ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reincarnation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reincarnation*, -reincarnation-

reincarnation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reincarnation (n.) การกลับชาติมาเกิดใหม่ See also: การจุติใหม่ Syn. incarnation, rebirth
English-Thai: Nontri Dictionary
reincarnation(n) การกลับชาติ,การเกิดใหม่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reincarnationการเกิดใหม่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกิดใหม่ (n.) reincarnation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is the reincarnation of Avalokiteshvara... the Bodhisattva of Compassion.ท่านเป็นอวตารของ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นสมันตมุข
The knight of Andromeda ended up being the reincarnation of the lord Hades.เซนต์อันโดรเมด้าไม่มีอีกแล้ว ตอนนี้เขาคือร่างจุติของท่านฮาเดส
So you going to hang me, by telling your reincarnation story ok let me confess myself, coz.แล้วคุณจะแขวนคอผม, ด้วยการเล่าเรื่อง การกลับชาติมาเกิดของคนงั้นหรอ โอเค งั้นให้ผมสารภาพเรื่องของผม, ใครจะถาม คุณ หรือ ชานติ ?
You are the reincarnation of my beloved, and I must have you.เจ้าคือร่างอวตาล ของที่รักของข้า และข้าต้องได้ตัวเจ้า
Imhotep is looking for the reincarnation of his ancient lover.อิมโฮเตปกำลังมองหา คู่้รักยุคโบราณที่กลับชาติมาเกิดใหม่
I think the quantum approach to consciousness can, in principle, explain why we're here and what our purpose is and also the possibility of life after death and reincarnation and the persistence of consciousness after our bodies give up.ฉันคิดว่าวิธีการที่ ควอนตัม สติสามารถในหลักการ อธิบายได้ว่าทำไมเราอยู่ที่นี่และสิ่งที่ จุดประสงค์ของเราคือ
You do not want to piss off the reincarnation chick.อย่าไปกวนโอ๊ยคนที่ให้เราเกิดใหม่นะ
What's funny about it is that reincarnation isn't real.ตลกตรงที่การเกิดใหม่มันไม่มีจริง
The reincarnation lady is coming to interview you about me and make sure that I'm good to mingle with a baby soul.คนที่ให้ฉันเกิดใหม่จะมา คุยกับพวกนายว่า.. ฉันดีพอจะเข้าเด็กหรือเปล่า?
All right, so... we are either dealing with a reincarnation or an angry, vengeful ghost?งั้น... เราก็เจอคนที่กลับมาเกิดใหม่ หรือผีที่แค้นจัด
See, a fundamental tenet of reincarnation is that you can come back in any life form, not just human.ฟังนะ หลักสำคัญในการกลับชาติมาเกิด คือคุณจะกลับมาในรูปของสิ่งมีชีวิตไหนก็ได้ ไม่ใช่แค่มนุษย์
I mean, the whole point of reincarnation is that you're supposed to come back and be better than you were before.ฉันหมายถึง จุดประสงค์ของการกลับชาติมาเกิด คือเราควรจะต้องกลับมาเกิด และเป็นคนที่ดีกว่าเก่า

reincarnation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, 化身] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 人道] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation)
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 转轮 / 轉輪] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation
转生[zhuǎn shēng, ㄓㄨㄢˇ ㄕㄥ, 转生 / 轉生] reincarnation; to be reborn (in Buddhism)

reincarnation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再来[さいらい, sairai] (n,vs) return; second coming; second advent; reincarnation; (P)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)

reincarnation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation FR: incarnation [f] ; avatar [m]
การเกิดใหม่[n. exp.] (kān koēt ma) EN: reincarnation FR:
พุทธันดร[n.] (phutthandøn) EN: the reincarnation of a Buddha FR:
วัฏสงสาร[n.] (wattasongsā) EN: cycle of birth and death ; cycle of rebirth ; reincarnation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reincarnation
Back to top