ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windsock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windsock*, -windsock-

windsock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windsock (n.) ถุงลมรูปกรวยติดปลายด้านหนึ่งไว้กับเสาเหมือนธง See also: เพื่อแสดงทิศทางลม Syn. wind cone

windsock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンソック[, uinsokku] (n) {comp} WindSock; Winsock
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィンソック[ういんそっく, uinsokku] WindSock, Winsock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windsock
Back to top