ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curl*, -curl-

curl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curl (vi.) เคลื่อนที่เป็นวงเกลียว
curl (vt.) ดัดผม Syn. roll up, pin up
curl (vi.) ดัดผม
curl (vt.) ทำให้เป็นวง Syn. spiral, loop
curl (vi.) เป็นดวง
curl (n.) ผมเป็นลอน
curl (n.) ลายปีในเนื้อไม้
curl (n.) สิ่งที่ม้วนหรือเป็นวง Syn. spiral, , coil, ringlet
curl up (vi.) งอตัว See also: ม้วนตัว
curl up (phrv.) ทำให้โค้ง See also: ดัดให้โค้ง, ทำให้เป็นรูปโค้ง Syn. shrivel up
curl up (phrv.) ลอยสูงเป็นรูปโค้ง See also: ลอยเป็นวง
curl up (phrv.) หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้หมดหวัง Syn. crumple up
curl up (phrv.) อดหัวเราะไม่ได้ See also: หัวเราะไม่หยุด Syn. double up
curl up (phrv.) ไม่พอใจ See also: ไม่ชอบ
curled (adj.) เป็นรูปก้นหอย See also: เป็นขด Syn. coiled
curler (n.) โรลม้วนผม
curlicue (n.) การตกแต่งตัวอักษรด้วยการขมวดหัวหรือใช้เส้นโค้ง Syn. embellishment
curliness (n.) ความหยิก See also: ความโค้งงอ, การขมวด Syn. fuzziness, waviness Ops. straightness
curling (n.) เกมการกลิ้งหินบนน้ำแข็ง
curly (adj.) ขดงอ
curly (adj.) หยักศก Syn. kinky, wavy, frizzy
English-Thai: HOPE Dictionary
curl(เคิร์ล) {curled,curling,curls} n. ผมหยิก,ผมลอน,ม้วนผม,ลอนผม,สิ่งที่โค้งงอ,ภาวะที่โค้งงอ vi. งอ,หยิก,เป็นวง,เคลื่อนเป็นทางโค้ง, Syn. coil
curlew(เคอ'ลิว) n. นกปากยาวและโค้ง
curlicuen. ผมหยิกหรือผมเป็นลอนเล็ก ๆ
curling stoneลูกกลิ้งหินหรือ เหล็กที่มีจับจ้างบน ใช้เล่นโยนไถลบนน้ำแข็งไปที่เป้า
curly(เคอร์'ลี) adj. งอ,หยิก,เป็นลอน, See also: curliness n. ดูcurly
curlycuen. ผมหยิกหรือผมเป็นลอนเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
curl(n) ผมหยิก,ลอนผม,วง
curly(adj) โค้ง,หยิก,เป็นลอน,งอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
curlเคิร์ล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curling's Ulcerแผลหลังถูกไฟไหม้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุด (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้
คุดคู้ (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว
คู้ (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ Ops. เหยียด
งอตัว (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้
หยิกหยอง (v.) curl See also: ringlet, whorl Syn. หยิก Ops. ตรง, เหยียดตรง
ขมวดผม (v.) curl one´s hair
ขดตัว (v.) curl oneself up See also: snuggle up to someone, huddle up Ops. ยืดตัว
ม้วนกลิ้ง (v.) curl oneself up See also: roll Syn. กลิ้ง
ม้วนต้วน (v.) curl oneself up See also: roll Syn. ม้วนกลิ้ง, กลิ้ง
คุดคู้ (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว
คู้ (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ Ops. เหยียด
งอตัว (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. งอ, ขดงอ, คู้
ยู่ยี่ (adj.) curly See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก Ops. ตรง
หยิก (adj.) curly See also: wavy Syn. งอ, หงิก
หยิกงอ (adj.) curly See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่ Ops. ตรง
ผมหยิก (n.) curly hair See also: wavy hair, kinky hair Ops. ผมตรง
นอนขด (v.) lie curled up
มะพร้าวทุย (n.) dried and curled coconut
หยักศก (adj.) slightly curly Syn. หยักโศก Ops. เหยียดตรง
หยักโศก (adj.) slightly curly Ops. เหยียดตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This liver for Curl Nose.ส่วนตับ... ให้จมูกเบี้ยว
Let's curl up in my bed, piece of pie, glass of milk, and watch an old Cary Grant movie.จะเป็นยังไงถ้ามันแย่ลง ในครั้งต่อไปที่แม่... #306 00; 19;
We've both had days where it was either set a beautiful table or curl up in a ball and die.เราต่างก็มีช่วงระยะเวลาที่ ทำหน้าที่ จัดโต๊ะ หรือยุ่งซะจนกระดิกตัวไม่ได้
It's an unpleasant place called curl up and die.มันเป็นสถานที่ที่เรียกว่า ม้วนก่อนแล้วค่อยตาย
That was the window seat where she used to curl up and read.เธอคนนั้นเคยนั่งอ่านหนังสือที่นั่งข้างหน้าต่างนั่น
Come and curl some ribbon.มาช่วยทำริบบื้นหน่อย
I can't curl my feathers enough, Grimble. My wings are too short.ปีกข้าจรดกันไม่ได้กริมเบิ้ล ปีกข้าสั้นเกินไป
I want to be blonde... with a little curl to my hair.ฉันต้องการผมสีบรอนซ์... มีรอยหยักศกนิดหน่อยบนผมฉัน
The curl of your hair today, it's... well, it's most complimentary to your face.อืม .. ช่างรับกับใบหน้าคุณเหลือเกิน
I can also curl my tongue. Who else? Annie ratted out Chang.ฉันห่อลิ้นได้ด้วยนะ ใครทำได้มั่ง? แอนนี่เป็นคนปูดเรื่องแชง
I get up an hour early to ever-so-slightly curl my hair.ฉันตื่นแต่เช้ามาแทบไม่เคยม้วนผมเลย
Unless I want to curl up inside a fuckin' toaster oven.นอกเสียจาก ฉันจะคลานเข้าไปนอนในเตาอบ

curl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, 冰壶 / 冰壺] curling (sport); curling rock
蜷曲[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, 蜷曲] twisted; coiled; curled

curl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キスカール[, kisuka-ru] (n) kiss curl; spit curl
ピンカール[, pinka-ru] (n) pin curl
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P)
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke)
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus)
エンドカーラー[, endoka-ra-] (n) end curler
カーラー[, ka-ra-] (n) curler
カーラッシュ[, ka-rasshu] (n) Curlash
カーリーヘア[, ka-ri-hea] (n) curly hair
カーリング[, ka-ringu] (n) curling; (P)
カール[, ka-ru] (n,vs) (1) curl; (n) (2) cwm (ger
グリーンカール[, guri-nka-ru] (n) (See サニーレタス) var. of lettuce with curled leaves (wasei
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
パンチパーマ[, panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei
ビューラー[, byu-ra-] (n) eyelash curler (wasei
ヘアカーラー[, heaka-ra-] (n) hair curler
ホットカーラー[, hottoka-ra-] (n) hot curler
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces
中杓鷸[ちゅうしゃくしぎ;チュウシャクシギ, chuushakushigi ; chuushakushigi] (n) (uk) whimbrel (species of curlew, Numenius phaeopus)
内巻き;内巻[うちまき, uchimaki] (n) curling inwards (esp. the tips of one's hair)
大杓鷸;大尺鷸[だいしゃくしぎ;ダイシャクシギ, daishakushigi ; daishakushigi] (n) (uk) Eurasian curlew (Numenius arquata)
天パー[てんパー, ten pa-] (n) (abbr) (See 天然パーマ・てんねんパーマ) naturally curly hair
天然パーマ[てんねんパーマ, tennen pa-ma] (n) naturally curly hair
巻き毛;巻毛[まきげ, makige] (n) curl; curly hair; ringlet
巻き髪;巻髪[まきがみ, makigami] (n) curly hair; curled hair
杓鴫;尺鷸[しゃくしぎ;シャクシギ, shakushigi ; shakushigi] (n) (uk) (obsc) curlew (any bird of genus Numenius)
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P)
癖っ毛;くせっ毛[くせっけ, kusekke] (n) (See 癖毛) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair
癖毛;くせ毛[くせげ, kusege] (n) kinky hair; frizzy hair; unruly hair; curly hair
石千鳥[いしちどり;イシチドリ, ishichidori ; ishichidori] (n) (uk) stone curlew; thick-knee (Burhinus oedicnemus)
縦ロール[たてロール, tate ro-ru] (n) ringlets; ringlet curls; sausage curls
縮らす[ちぢらす, chidirasu] (v5s,vt) to curl; to crimp
縮れる[ちぢれる, chidireru] (v1,vi) to be wavy; to be curled; (P)
縮れ毛;ちぢれ毛[ちぢれげ, chidirege] (n) curly hair; kinky hair; frizzy hair
赤熊;赭熊[しゃぐま, shaguma] (n) (1) yak hair dyed red; red hair; (2) frizzled fake hair; curly fake hair
[こて, kote] (n) (1) flat-iron; (2) soldering iron; (3) crimper; curling tongs; (4) (uk) trowel
鷸;鴫[しぎ;シギ, shigi ; shigi] (n) (uk) sandpiper (any bird of family Scolopacidae, inc. the curlews, godwits, phalaropes, redshanks, ruff, snipes, turnstones, and woodcocks)
黄素馨[きそけい, kisokei] (n) Jasminum umile var. revolutum; curled flower yellow jasmine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})

curl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl FR: vague [f] ; houle [f]
เคิร์ล[n. exp.] (khoēn) EN: curl FR:
ขด[n.] (khot) EN: coil ; ring ; circle ; loop ; curl FR: bobine [m]
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up FR: se blottir ; se pelotonner
คู้[v.] (khū) EN: curl ; bend FR:
คุด[v.] (khut) EN: curl up ; crouch FR:
คุดคู้[v. exp.] (khutkhū) EN: curl up FR:
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge FR: vague [f] ; ondulation [f]
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
ม้วนต้วน[v.] (mūantūan) EN: curl oneself up ; roll FR: s'enrouler ; s'envelopper
งอนหง่อ[v.] (ngøn-ngø) EN: curl up FR:
นอนขด[v. exp.] (nøn khot) EN: curl up ; be curled up ; lie curled up FR: s'enrouler ; se pelotonner ; se coucher en rond
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked FR: denteler ; cranter
หยิก[v.] (yik) EN: curl ; wave ; kink FR: friser ; boucler
หยิกหยอง[v.] (yik-yøng) EN: curl ; ringlet ; whorl FR:
อีก๋อยจิ๋ว[n.] (īkøi jiu) EN: Little Curlew ; Numenius minutus FR: courlis nain [m] ; courlis minute [m] ; Numenius minutus
นกอีก๋อยใหญ่[n.] (īkøi yai) EN: Eurasian curlew ; curlew ; Numenius arquata FR: courlis cendré [m] ; grand courlis [m] ; courlis arqué [m] ; Numenius arquata
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
ขด[adj.] (khot) EN: coiled ; curled up FR:
คุดคู้[adj.] (khutkhū) EN: curled up ; in fetal position FR:
กูด[adj.] (kūt) EN: contorted ; deformed ; curled ; crinkled FR:
มะพร้าวทุย[n.] (maphrāothui) EN: dried and curled coconut FR:
โง้ง[adj.] (ngōng) EN: curled ; arched FR: crochu ; courbé
งอหงิก[adj.] (ngø ngik) EN: contorted ; gnarled ; curly ; crinkled FR:
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Curlew Sandpiper FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกอีก๋อยจิ๋ว[n. exp.] (nok īkǿi ji) EN: Little Curlew FR: Courlis nain [m] ; Courlis minute [m]
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok īkǿi ta) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกอีก๋อยใหญ่[n. exp.] (nok īkøi ya) EN: Eurasian Curlew ; Curlew FR: Courlis cendré [m] ; Grand Courlis [m] ; Courlis arqué [m]
นกกระแตผีชายหาด[n. exp.] (nok krataē ) EN: Beach Thick-knee ; Beach Stone-curlew FR: Œdicnème des récifs [m]
นกกระแตผีเล็ก[n. exp.] (nok krataē ) EN: Eurasian Thick-knee ; Eurasian Stone-curlew ; Northern Thick-knee ; Stone Curlew FR: Œdicnème criard [m] ; Courlis de terre [m] ; Grand Pluvier [m]
นกกระแตผีใหญ่[n. exp.] (nok krataē ) EN: Great Thick-knee ; Great Stone-curlew FR: Grand Œdicnème [m]
นอนขดตัว[v. exp.] (nøn khot tū) EN: lie curled FR: être recroquevillé ; se lover
หนวดโง้ง[n. exp.] (nūat ngōng) EN: curled moustache FR:
เป็นลอน[X] (pen løn) EN: curly ; wavy FR: ondulé
ผมดัด[n. exp.] (phom dat) EN: curly-haired FR: cheveux bouclés [mpl] ; cheveux frisés [mpl] ; cheveux ondulés [mpl]
ผมหงิก[n. exp.] (phom ngik) EN: kinky hair ; curly hair FR:
ผมหยิก[n. exp.] (phom yik) EN: curly hair ; wavy hair ; kinky hair FR: cheveux frisés [mpl] ; cheveux bouclés [mpl] ; coiffure bouclée [f]
ผมหยิกหยักศก[n. exp.] (phom yik ya) EN: slightly curly hair FR: coiffure légèrement bouclée [f]
ปุกปุย[adj.] (pukpui) EN: fluffy ; curly-haired ; bushy ; furry FR:
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated FR: denté ; cranté

curl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockenklammer {f}curl clip
Sichelstrandläufer {m} [ornith.]Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
Ringelschwanz {m}curly tail
kraus; lockig {adj} | krauser | am krausestencurly | more curly | most curly
kraushaarig {adj}curly haired
Eskimobrachvogel {m} [ornith.]Eskimo Curlew
Isabellbrachvogel {m} [ornith.]Far Eastern Curlew
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head
Peruanertriel {m} [ornith.]Peruvian Stone-Curlew

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curl
Back to top