ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atmospheric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atmospheric*, -atmospheric-

atmospheric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atmospheric (adj.) เกี่ยวกับบรรยากาศ Syn. airy, climatic
atmospheric condition (n.) สภาพอากาศ Syn. characteristic weather
English-Thai: HOPE Dictionary
atmospheric(แอทมอส เฟีย'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยบรรยากาศหรืออากาศ. -atmospherical adj.
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure
English-Thai: Nontri Dictionary
atmospheric(adj) เกี่ยวกับบรรยากาศ,ประกอบด้วยอากาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric pressureความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric pressureความกดอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No abnormal atmospheric concentrations or reactions recorded.ไม่มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับ\ชั้นบรรยกาศหรือการบันทึกปฎิกิริยา
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
Due to the high atmospheric pressure from the southwest, the heat wave...เนื่องจากความกดอากาศสูง จากตะวันตกเฉียงใต้, คลื่นความร้อน...
These are actual measurements of atmospheric temperatures since our civil War.นี่คือการตรวจวัดอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ ตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมือง
In fact, if you look at the 10 hottest years ever measured in this atmospheric record, they've all occurred in the Iast 1 4 years.อันที่จริง ถ้าดู 10 อันดับปีที่ร้อนที่สุดที่เคยวัดไว้ ในบันทึกข้อมูลชั้นบรรยากาศนี้ ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วง 14 ปีที่ผ่านมานี่เอง
These levels shouldn't present any danger to the nearby population, but I still want atmospheric monitors set up.ปริมาณขนาดนี้คงจะไม่ทำอันตราย ต่อประชากรที่อยู่ใกล้เคียง แต่ฉันต้องการการติดตามข้อมูลเชื้อโรคในอากาศ
Weather balloons, atmospheric effects, optical illusions.บอลลูนตรวจอากาศ, ผลกระทบของชั้นบรรยากาศ ภาพหลอน
We are expecting some atmospheric turbulenceเราคาดการณ์โดยคร่าวๆว่า จะเกิดอาการผิดปกติของชั้นบรรยากาศ
The power cuts have caused a temporary atmospheric overload.การตัดพลังงานทำให้ชั้นบรรยากาศ เกิดโอเวอร์โหลดชั่วคราว
NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, remained silent tonight.สภาวะ อากาศ และ มหาสมุทรที่แปรปรวน
Yeah, but there's still some issues as to whether it can hold up through atmospheric entry.ได้ครับ แต่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ยังไงก็คงจะทนไหว พอที่จะผ่านเข้าชั้นบรรยากาศได้
The National Oceanic and Atmospheric Administration.องค์การบริหารทางอากาศ และทางทะเลแห่งชาติ

atmospheric ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大气压[dà qì yā, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 大气压 / 大氣壓] atmospheric pressure
大气压力[dà qì yā lì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 大气压力 / 大氣壓力] atmospheric pressure
大气压强[dà qì yā qiáng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, 大气压强 / 大氣壓強] atmospheric pressure
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 大气层核试验 / 大氣層核試驗] atmospheric nuclear test
大气暖化[dà qì nuǎn huà, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 大气暖化 / 大氣暖化] atmospheric warming
大气环流[dà qì huán liú, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, 大气环流 / 大氣環流] atmospheric circulation
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 气压 / 氣壓] atmospheric pressure; barometric pressure
空气阻力[kōng qì zǔ lì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 空气阻力 / 空氣阻力] atmospheric drag
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ, 飘尘 / 飄塵] floating dust; atmospheric particles
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)

atmospheric ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
台湾坊主[たいわんぼうず, taiwanbouzu] (n) atmospheric depression originating in Taiwan
大気圧[たいきあつ, taikiatsu] (n) atmospheric pressure
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration
気圧[きあつ, kiatsu] (n) atmospheric pressure; (P)
気流[きりゅう, kiryuu] (n) atmospheric current; air current; airflow
気温[きおん, kion] (n) atmospheric temperature; (P)
空振;空震[くうしん, kuushin] (n) atmospheric vibration; infrasound (as produced by volcanic activity)
空気酸化[くうきさんか, kuukisanka] (n) atmospheric oxidation; oxidation upon exposure to the air; air oxidation; smoothering
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima)
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
高気圧[こうきあつ, koukiatsu] (n) (See 低気圧) high (atmospheric) pressure; high-pressure system; anticyclone; (P)

atmospheric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความดันอากาศ[n. exp.] (khwām dan ā) EN: atmospheric pressure FR: pression atmosphérique [f]
ความดันบรรยากาศ [n. exp.] (khwām dan b) EN: atmospheric pressure FR: pression atmosphérique [f]
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (khwām dan b) EN: standard atmospheric pressure FR: pression atmosphérique standard [f]
ความดันของอากาศ[n. exp.] (khwām dan k) EN: atmospheric pressure FR: pression atmosphérique [f]
กลจักรบรรยากาศ[n. exp.] (konlajak ba) EN: atmospheric engine FR:
ภูมิอากาศ[n.] (phūmi-akāt) EN: climate ; weather ; atmospheric conditions ; lweather conditions FR: climat [f] ; temps [m] ; conditions atmosphériques [fpl]

atmospheric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stimmungsvoll {adj} | stimmungsvoller | am stimmungsvollstenatmospheric | more atmospheric | most atmospheric
atmosphärisch {adj}atmospheric
atmosphärisch {adv}atmospherically
Luftbelastung {f}atmospheric pollution; air pollution
Luftdruck {m}atmospheric pressure
Mitteldruck-Gasbrenner {m}atmospheric burner; LPG burner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atmospheric
Back to top