ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

climatology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *climatology*, -climatology-

climatology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
climatology (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. aerology, climatography
English-Thai: HOPE Dictionary
climatology(ไคลมะทอล'โลจี) n. กาลวิทยา, See also: climatologic adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatological adj. เกี่ยวกับกาลวิทยา climatologist n. นักกาลวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
climatologyภูมิอากาศวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climatologyภูมิอากาศวิทยา [TU Subject Heading]

climatology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年輪気候学[ねんりんきこうがく, nenrinkikougaku] (n) dendroclimatology; tree-ring climatology
気候学[きこうがく, kikougaku] (n) climatology

climatology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูมิอากาศวิทยา[n.] (phūmi-akātw) EN: climate science ; climatology FR: climatologie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า climatology
Back to top