ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mete*, -mete-

mete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mete (vt.) แจกจ่าย See also: กระจาย, จัดแบ่ง Syn. allot, dispense
mete (n.) เส้นแบ่ง See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขต
mete out (phrv.) ตัดสินให้ (บางสิ่ง) กับ Syn. deal out
metempsychosis (n.) การย้ายวิญญาณ Syn. rebirth, reincarnation, transmigration
meteor (n.) ดาวตก See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้ Syn. falling star, shooting star, meteorite
meteoric (adj.) ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก Syn. brilliant, swift
meteorically (adv.) อย่างรุ่งเรือง
meteorite (n.) อุกกาบาต See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว Syn. shooting star, meteor
meteoritic (adj.) เกี่ยวกับอุกกาบาต
meteoroid (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star, falling stone
meteorological (adj.) เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา Syn. atmospheric
meteorologist (n.) นักอุตุนิยมวิทยา Syn. weatherman
meteorology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, aerology, climatography
meter (n.) หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร See also: เมตร
meter (n.) จังหวะในเพลง See also: ท่วงทำนอง Syn. rhythm, beat, pulse
meter (vt.) วัดมาตร See also: วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์
meter (suf.) อุปกรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
mete(มีท) vt. แบ่งสรร,จ่ายแจก,วัด n. เส้นแบ่ง,ขอบเขต
metempsychosis(มะเทมซะโค'ซิส) n. การย้ายที่อยู่ของวิญญาณ
meteor(มี'ทีเออะ) n. ดาวตก,ผีพุ่งใต้
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(มีเทียรอล'โลจี) n. อุตุนิยมวิทยา, See also: meteorologist n.
meter(มี'เทอะ) n. =metre (ดู) ,เครื่องมือวัดหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ, Syn. cadence,measure,rhythm
English-Thai: Nontri Dictionary
mete(vt) แบ่งส่วน,แบ่งสรร,วัด,จ่ายแจก
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
metempsychosisการเวียนว่ายตายเกิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteorite; cosmolite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meter; metreมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteoric Water น้ำจากบรรยากาศ น้ำที่มีกำเนิดจากบรรยากาศ เช่น จากน้ำฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ หรือหิมะ [สิ่งแวดล้อม]
meteoriteอุกกาบาต, สสารจากอวกาศวิ่งเข้าสู่โลกด้วยความเร็วสูง เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศของโลกจึงทำให้เกิดความร้อนและแสงสว่าง อุกกาบาตบางก้อนจะลุกไหม้หมดไปในบรรยากาศ แต่บางก้อนจะมีส่วนที่เหลือตกลงสู่พื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorologyอุตุนิยมวิทยา [TU Subject Heading]
Metering pumpsปั๊มสูบจ่ายแบบมีชุดควบคุม [TU Subject Heading]
Meters, Milliampereมิเตอร์แสดงมิลลิแอมแปร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวตก (n.) meteor See also: shooting star Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ
ผีพุ่งไต้ (n.) meteor See also: shooting star Syn. อุกกาบาต, ลูกไฟ
ฝนดาวตก (n.) meteor shower
ผีพุ่งไต้ (n.) meteorite See also: meteor Syn. ดาวตก
อุกกาบาต (n.) meteorite See also: meteor Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
อุตุนิยมวิทยา (n.) meteorology
มาตรวัด (n.) meter See also: gauge Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด
มิเตอร์ (n.) meter See also: gauge Syn. เครื่องวัด
เครื่องวัด (n.) meter Syn. เครื่องตวง
ไม้เมตร (n.) meter See also: metre, metre-rule
แท็กซี่มิเตอร์ (n.) meter taxi See also: taxicab
speedometer (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. tachometer
tachograph (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. speedometer, tachometer
กลอนตลาด (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนแปด
กลอนสุภาพ (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนตลาด, กลอนเพลงยาว
กลอนเพลงยาว (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนตลาด, กลอนแปด
กลอนแปด (n.) a form of Thai octameter poem Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนตลาด
ซม. (clas.) centimeter See also: cm. Syn. เซนติเมตร
ด.ค.ม. (clas.) decameter See also: decametre
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am captain of infantry commando, Mete Horozogluผมเป็นกัปตันมาจากหน่วยทหารราบ ชื่อ เมท โฮโรซอคลู
You really believe Jack Bauer wants to trust some toothless international tribunal to mete out justice to the people who killed Renee?คุณเชื่อแจ๊ค บาวเออร์จริงๆเหรอว่า ต้องเชื่อในระบบศาลยุติธรรม ที่จะตัดสินลงโทษคนที่ฆ่าเรเน?
We figured, who wants to be the richest people in the cemetery?{\cHFFFFFF}เราคิดที่อยากจะเป็น คนที่รวยที่สุดในสุสาน?
I know the name of the cemetery now and you know the name of the grave.ฉันรู้ชื่อสุสานนั่นแล้ว... ...ส่วนนายรู้ชื่อหลุมศพ
Like a cemetery for instance?เหมือนสุสานใช่ไหมล่ะ?
We found them near the perimeter sir.เราพบพวกเขาใกล้ๆ ค่ายครับ
The name of the cemetery is Sad Hill!ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ...
I was messing around up at Morningside Cemetery... and I saw something-- something really scary.ผมไปเตร่ๆแถวสุสาน แล้วเห็นบางอย่าง บางอย่างที่น่ากลัวมาก
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก
Seventy meters. You're almost there.เจ็ดสิบเมตร คุณเกือบจะมี
Thirty meters! Don't close your eyes.สี่สิบเมตร อย่าปิดตาของคุณ
That's where we'll grab hold. Ten meters.นั่นคือสิ่งที่เราจะคว้าถือ สิบ เมตร

mete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公亩[gōng mǔ, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˇ, 公亩 / 公畝] acre (100 square meters)
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, 仪表 / 儀表] appearance; bearing; a meter (measuring equipment)
晴雨表[qíng yǔ biǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄩˇ ㄅㄧㄠˇ, 晴雨表] barometer
气压表[qì yā biǎo, ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄅㄧㄠˇ, 气压表 / 氣壓表] barometer
气压计[qì yā jì, ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 气压计 / 氣壓計] barometer
生物剂量仪[shēng wù jì liàng yí, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˊ, 生物剂量仪 / 生物劑量儀] biological dosimeter
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
口径[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, 口径 / 口徑] caliber; diameter of opening
公墓[gōng mù, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, 公墓] cemetery
墓地[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 墓地] cemetery
公分[gōng fēn, ㄍㄨㄥ ㄈㄣ, 公分] centimeter; gram
厘米[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, 厘米] centimeter
厘米[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, 厘米 / 釐米] centimeter
化学剂量计[huà xué jì liàng jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˋ, 化学剂量计 / 化學劑量計] chemical dosimeter
体温表[tǐ wēn biǎo, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄅㄧㄠˇ, 体温表 / 體溫表] clinical thermometer
体温计[tǐ wēn jì, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄐㄧˋ, 体温计 / 體溫計] clinical thermometer
沾染程度检查仪[zhān rǎn chéng dù jiǎn chá yí, ㄓㄢ ㄖㄢˇ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄧˊ, 沾染程度检查仪 / 沾染程度檢查儀] contamination meter
纤芯直径[xiān xìn zhí jìng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 纤芯直径 / 纖芯直徑] core diameter (of a fiber)
立方厘米[lì fāng lí mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, 立方厘米] cubic centimeter
立方米[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, 立方米] cubic meter (unit of volume)
公丈[gōng zhàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤˋ, 公丈] decameter
公厘[gōng lí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˊ, 公厘 / 公釐] decigram; millimeter
公寸[gōng cùn, ㄍㄨㄥ ㄘㄨㄣˋ, 公寸] decimeter
分米[fēn mǐ, ㄈㄣ ㄇㄧˇ, 分米] decimeter
防线[fáng xiàn, ㄈㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 防线 / 防線] defensive line or perimeter
中径[zhōng jìng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, 中径 / 中徑] diameter
直径[zhí jìng, ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, 直径 / 直徑] diameter
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
生殖细胞[shēng zhí xì bāo, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 生殖细胞 / 生殖細胞] gamete
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, 配子] gamete; sex cell
公引[gōng yǐn, ㄍㄨㄥ ˇ, 公引] hectometer
[bǎi, ㄅㄞˇ, 粨] hectometer
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
同型配子[tóng xíng pèi zǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄆㄟˋ ㄗˇ, 同型配子] isogamete
公里[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 公里] kilometer

mete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number)
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer
アネモメーター[, anemome-ta-] (n) anemometer
アネロイド気圧計[アネロイドきあつけい, aneroido kiatsukei] (n) aneroid barometer
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer
アルコール温度計[アルコールおんどけい, aruko-ru ondokei] (n) alcohol thermometer
アンメーター[, anme-ta-] (n) ammeter
オーディオメーター[, o-deiome-ta-] (n) audiometer
オシロメーター[, oshirome-ta-] (n) oscillometer
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
ガスメーター[, gasume-ta-] (n) gas meter
カセトメーター[, kasetome-ta-] (n) cathetometer
ガルバノメーター[, garubanome-ta-] (n) galvanometer
カロリメーター[, karorime-ta-] (n) calorimeter
キルビメーター[, kirubime-ta-] (n) curvimeter (fre
キロメーター[, kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre)
クーロメーター[, ku-rome-ta-] (n) coulometer
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] (n) {comp} clad(ding) diameter
クリノメータ[, kurinome-ta] (n) clinometer
クリノメーター[, kurinome-ta-] (n) clinometer
クロノメーター[, kuronome-ta-] (n) chronometer
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image)
コア径[コアケイ, koakei] (n) {comp} core diameter (of a fiber)
コマンドパラメータ[, komandoparame-ta] (n) {comp} command parameter
サイクロメーター[, saikurome-ta-] (n) cyclometer
サイコガルバノメーター[, saikogarubanome-ta-] (n) psychogalvanometer
サッカリメーター[, sakkarime-ta-] (n) saccharimeter
シーロメータ[, shi-rome-ta] (n) ceilometer
シーロメーター[, shi-rome-ta-] (n) ceilometer
システムパラメータ[, shisutemuparame-ta] (n) {comp} system parameter
システムパラメタ[, shisutemuparameta] (n) {comp} system parameter
スフェロメーター[, suferome-ta-] (n) spherometer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber)
コマンドパラメータ[こまんどぱらめーた, komandoparame-ta] command parameter
システムパラメータ[しすてむぱらめーた, shisutemuparame-ta] system parameter
システムパラメタ[しすてむぱらめた, shisutemuparameta] system parameter
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter
トラヒックパラメータ[とらひっくぱらめーた, torahikkuparame-ta] traffic parameter
トラフィックパラメータ[とらふぃっくぱらめーた, torafikkuparame-ta] traffic parameter
ナノメータ[なのめーた, nanome-ta] nanometer
パラメータ[ぱらめーた, parame-ta] parameter
パラメタ[ぱらめた, parameta] parameter
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte
パラメタフィールド[ぱらめたふぃーるど, parametafi-rudo] parameter field
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV)
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite
パラメタ方式[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no)
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
パラメタ範囲[パラメタはんい, parameta han'i] parameter range
パラメタ結合[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] dummy argument, parameter
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument
使用率パラメータ制御[しようそつパラメータせいぎょ, shiyousotsu parame-ta seigyo] user parameter control (UPC)
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter
外径[がいけい, gaikei] outer diameter
実パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter
実パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument
実引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument
実施[じし, jishi] working (e.g. working parameters)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
墓地[ぼち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery

mete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
อัตโตเมตร[n.] (attōkmēt) EN: attometre ; attometer (Am.) FR: attomètre [m]
บารอมิเตอร์ = บารอมิเต้อร์[n.] (bārømitoē) EN: barometer FR: baromètre [m]
บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์[n. exp.] (bārømitoē b) EN: aneroid barometer FR: baromètre anéroïde [m]
บารอมิเตอร์แบบฟอร์ติน[n. exp.] (bārømitoē b) EN: Fortin barometer FR: baromètre de Fortin [m]
บารอมิเตอร์แบบปรอท[n. exp.] (bārømitoē b) EN: mercury barometer FR: baromètre à mercure [m]
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la) EN: 100 kilometers an hour FR: cent kilomètres à l'heure
ไดนาโมมิเตอร์[n.] (daināmōmito) EN: dynamometer FR: dynamomètre [m]
ดั้น[n.] (dan) EN: [a type of poetic meter] FR:
ดาวหาง[n.] (dāohāng) EN: comet FR: comète [f]
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (dāothīem ut) EN: meteorological satellite FR: satellite météorologique [m]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
เดคาเมตร[n.] (dēkhāmēt) EN: decametre ; decameter (Am.) FR: décamètre [m]
เดนซิโอมิเตอร์[n.] (dēnsi-ōmito) EN: densiometer FR: densiomètre [m]
เดซิเมตร[n.] (dēsimēt) EN: decimetre ; decimeter (Am.) FR: décimètre [m]
ด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmr) EN: at a speed of 100 kilometers per hour FR:
เอกซะเมตร[n.] (eksamēt) EN: exametre ; exameter (Am.) FR: examètre [m]
เฟมโตเมตร[n.] (fēmtōmēt) EN: femtometre ; femtometer (Am.) FR: femtomètre [m]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower FR: pluie de météorites [f]
ไฮโดรมิเตอร์[n.] (haidrōmitoē) EN: hydrometer FR: hydromètre [m]
ไฮโกรมิเตอร์[n.] (haikrōmitoē) EN: hygrometer FR: hygromètre [m]
เฮกโตเมตร[n.] (hektōmēt) EN: hectometre ; hectometer (Am.) FR: hectomètre [m]
เห็ดเผาะ[n. exp.] (het phǿ) EN: hygroscopic earthstar ; barometer earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
เห็ดถอบ[n. exp.] (het thøp) EN: Barometer Earthstars ; hygroscopic earthstar ; false earthstar ; Astraeus hygrometricus FR: Astraeus hygrometricus
ฮวงซุ้ย[n.] (hūangsui) EN: Chinese cemetery ; Chinese tomb FR: cimetière chinois []
อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ; อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์[n.] (intoēfoērōm) EN: interferometer FR: interféroimètre
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: meteorological officer FR:
จิกะเมตร[n.] (jikamēt) EN: gigametre ; gigameter (Am.) FR: gigamètre [m]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākø) EN: weather forecast FR: prévisions météorologiques [fpl]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; measure ; evaluation FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดแสง[n. exp.] (kān wat saē) EN: light metering FR:
แคลอรีมิเตอร์[n.] (khaelørīmit) EN: calorimeter FR: calorimètre [m]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayāk) EN: weather forecast FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: cubic meter FR: mètre cube
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง[n. exp.] (khreūangmeū) EN: spectrophotometer FR: spectrophotomètre [m]
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat) EN: meter ; gauge ; measuring tool ; measuring instrument ; indicator ; -meter (suff.) FR: instrument de mesure [m] ; appareil de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; indicateur [m] ; mesureur [m] ; -mètre (suff.)

mete ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionsfrequenzmessgerät {n}absorption frequency meter
Absorptionsmessgerät {n}absorptionmeter
Aktionsparameter {m}action parameter
Senkwaage {f}aerometer
Luftmengenmesser {m}airflow meter
Amperemeter {n}ammeter
Aräometer {n}hydrometer
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Bar {n} [meteo.]bar
Barometer {n} | Barometer
Barometerstand {m}barometer reading
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter
Bondparameter {pl}bonding parameters
Anschraublochkreisdurchmesser {m}diameter for fixing the disc to the brackets
Kapillarthermometer {n}capillary thermometer
Cermet-Potentiometer {n}cermet potentiometer; cermet pot
Zentimeter {n}centimeter [Am.]; centimetre [Br.]
Fieberthermometer {n}clinical thermometer
Wickeldurchmesser {m}coil diameter
Komet {m} | Kometen
Kubikmeter {m} | Kubikmeter
Raummeter {n}cubic metre [Br.]; cubic meter [Am.]
Messflügel {m}current meter
Dekameter {n}decameter
Dichtemesser {m}densimeter
Tiefenmikrometer {n}depth micrometer
Kopfdurchmesser {m} (einer Schraube) [techn.]diameter of head
Rohrweite {f}diameter of a pipe
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter
Dosiereinrichtung {f}metering device
Dosierpumpe {f}metering pump; dosing pump
Stromzähler {m}electricity meter
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter
Elfmeter {m} [sport] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty
Belichtungsmesser {m}exposure meter
Faserdurchmesserverteilung {f}fibre diameter distribution; fiber diameter distribution [Am.]
Durchflussmesser {m}flow meter
Gaszähler {m}gas meter
Korndurchmesser {f}grain diameter
Helmhokko {m} [ornith.]Helmeted Curassow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mete
Back to top