ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transmigration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transmigration*, -transmigration-

transmigration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transmigration (n.) การย้ายถิ่นฐาน
transmigration (n.) การกลับชาติมาเกิด
English-Thai: Nontri Dictionary
transmigration(n) การอพยพออกนอกประเทศ,การสิงร่าง,การย้ายถิ่นฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transmigration๑. การอพยพข้าม๒. การคืบผ่าน (เม็ดเลือดขาว) [มีความหมายเหมือนกับ diapedesis; diapiresis; emigration] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังสารวัฏ (n.) transmigration See also: samsara Syn. สงสารวัฏ, วัฏสงสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Return to the six oath of transmigration!Please let us go. We beg you.

transmigration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังสารวัฏ[n.] (sangsārawat) EN: transmigration FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transmigration
Back to top