercure [m]
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la) EN: 100 kilometers an hour FR: cent kilomètres à l'heure
ไดนาโมมิเตอร์[n.] (daināmōmito) EN: dynamometer FR: dynamomètre [m]
ดั้น[n.] (dan) EN: [a type of poetic meter] FR:
ดาวหาง[n.] (dāohāng) EN: comet FR: comète [f]
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (dāothīem ut) EN: meteorological satellite FR: satellite météorologique [m]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
เดคาเมตร[n.] (dēkhāmēt) EN: decametre ; decameter (Am.) FR: décamètre [m]
เดนซิโอมิเตอร์[n.] (dēnsi-ōmito) EN: densiometer FR: densiomètre [m]
เดซิเมตร[n.] (dēsimēt) EN: decimetre ; decimeter (Am.) FR: décimètre [m]
ด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmr) EN: at a speed of 100 kilometers per hour FR:
เอกซะเมตร[n.] (eksamēt) EN: exametre ; exameter (Am.) FR: examètre [m]
เฟมโตเมตร[n.] (fēmtōmēt) EN: femtometre ; femtometer (Am.) FR: femtomètre [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower FR: pluie de météorites [f]
ไฮโดรมิเตอร์[n.] (haidrōmitoē) EN: hydrometer FR: hydromètre [m]
ไฮโกรมิเตอร์[n.] (haikrōmitoē) EN: hygrometer FR: hygromètre [m]
เฮกโตเมตร[n.] (hektōmēt) EN: hectometre ; hectometer (Am.) FR: hectomètre [m]
เห็ดเผาะ[n. exp.] (het phǿ) EN: hygroscopic earthstar ; barometer earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
เห็ดถอบ[n. exp.] (het thøp) EN: Barometer Earthstars ; hygroscopic earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
ฮวงซุ้ย[n.] (hūangsui) EN: Chinese cemetery ; Chinese tomb FR: cimetière chinois []
อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ; อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์[n.] (intoēfoērōm) EN: interferometer FR: interféroimètre
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: meteorological officer FR:
จิกะเมตร[n.] (jikamēt) EN: gigametre ; gigameter (Am.) FR: gigamètre [m]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; measure ; evaluation FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดแสง[n. exp.] (kān wat saē) EN: light metering FR:
แคลอรีมิเตอร์[n.] (khaelørīmit) EN: calorimeter FR: calorimètre [m]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: cubic meter FR: mètre cube
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง[n. exp.] (khreūangmeū) EN: spectrophotometer FR: spectrophotomètre [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)

*mete* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionsfrequenzmessgerät {n}absorption frequency meter
Aktionsparameter {m}action parameter
Luftmengenmesser {m}airflow meter
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Bar {n} [meteo.]bar
Barometer {n} | Barometer
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter
Bondparameter {pl}bonding parameters
Kapillarthermometer {n}capillary thermometer
Cermet-Potentiometer {n}cermet potentiometer; cermet pot
Fieberthermometer {n}clinical thermometer
Wickeldurchmesser {m}coil diameter
Komet {m} | Kometen
Kubikmeter {m} | Kubikmeter
Raummeter {n}cubic metre [Br.]; cubic meter [Am.]
Messflügel {m}current meter
Tiefenmikrometer {n}depth micrometer
Kopfdurchmesser {m} (einer Schraube) [techn.]diameter of head
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter
Stromzähler {m}electricity meter
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter
Elfmeter {m} [sport] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty
Belichtungsmesser {m}exposure meter
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Durchflussmesser {m}flow meter
Gaszähler {m}gas meter
Korndurchmesser {f}grain diameter
Helmhokko {m} [ornith.]Helmeted Curassow
Helmperlhuhn {n} [ornith.]Helmeted Guineafowl
Helmtyrann {m} [ornith.]Helmeted Pygmy Tyrant
Helmlederkopf {m} [ornith.]Timor Helmeted Friarbird
Hitzdrahtanemometer {n}hot-wire anemometer
Stundenzähler {m}hour meter
Innenmessschraube {f} [techn.]inside micrometer
Innenmikrometer {n} [techn.]inside micrometer
Stichmaß {n}inside micrometer
Kenngrößen {pl}; Leistungsparameter
Namensparameter {m}label parameter
Laserdoppleranemometer {n}laser Doppler velocity meter
Belichtungsmesser {m}light meter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mete*
Back to top