ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

climatography

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *climatography*, -climatography-

climatography ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
climatography (n.) อุตุนิยมวิทยา Syn. climatology, aerology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า climatography
Back to top