ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weatherman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weatherman*, -weatherman-

weatherman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weatherman (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist, weather forecaster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it could be, dan the weatherman might just be right for a change.อีกสักครู่ แดน ผู้พยากรณ์อากาศ จะมารายงานสภาพการเปลี่ยนแปลง
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่
The weatherman and the weatherman's wifeนักพยากรณ์อากาศ/Nและภรรยาของนักพยากรณ์อากาศ
Did I ever tell you about the time I met the weatherman Storm McMartin?เคยบอกรึยังว่า ฉันเจอผู้พยากรณ์แมคมาติน
Honey, I'm not the weatherman.ผมไม่ใช่กรมอุตุฯ นะที่รัก
Weatherman's always predicting this, predicting that.อุตุฯคาดว่าอย่างนั้น อย่างนี้
I look like a TV weatherman.ผมดูเหมือนผู้ประกาศข่าว พยากรณ์อากาศในทีวีนะสิ
Do I look like a weatherman?เห็นผมเป็นนักอุตุนิยมวิทยารึไง?
It's me. It rained earlier. Am I the weatherman?นี่ฉัน ฉันเอง ฝนมันเพิ่งจะตกไป
(THUNDER RUMBLES) WEATHERMAN:สภาพอากาศเมฆปกคลุมหนาแน่น
Let's you and me go talk to the weatherman.Let's you and me go talk to the weatherman.
Talk to the weatherman.Talk to the weatherman.

weatherman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nak phayākø) EN: weather forecaster ; forecaster ; weatherman FR: prévisionniste [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weatherman
Back to top