ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mete-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mete, *mete*,

-mete- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am captain of infantry commando, Mete Horozogluผมเป็นกัปตันมาจากหน่วยทหารราบ ชื่อ เมท โฮโรซอคลู
You really believe Jack Bauer wants to trust some toothless international tribunal to mete out justice to the people who killed Renee?คุณเชื่อแจ๊ค บาวเออร์จริงๆเหรอว่า ต้องเชื่อในระบบศาลยุติธรรม ที่จะตัดสินลงโทษคนที่ฆ่าเรเน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mete-
Back to top