ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebirth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebirth*, -rebirth-

rebirth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebirth (n.) การเกิดใหม่ Syn. resurrection, rejuvenation, rehabilitation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rebirth in Buddha's land (Buddhism)สังสารวัฏ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอฆสงสาร (n.) continuing rebirth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To bear witness to the end of the human era and the rebirth of krypton.เพื่อเป็นพยานในยุคจุดจบของมนุษย์ และกำเนิดของคริปตัน.
Springtime--a season for rebirth and new beginnings.ฤดูใบไม้ผลิ--ฤดูแห่งการเกิดและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
Upon this occasion of our marriage, our offering symbolizes the rebirth of our god.ในยามของการหมั้นหมายของเรา เครื่องสังเวยเป็นตัวแทนของการถือกำเนิดเทพ
Now you're going to be witness to the rebirth of humanity.ตอนนี้คุณอาจจะรับรู้เหตุการณ์ ที่นำไปสู่การเกิดใหม่ของมวลมนุษยชาติ
I propose that Rusk's murder and Lisa's rebirth happened simultaneously.ฉันคิดว่าตอนที่รัสค์ถูกฆาตกรรม กับตอนที่ลิซ่ากลับมาเกิดใหม่เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน
I'm talking about the death of Chudnofsky and the rebirth of Bloodnofsky.การสิ้นสุดของชัดนอฟสกี้ และกำเนิดใหม่ของบลัดนอฟสกี้
Unless of course, you wish to witness the rebirth of Robert Frobisher.ฮšะพnะฐ wั–ll bะต fะตะฐั•tั–n' ะพn ฮ‘dะฐm n' hั–ั• bะพy by ั•undะพwn.
Over six years of being together, a complete rebirth of our relationship, and you're still trying to find yourself in all this?กว่า 6 ปีที่อยู่ด้วยกัน การเกิดใหม่ที่สมบูรณ์ ของความสัมพันธ์เรา และคุณพยายามที่จะ ค้นหาตัวเองอยู่อีกเหรอ
There are three sides to Pelant: one, the base is his constant rebirth into innocence, you know, the face that he shows the world.มีสามด้านสำหรับพาลานท์ ด้านที่หนึ่ง ฐานคือ การกระทำอย่างต่อเนื่องของเขายังคง ความบริสุทธิ์ เป็นสีหน้าที่เขาแสดงให้โลกเห็น
Furthermore, the symbol of rebirth in Buddhism is the lotus.นอกจากนี้ สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ ในพระพุทธศาสนา ก็คือดอกบัวเพคะ
The Egyptians revered the crocus as a symbol of the rebirth of the sun.ชาวอียิปต์นับถือดอกดิน เป็นสัญญาลักษณ์ของการเกิดใหม่ของดวงอาทิตย์
And what does this rebirth mean?การเกิดใหม่หมายความว่าอะไร

rebirth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生愿[shēng yuàn, ㄕㄥ ㄩㄢˋ, 生愿 / 生願] desire to exist (in Buddhism, tanhā); craving for rebirth
重生[chóng shēng, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄥ, 重生] rebirth
更生[gēng shēng, ㄍㄥ ㄕㄥ, 更生] resurrection; rebirth; reinvigorated; rejuvenated; a new lease of life

rebirth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days)
極楽往生[ごくらくおうじょう, gokurakuoujou] (n,vs) rebirth in paradise; peaceful death
リバース[, riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
新生[しんせい, shinsei] (n,vs,adj-no) rebirth; new birth; nascent; (P)

rebirth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ภวันดร[n.] (phawandøn) EN: rebirth FR:
วัฏสงสาร[n.] (wattasongsā) EN: cycle of birth and death ; cycle of rebirth ; reincarnation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebirth
Back to top