ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circle*, -circle-

circle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circle (n.) การหมุนเวียนครบรอบ Syn. cycle, round
circle (n.) วงกลม Syn. ring, loop, wheel
circle (n.) เส้นวงกลม
circle about (phrv.) บินวน See also: หมุนวน Syn. circle around
circle about (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
circle around (phrv.) บินวน See also: หมุนวน Syn. circle about
circle around (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
circle over (phrv.) บินวน
circle round (phrv.) บินวน Syn. circle about
circle round (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
circlet (n.) วงกลมวงเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlet(เซอ'คลิท) n. วงกลเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
circleวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circlet, Simpleตะขอโอบฟัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีเส้นมีสาย (v.) have a circle of friends See also: have a group of helpers, have insiders Syn. มีเส้นสาย Ops. ไร้เส้นสาย
มีเส้นสาย (v.) have a circle of friends See also: have a group of helpers, have insiders Ops. ไร้เส้นสาย
ล้อมกรอบ (v.) draw a circle (round)
ฉวัดเฉวียน (v.) circle See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz Syn. โฉบ, วนเวียน, วกวน, เวียน, วน
บินวน (v.) circle
วงกลม (n.) circle See also: ring, orb, globe, sphere
วงการ (n.) circle See also: field, quarter, coterie, society Syn. แวดวง
วน (v.) circle See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz Syn. โฉบ, วนเวียน, วกวน, เวียน
วนเวียน (v.) circle See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz Syn. โฉบ, วกวน, เวียน, วน
วลัย (n.) circle Syn. วงกลม
เวียน (v.) circle See also: hover, wheel, circumrotate, swoop about, buzz Syn. โฉบ, วนเวียน, วกวน, วน
แวดวง (n.) circle Syn. วงการ, กลุ่ม, สังคม
แวดวง (n.) circle (e.g. of friends) See also: (e.g. academic) world Syn. วงการ
แวดวง (n.) circle (e.g. of friends) See also: (e.g. academic) world Syn. วงการ
ครึ่งวงกลม (n.) semicircle
จุกช่องล้อมวง (v.) encircle an area and close the entrance for protection
ตีวง (v.) encircle See also: make a wide sweep Syn. ล้อมวง, โอบล้อม, ตีวงล้อม, ขยายวง
ตีวงล้อม (v.) encircle See also: make a wide sweep Syn. ล้อมวง, โอบล้อม, ขยายวง
ตีวงโค้ง (v.) encircle Syn. โอบรอบ, ล้อม
ทรงกลด (v.) be encircled by a halo See also: have a halo, be surrounded by a corona
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He will begin to circle soon.เขาจะเริ่มเร็ว ๆ นี้วงกลม
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง
"This call Columbus Circle becauseที่ถูกเรียกอย่างนั้นเพราะว่า...
Because there is a circle there.เพราะมันมีวงกลมตรงนั้นไง
Only a circle of salt can protect thy victims from thy power.การเทเกลือเป็นวงกลมเท่านั้นถึงจะป้องกัน ผู้เคราะห์ร้ายจากพลังเหล่านั้น.
Uh, it says form a circle of salt to protect from zombies, witches and old boyfriends.มันบอกว่าถ้าโรยเกลือเป็นวงกลม มันจะป้องกันเราจากซอมบี้, แม่มดและแฟนเก่า.
Only left is Wachootoo Circle of Death.ดีใจที่พวกคุณให้ความชื่นชม แต่ผมเป็นเพียงผู้ต่ำต้อย
It's probably one of these safe and sorry circle jerk type girls.ไม่ต้องมั้ง มันจะดูเป็นว่า... เราระวังเกินไป - ครับผม
Squeezing the circle tighter and tighter and tighter... and release.Squeezing the circle tighter and tighter and tighter... ...and release.
And... squeeze the circle tighter, tighter...And squeeze the circle tighter, tighter...
Squeezing the circle tighter and tighter and tighter.Squeezing the circle tighter... ...and tighter and tighter.
Is it Mandy with a y. Or Mandi with an i with a little circle above it?แล้ว แมนดี้ นี่สะกดด้วยตัว "วาย" หรือตัว "ไอ" ที่มีวงกลมเล็กๆ อยู่ข้างบนกันล่ะ

circle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃夫伯里[Āi fū bó lǐ, ㄞ ㄈㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ, 埃夫伯里] Avebury (stone circle near Stonehenge)
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 餟] circle shrines and make sacrifices
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 转 / 轉] to revolve; to turn; to circle about; to walk about
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, 周三径一 / 周三徑一] circumference of a circle is proverbially three times its radius
北回归线[Běi huí guī xiàn, ㄅㄟˇ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 北回归线 / 北回歸線] Tropic of Cancer, the circle of latitude at 23° 26' 22" N
南回归线[Nán huí guī xiàn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 南回归线 / 南回歸線] Tropic of Capricorn, the circle of latitude at 23° 26' 22" S
回归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 回归线 / 回歸線] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer)
学术界[xué shù jiè, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ, 学术界 / 學術界] academic circles; academia
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 教育界] academic world; academic circles; academia
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, 各界] all walks of life; all social circles
北极圈[Běi jí quān, ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢ, 北极圈 / 北極圈] Arctic Circle
圆弧[yuán hú, ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 圆弧 / 圓弧] arc of a circle; circular arc
棒坛[bàng tán, ㄅㄤˋ ㄊㄢˊ, 棒坛 / 棒壇] baseball circles; baseball world
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 界] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy)
圆心[yuán xīn, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ, 圆心 / 圓心] center of circle
[quān, ㄑㄩㄢ, 圈] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits
圈子[quān zi, ㄑㄩㄢ ㄗ˙, 圈子] circle; ring
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
圆圈[yuán quān, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢ, 圆圈 / 圓圈] circle
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 圜] circle; encircle
[yuán, ㄩㄢˊ, 圜] circle; round
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 循环 / 循環] circle; loop; cycle; circulate
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
文坛[wén tán, ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ, 文坛 / 文壇] literary circles
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 恶性 / 惡性] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)
武坛[wǔ tán, ˇ ㄊㄢˊ, 武坛 / 武壇] martial arts circles
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, 影坛 / 影壇] moviedom; the world of movies; film circles
银坛[yín tán, ˊ ㄊㄢˊ, 银坛 / 銀壇] moviedom; the world of movies; film circles
银海[yín hǎi, ˊ ㄏㄞˇ, 银海 / 銀海] moviedom; the world of movies; film circles
电影界[diàn yǐng jiè, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄐㄧㄝˋ, 电影界 / 電影界] moviedom; the world of movies; film circles
乐坛[yuè tán, ㄩㄝˋ ㄊㄢˊ, 乐坛 / 樂壇] music circles; music world
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, 画坛 / 畫壇] painting world; painting circles
诗坛[shī tán, ㄕ ㄊㄢˊ, 诗坛 / 詩壇] poetry circles; poetry world
政坛[zhèng tán, ㄓㄥˋ ㄊㄢˊ, 政坛 / 政壇] political circles
环岛[huán dǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, 环岛 / 環島] roundabout (traffic circle)
半圆[bàn yuán, ㄅㄢˋ ㄩㄢˊ, 半圆 / 半圓] semicircle
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
足坛[zú tán, ㄗㄨˊ ㄊㄢˊ, 足坛 / 足壇] soccer circles; soccer world
体坛[tǐ tán, ㄊㄧˇ ㄊㄢˊ, 体坛 / 體壇] sporting circles; the world of sport

circle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
ウィーン学団[ウィーンがくだん, ui-n gakudan] (n) Vienna Circle
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle
カラーサークル[, kara-sa-kuru] (n) color circle
ストーンサークル[, suto-nsa-kuru] (n) stone circle
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol)
丸十[まるじゅう, marujuu] (n) cross in a circle
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
内接円[ないせつえん, naisetsuen] (n) inscribed circle
円で囲む[まるでかこむ, marudekakomu] (v5m) to enclose (a word) with a circle
円を描く[えんをえがく, enwoegaku] (exp,v5k) to make a circle (e.g. draw, paint, describe, walk, drive, etc.)
円居[まどい, madoi] (n,vs) small gathering; happy circle
円相[えんそう, ensou] (n) circle painted with a single stroke in Zen calligraphy
北極線[ほっきょくせん, hokkyokusen] (n) Arctic Circle (latitude)
南極線[なんきょくせん, nankyokusen] (n) Antarctic Circle (latitude)
外接円[がいせつえん, gaisetsuen] (n) circumscribed circle
子午環[しごかん, shigokan] (n) meridian circle
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school)
蛇の目の砂[じゃのめのすな, janomenosuna] (n) sand circle around the sumo ring
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle
鉛直圏[えんちょくけん, enchokuken] (n) vertical circle
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P)
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P)
サークル[, sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P)
サークレット[, sa-kuretto] (n) circlet
サザナミヤッコ[, sazanamiyakko] (n) semicircle angelfish (Pomacanthus semicirculatus); Koran angelfish
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P)
丸一[まるいち, maruichi] (n) bisected-circle seal
二重丸;◎[にじゅうまる, nijuumaru] (n) double circle; 'good work' (equiv. of silver star awarded to children at school)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
内回り[うちまわり, uchimawari] (n) inner tracks or lanes; going around an inner circle; indoors
内接[ないせつ, naisetsu] (n,vs) inscribed (circle)
内輪[ないりん, nairin] (adj-na,n,adj-no) (1) moderate; private matter; family circle; the inside; (2) conservative; (3) pigeon-toed; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle

circle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนตาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āentāktik S) EN: Antarctic Circle FR: cercle Antarctique [m]
อาร์กติกเซอร์เคิล[n. prop.] (Āktik Soēkh) EN: Arctic Circle FR: cercle Arctique [m]
บินวน[v.] (binwon) EN: circle FR: survoler en cercle ; décrire un cercle
ฉวัดเฉวียน[v.] (chawatchawī) EN: circle ; circle in the air ; wheel in the air FR: tournoyer
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
เดินเทียน[v.] (doēnthīen) EN: walk with lighted candles in hand around a temple ; circle a temple with lighted candles and lotus flowers FR:
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
จักร-[n.] (jakkra-) EN: circle ; wheel ; disk FR:
กันกง[v.] (kankong) EN: form a protective circle FR:
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongk) EN: draw a circle ; circumscribe FR: tracer un cercle
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl FR: bobine [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มเพื่อนฝูง[n. exp.] (klum pheūoe) EN: circle of friends FR:
กง[n.] (kong) EN: wheel ; ring ; rim ; circle ; circumference FR: cercle [m] ; circonférence [f] ; roue [f] ; jante [f]
กระเวนกระวน[v.] (krawēnkrawo) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
กุลาซ่อนผ้า[n.] (kulāsønphā) EN: children's circle game ; [kind of game to hide a handkerchief] FR:
ล้อมวง[v.] (lømwong) EN: form a circle FR: former un cercle
มณฑล[n.] (monthon) EN: extent ; field ; domain ; circle ; circumference FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
มณฑลทหารบก[n. exp.] (monthon tha) EN: military circle FR:
มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม = มุมจุดศูนย์กลางวงกลม[n. exp.] (mum thī jut) EN: central angle of a circle FR:
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush FR:
แผนภาพวงกลม[n. exp.] (phaēnphāp w) EN: pie chart ; circle diagram FR: diagramme circulaire [m] ; camembert [m]
พื้นที่วงกลม[n. exp.] (pheūnthī wo) EN: area of a circle FR: aire d'un cercle [f] ; aire d'un disque délimité par un cercle [f]
พินทุ[n.] (phinthu) EN: tiny circle ; dot FR:
รำวง[n.] (ramwong) EN: Thai folk dance ; Thai circle dance FR: danse populaire [f]
รัศมีของวงกลม[n. exp.] (ratsamī khø) EN: radius of a circle FR: rayon d'un cercle [m]
ร่อน[v.] (rǿn) EN: hover (over) ; soar ; sail ; circle in the air FR: planer ; tournoyer ; rôder ; voler
รูปหลายเหลี่ยมล้อมวงกลม[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: circumscribed polygon of a circle ; circumpolygon of a circle FR:
รูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: in-polygon of a circle ; inscribed polygon of a circle FR:
เซกเมนต์ของวงกลม[n. exp.] (sēkmēn khøn) EN: segment of a circle FR: segment de cercle [m]
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม[n. exp.] (senphānsūnk) EN: diameter of a circle ; circumdiameter FR:
เส้นรอบวงของวงกลม[n. exp.] (senrøpwong ) EN: circumference of a circle FR: circonférence [f]
ส่วนภายในวงกลม[n. exp.] (suan phāina) EN: interior of a circle FR:
ส่วนภายนอกวงกลม[n. exp.] (suan phāinø) EN: exterior of a circle FR:
ตะกร้อวง[n. exp.] (takrø wong) EN: circle takraw FR: takraw en cercle [m]
ตีวง[v.] (tīwong) EN: make a circle FR: former un cercle (autour de)

circle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienleben {n}family circle
Teilkreis {m}pitch circle; graduated circle
Inkreis {m}inscribed circle
Meridiankreis {m} [astron.]meridian circle
Lochkreisdurchmesser {m}pitch circle diameter
Polarkreis {m}polar circle
Quadratur {f} [math.] | die Quadratur des Kreises versuchenquadrature | to try to square the circle
Kreisabschnitt {m}segment of circle
Halbkreis {m}semi circle
Thermik {f} | in Thermik kreisenthermal | to circle in a thermal
Wendekreis {m} [auto]turning circle
Einheitskreis {m} [math.]unit circle
Warteschleife {f} (Luftfahrt) | Warteschleifen drehenwaiting pattern; holding pattern; stack | to circle
konzentrisch; mittig {adj} | konzentrische Kreiseconcentric; concentrical | concentric circles
Bekanntenkreis {m}circle of acquaintances; acquaintances
Kreisschablone {f}circle template
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons
Kreislinie {f}circumference (of a circle)
Kreisumfang {m}circumference (of a circle)
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group
Ring {m}circlet
Teufelskreis {m}vicious circle; doom loop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circle
Back to top