ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decametre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decametre*, -decametre-

decametre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดคาเมตร[n.] (dēkhāmēt) EN: decametre ; decameter (Am.) FR: décamètre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decametre
Back to top