ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surroundings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surroundings*, -surroundings-

surroundings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surroundings (n.) สภาพแวดล้อม See also: สิ่งแวดล้อม Syn. environment, circumstances, vicinity
English-Thai: Nontri Dictionary
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งรอบข้าง (n.) surroundings See also: environment Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว (n.) surroundings See also: environment Syn. สิ่งรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม (n.) surroundings See also: environment Syn. สภาพแวดล้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They took from their surroundings what was needed... and made of it something more.พวกเขาเอาของที่มีอยู่รอบตัว
He took from his surroundings what was needed... and made of it something more.พวกเขาเอาของที่มีอยู่รอบตัว มาสร้างเป็นสิ่งที่มีสูงค่าสูงกว่า
Don't get your surroundings involved... while you're glorifying your freedom.แล้วเจ้าล่ะ เจ้านายโง่ๆของเจ้าให้เจ้าไปทำงาน
It wasn't so long ago that you yourself were in similar surroundings on my ship.อีกไม่นานหรอกข้าจะออกไป ก็เหมือนตอนที่เจ้าถูกจับ บนยานข้านั่นแหล่ะ
Next time be aware of your surroundings while urinating in a public men's room.คราวหน้าระวังคน รอบตัวนายด้วยนะ แม้แต่ตอนนายฉี่ ในห้องน้ำสาธารณะ
The Second State Councilor will try to clean up the king's surroundings before he dies.เสนาบดีขั้นที่สองอยากจากกวาดล้างคนรอบข้าง ของฝ่าบาทก่อนที่เขาจะตายไป
Well, the doctor said familiar surroundings should help.หมอบกว่าสิ่งแวดล้อมเดิมๆจะช่วยได้
They've marked his surroundings with a shield to block my sight.ฉันไม่รู้ พวกเขากักตัวเขาไว้
The exposed, super hot core will flood its surroundings with high-energy ultraviolet light.สัมผัสแกนร้อนสุด จะท่วมสภาพแวดล้อม ที่มีพลังงานสูงแสงอัลตราไวโอเลต
I'm gonna be able to afford much more comfortable surroundings than this.ชั้นจะสามารถให้ความมั่งคั่งที่มากมาย รอบๆ ตัวมากกว่านี้
They managed to keep it refrigerated for over two hours so it could photograph its surroundings and transmit the images back to Earth before the on board electronics were fried.พวกเขาพยายามที่ จะเก็บมันไว้ในตู้เย็น มานานกว่าสองชั่วโมง ดังนั้นจึงสามารถถ่าย ภาพสภาพแวดล้อม
I feel we're on the brink of an area of expansion of knowledge about ourselves and our surroundings that is beyond description or comprehension at this time.ผมคิดว่า เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการขยาย... ด้านความรู้เกี่ยวกับตัวเอง และสิ่งแวดล้อม... ที่อยู่เหนือคำอธิบายและความเข้าใจในเวลานี้

surroundings ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, 动觉 / 動覺] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 环境 / 環境] environment; circumstances; surroundings
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
如鱼得水[rú yú dé shuǐ, ㄖㄨˊ ㄩˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 如鱼得水 / 如魚得水] like a fish back in water (成语 saw); glad to be back in one's proper surroundings
周围[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, 周围 / 周圍] surroundings; environment; to encompass
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 对比温度 / 對比溫度] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings)

surroundings ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
周回[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings
周辺環境[しゅうへんかんきょう, shuuhenkankyou] (n) surrounding environment; ambient surrounding; one's surroundings
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P)
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
周囲[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P)
四囲[しい, shii] (n,vs) surroundings; circumference
回り(P);周り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P)

surroundings ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs ; surroundings FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
สภาพแวดล้อม[n. exp.] (saphāp waēt) EN: environment ; surroundings ; ambience FR: environnement [m] ; ambiance [f]
สิ่งแวดล้อม[n.] (singwaētløm) EN: environment ; surroundings FR: environnement [m] ; cadre [m]

surroundings ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surroundings
Back to top