ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speedometer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speedometer*, -speedometer-

speedometer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speedometer (n.) เครื่องบันทึกความเร็วของ tachometer Syn. tachometer
speedometer (n.) เครื่องวัดความเร็ว See also: เครื่องตรวจจับความเร็ว

speedometer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里程计[lǐ chéng jì, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 里程计 / 里程計] speedometer (of a vehicle)

speedometer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログスピードメーター[, anarogusupi-dome-ta-] (n) analog speedometer

speedometer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องวัดความเร็ว[n. exp.] (khreūangwat) EN: speedometer FR: indicateur de vitesse [m]

speedometer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tachometer {m}speedometer; tachometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speedometer
Back to top