ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meteor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meteor*, -meteor-

meteor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meteor (n.) ดาวตก See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้ Syn. falling star, shooting star, meteorite
meteoric (adj.) ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก Syn. brilliant, swift
meteorically (adv.) อย่างรุ่งเรือง
meteorite (n.) อุกกาบาต See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว Syn. shooting star, meteor
meteoritic (adj.) เกี่ยวกับอุกกาบาต
meteoroid (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star, falling stone
meteorological (adj.) เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา Syn. atmospheric
meteorologist (n.) นักอุตุนิยมวิทยา Syn. weatherman
meteorology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, aerology, climatography
English-Thai: HOPE Dictionary
meteor(มี'ทีเออะ) n. ดาวตก,ผีพุ่งใต้
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(มีเทียรอล'โลจี) n. อุตุนิยมวิทยา, See also: meteorologist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteoric Water น้ำจากบรรยากาศ น้ำที่มีกำเนิดจากบรรยากาศ เช่น จากน้ำฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ หรือหิมะ [สิ่งแวดล้อม]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorologyอุตุนิยมวิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวตก (n.) meteor See also: shooting star Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ
ผีพุ่งไต้ (n.) meteor See also: shooting star Syn. อุกกาบาต, ลูกไฟ
ฝนดาวตก (n.) meteor shower
ผีพุ่งไต้ (n.) meteorite See also: meteor Syn. ดาวตก
อุกกาบาต (n.) meteorite See also: meteor Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
อุตุนิยมวิทยา (n.) meteorology
อต. (n.) The Meteorological Department See also: MET. Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sounds weird, but it's made from a bit of the meteor that killed my parents.อาจจะฟังดูแปลกๆ นะ แต่ว่าสร้อยนั่นทำมาจากหินอุกกาบาตที่ฆ่าพ่อแม่ฉัน
Chloe showed me all these articles she collected about all the weird stuff that's happened since the meteor shower.โคลอี้เอารูปที่สะสมให้ผมดู เรื่องประหลาดๆ เกิดขึ้น หลังจากวันที่อุกกาบาตตกลงมา
Greg moved here after the meteor showers. He wasn't exposed.เกร็กย้ายมาที่นี่หลังจากวันที่อุกกาบาตตก เขาไม่ได้อยู่ด้วยตอนที่เมืองระเบิดตอนนั้น
Pieces of that meteor are buried all over Smallville.เศษของอุกกาบาตถูกฝังไว้ทั่วสมอลล์วิลล์นี้
Is it really made from a piece of the meteor that, you know...?ไอ้นี่มันทำมาจากเศษของดาวตกนั่น ใช่มั๊ย
It was the day of the meteor shower.วันเดียวกันกับที่มีฝนดาวตก
"Comatose boy found 20 yards from meteor strike."พบเด็กอาการโคม่า บริเวณ 20 หลา จากจุดอุกาบาตตก
Right after the meteor shower, wasn't it?นั่นหลังจากที่อุกกาบาตตกใช่ไหมครับ?
I think the meteor shower did something to her bones.ผมคิดว่าหินอุกกาบาตนั่นคงทำ ปฎิกิริยาอะไรซักอย่างกับกระดูกของเธอ
There was a meteor shower and everything got wrecked.มีฝนอุตกาบาท ทุกอย่างพังหมด
He's not the first guy i met who didn't get his abilities from meteor rocks.เขาไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ได้พลังพิเศษมาจากหินดาวตก
A meteor shower is predicted to hit Smallville.ห่าอุกกาบาต จะโจมตีสมอลวิล

meteor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
流星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, 流星雨] meteor shower
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
降水量[jiàng shuǐ liàng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 降水量] measured quantity of precipitation (meteorology)
气像人员[qì xiàng rén yuán, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 气像人员 / 氣像人員] meteorologist
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 气象 / 氣象] meteorology; atmosphere
气象台[qì xiàng tái, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄞˊ, 气象台 / 氣象台] meteorological office; weather forecasting office
气象学[qì xiàng xué, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, 气象学 / 氣象學] meteorology
气象厅[qì xiàng tīng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧㄥ, 气象厅 / 氣象廳] meteorological office
流星[liú xīng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 流星] meteor
流星体[liú xīng tǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 流星体 / 流星體] meteoroid
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, 陨星 / 隕星] meteorite; falling star
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career
陨石[yǔn shí, ㄩㄣˇ ㄕˊ, 陨石 / 隕石] stony meteorite
气象局[qì xiàng jú, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄩˊ, 气象局 / 氣象局] weather bureau; meteorological office
气象站[qì xiàng zhàn, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄢˋ, 气象站 / 氣象站] weather office; meteorological desk

meteor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メテオ;ミーティア[, meteo ; mi-teia] (n) meteor
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
ミーティアライト[, mi-teiaraito] (n) (See 隕石) meteorite
メテオロイド[, meteoroido] (n) (See 流星物質) meteoroid
世界気象機関[せかいきしょうきかん, sekaikishoukikan] (n) World Meteorological Organization (Organisation); WMO
夜這星;夜這い星;婚星[よばいぼし, yobaiboshi] (n) meteor; shooting star
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P)
気象予報[きしょうよほう, kishouyohou] (n) weather forecasting; weather forecast; meteorological forecasting; meteorological forecast
気象台[きしょうだい, kishoudai] (n) meteorological observatory; (P)
気象学[きしょうがく, kishougaku] (n) meteorology; (P)
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] (n) (Japanese) Meteorological Agency; JMA; (P)
気象情報[きしょうじょうほう, kishoujouhou] (n) weather (meteorology) information
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] (n) shooting star; meteor; (P)
流星[りゅうせい, ryuusei] (n) meteor; falling star
流星塵[りゅうせいじん, ryuuseijin] (n) micrometeorite
流星物質[りゅうせいぶっしつ, ryuuseibusshitsu] (n) meteoroid
海洋気象台[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory
百葉箱[ひゃくようばこ, hyakuyoubako] (n) Stevenson screen (louvre-sided box housing for meteorological gauges)
管区気象台[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P)
隕星[いんせい, insei] (n) meteor; falling star
隕石;いん石[いんせき, inseki] (n) meteorite
隕石孔[いんせきこう, insekikou] (n) meteorite crater
隕鉄[いんてつ, intetsu] (n) meteoric iron
鼓腸;鼓脹[こちょう, kochou] (n,adj-no) flatulence; meteorism; tympanites; bloat; bloating

meteor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower FR: pluie de météorites [f]
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star FR:
อุกกาบาต[n.] (ukkābāt) EN: meteorite ; meteor ; fireball FR: météorite [f] ; aérolithe = aérolite [m]
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (dāothīem ut) EN: meteorological satellite FR: satellite météorologique [m]
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: meteorological officer FR:
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
กรมอุตุฯ[n. exp.] (krom utu) EN: weather bureau FR: institut météorologique [m]
กรมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (Krom Utuniy) EN: Thai Meteorological Department ; Department of Meteorology ; Meteorological Department FR: département météorologique [m] ; institut de météorologie [m] ; institut météorologique [m] ; service météorologique national [m]
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) EN: FR: fragment de météorite [m]
นักอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (nak utuniyo) EN: meteorologist FR: météorologiste [m] ; prévisionniste [m] ; monsieur météo [m] (fam.)
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก[org.] (Ongkān Utun) EN: World Meteorological Organization (WMO) FR: Organisation météorologique mondiale [f]
ภาพสภาพอากาศ[n. exp.] (phāp saphāp) EN: FR: carte météorologique [f]
โรคกลัวดาวตก[n. exp.] (rōk klūa dā) EN: meteorophobia ; fear of meteors FR:
สภาพอากาศ[n. exp.] (saphāp ākāt) EN: weather ; weather conditions ; climate FR: climat [m] ; conditions météorologiques [fpl]
สถานีอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (sathānī utu) EN: weather station ; meteorological station FR: station météorologique [f]
ศูนย์อุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (sūn utuniyo) EN: FR: centre météorologique [m]
อุตุฯ[org.] (Utu ) EN: Meteorological Department FR:
อุตุนิยม[n.] (utuniyom) EN: meteorology FR: météorologie [f]
อุตุนิยมศาสตร์[n.] (utuniyomsāt) EN: meteorology FR: météorologie [f]
อุตุนิยมวิทยา[n.] (utuniyomwit) EN: meteorology FR: météorologie [f]

meteor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meteor {m} | Meteore
Meteorit {m} [astron.]meteorite
Meteorologe {m}meteorologist
meteorisch {adv}meteorically
meteorologisch {adj}meteorologic
meteorologisch {adv}meteorologically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meteor
Back to top