ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pulse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pulse*, -pulse-

pulse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pulse (n.) ชีพจร See also: อัตราการเต้นของหัวใจ, จังหวะการเต้นของหัวใจ Syn. impulse, pulsation
pulse (vi.) เต้นเป็นจังหวะ See also: ชีพจรเต้น, สั่น
pulse (n.) เมล็ดพืชที่กินได้ (เช่น เมล็ดถั่ว)
pulse through (phrv.) (เลือด) ไหลผ่าน ร่างกาย)
pulse through (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
pulse(พัลซฺ) n. ชีพจร,การเต้นเป็นจังหวะ,ความสั่นสะเทือน,อารมณ์,จังหวะของชีวิต. vi. เต้น,สั่นสะเทือน, Syn. regular beat
pulse raten. อัตราการเต้นของชีพจร
pulser(พัล'เซอะ) n. เครื่องทำให้เกิดการสั่นสะเทือน
English-Thai: Nontri Dictionary
pulse(n) ชีพจร,จังหวะ,การเต้น,ความสั่นสะเทือน,ถั่ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pulseพัลส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pulse rateอัตราชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, unequalชีพจรแรงไม่เสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pulseชีพจร, การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ  ซึ่งปรากฏในหลอดเลือดเป็นจังหวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีพจร (n.) pulse See also: impulse
อัตราการเต้นของหัวใจ (n.) pulse rate See also: pulse
อัตราชีพจร (n.) pulse rate See also: pulse Syn. อัตราการเต้นของหัวใจ
จับชีพจร (v.) take the pulse See also: feel the pulse Syn. ตรวจชีพจร, วัดชีพจร
ตรวจชีพจร (v.) take the pulse See also: feel the pulse Syn. จับชีพจร
ตรวจชีพจร (v.) take the pulse See also: feel the pulse Syn. วัดชีพจร
วัดชีพจร (v.) take the pulse See also: feel the pulse Syn. ตรวจชีพจร, จับชีพจร
อิมพัลซ์ (n.) impulse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน
Their pulse is rising.ชีพจรของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น
Fire! bounce pulse failed to connect with target, sir.ยิง! เลเซอร์พลาดเป้าครับ
Didn't work? where did the pulse go?- ไม่โดนจรวด แล้วมันหายไปไหน?
Strong possible pulse chain on sub-array four!แข็งแกร่งที่เป็นไปได้ ห่วงโซ่ชีพจรในอาร์เรย์ย่อยสี่!
The pulse sequenced through every prime number between 2 and 101.101. ชีพจรติดใจ ผ่านทุกตัวเลขที่สำคัญ ระหว่าง 2 และ 101
It would also explain why your pulse just jumped from 66 to 102 beats per minute.นอกจากนั้น ผมจะได้รู้ว่าทำไมชีพจรคุณ กระโดดจาก 66 ไปถึง 120 ครั้งต่อนาที
OK. "Isabella's bold, sensual dishes bubbled to the pulse of their guitars."เสียงกีต้าร์พาอิซาเบลล่าให้รัญจวน
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที
Your pulse lulls the tympans of my ears.จังหวะของหัวใจเธอขับกล่อมฉันกระซิบที่ข้างหู
Let's get pulse, Jerry. Somebody got pulse for a lot.จับชีพจร เจอร์รีย์ บางคนต้องมีชีพจรเพื่ออีกหลายคน

pulse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 脉象 / 脈象] condition or type of pulse (in Chinese medicine)
电磁脉冲[diàn cí mài chōng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 电磁脉冲 / 電磁脈衝] electromagnetic pulse (EMP)
结脉[jié mài, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄞˋ, 结脉 / 結脈] knotted or slow pulse in traditional Chinese medicine
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
寸口脉[cùn kǒu mài, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄇㄞˋ, 寸口脉 / 寸口脈] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine)
寸脉[cùn mài, ㄘㄨㄣˋ ㄇㄞˋ, 寸脉 / 寸脈] pulse taken at the wrist (in traditional Chinese medicine)
脉门[mài mén, ㄇㄞˋ ㄇㄣˊ, 脉门 / 脈門] pulse (in Chinese medicine)
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, 来龙去脉 / 來龍去脈] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going
病脉[bìng mài, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, 病脉 / 病脈] abnormal pulse
[bì, ㄅㄧˋ, 荜 / 蓽] bean; pulse
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
心跳[xīn tiào, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ, 心跳] heartbeat; pulse
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
冲力[chōng lì, ㄔㄨㄥ ㄌㄧˋ, 冲力 / 衝力] impulse
[mài, ㄇㄞˋ, 脉 / 脈] mountain range; pulse
心率[xīn lǜ, ㄒㄧㄣ ㄌㄩˋ, 心率] pulse; rate of heartbeat
脉动[mài dòng, ㄇㄞˋ ㄉㄨㄥˋ, 脉动 / 脈動] pulse; throbbing; pulsation
脉息[mài xī, ㄇㄞˋ ㄒㄧ, 脉息 / 脈息] pulse
脉搏[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, 脉搏 / 脈搏] pulse; throbbing
逐退[zhú tuì, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄟˋ, 逐退] repulse
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, 节奏 / 節奏] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat
涩脉[sè mài, ㄙㄜˋ ㄇㄞˋ, 涩脉 / 澀脈] sluggish pulse
[qí, ㄑㄧˊ, 萁] stalks of pulse
热脉冲[rè mài chōng, ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 热脉冲 / 熱脈衝] thermal pulse
弱脉[ruò mài, ㄖㄨㄛˋ ㄇㄞˋ, 弱脉 / 弱脈] weak pulse
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 乘兴 / 乘興] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse

pulse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロックパルス[, kurokkuparusu] (n) {comp} clock signal; clock pulse
クロック信号[クロックしんごう, kurokku shingou] (n) {comp} clock signal; clock pulse
パルス幅[パルスはば, parusu haba] (n) pulse width; pulsewidth
パルス幅変調[パルスはばへんちょう, parusu habahenchou] (n) pulse width modulation
心拍数[しんぱくすう, shinpakusuu] (n) one's heart rate; pulse rate
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse
脈を診る[みゃくをみる, myakuwomiru] (exp,v1) to examine one's pulse
豆類[まめるい, mamerui] (n) pulse (edible seeds of various leguminous crops); plant yielding pulse
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P)
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM
アイソパルスシステム[, aisoparusushisutemu] (n) isopulse system
パルスジェット[, parusujietto] (n) (abbr) pulse-jet engine
パルスジェットエンジン[, parusujiettoenjin] (n) pulse-jet engine
パルス状[パルスじょう, parusu jou] (adj-f) pulse; pulsating; pulsatile
プルス[, purusu] (n) pulse; heartbeat
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
刺激伝導系[しげきでんどうけい, shigekidendoukei] (n) impulse conduction system (of the heart)
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P)
豆まき;豆撒き;豆蒔き[まめまき, mamemaki] (n,vs) (1) sowing beans (or pulses, etc.); (2) (See 節分・1) scattering parched beans (to drive out evil spirits)
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject
適応的差分パルス符号変調[てきおうてきさぶんパルスふごうへんちょう, tekioutekisabun parusu fugouhenchou] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string)
パルス幅[パルスはば, parusu haba] pulse width
刻時パルス[こくじぱるす, kokujiparusu] clock signal, clock pulse
刻時信号[こくじしんごう, kokujishingou] clock signal, clock pulse
インパルス[いんぱるす, inparusu] impulse (in maths)
パルス[ぱるす, parusu] pulse, impulse
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM
余剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse
倍パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording
紛失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse
衝動[しょうどう, shoudou] impulse (in maths)

pulse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราชีพจร[n. exp.] (attrā chīpp) EN: pulse rate ; pulse FR:
ชีพจร[n.] (chīpphajøn) EN: pulse ; impulse ; pulsation ; pulsus FR: pouls [m] ; pulsation [f]
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จับชีพจร[n. exp.] (jap chīppha) EN: take one's pulse FR: prendre le pouls
คลื่นดล[n. exp.] (khleūn don) EN: pulse wave ; pulse train FR:
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (rangsī maēl) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic pulse (EMP) FR: rayonnement électromagnétique [m]
เทพจร[n.] (thēpphajøn) EN: pulse FR:
ถั่วพัลส์[n. exp.] (thūa phal) EN: pulse FR:
วัดชีพจร[v. exp.] (wat chīppha) EN: take the pulse ; feel the pulse FR: prendre le pouls
อารมณ์ชั่ววูบ[n. exp.] (ārom chūa w) EN: impulse FR:
อิมพัลซ์[n.] (imphan) EN: impulse FR:
การดล[n.] (kān don) EN: impulse FR: impulsion [f]
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[n. exp.] (kān seū khø) EN: impulse buying FR: achat impulsif [m] ; achat d'impulsion [m]
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับดัน[v.] (khapdan) EN: drive ; propel FR: propulser
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
ขับเคลื่อน[adj.] (khapkhleūoe) EN: powered (by) ; driven (by) ; propelled (by) FR: propulsé (par) ; mû (par)
กระแสประสาท[n. exp.] (krasaē pras) EN: nerve impulse FR:
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่ไป[v.] (lai-pai) EN: FR: éjecter ; expulser ; renvoyer
ไล่ที่[v.] (lai thī) EN: evict FR: expulser (qqn) de son terrain
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser
แรงดล[n. exp.] (raēng don) EN: linear impulse FR:
สินค้าที่ซื้อฉับพลัน[n. exp.] (sinkhā thī ) EN: impulse goods FR:

pulse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitimpuls {m}rectangular pulse
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
Puls {m} | den Puls beschleunigenpulse | to quicken the pulse
Richtimpuls {m}setting pulse
Abtastimpuls {m}strobe pulse
Zählimpuls {m}counting impulse
Aktionsrad {n}impulse wheel
Gleichdruckbeschaufelung {f} [techn.]impulse blading
Gleichdruckrad {n}impulse wheel
Zerstörungstrieb {m}impulse to destroy
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage
Pulsschlag {m}pulse beat
Impulsabstand {m}pulse spacing
Impulsfolge {f}pulse repetition
Impulsuntersetzer {m}pulse scaler
Schwingungsdämpfer {m}pulse damper; vibration damper; anti-vibration damper
Regelimpuls {m}control impulse
Trieb {m} (Antrieb)impulse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pulse
Back to top