ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expansion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expansion*, -expansion-

expansion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expansion (n.) การขยายออก See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม Syn. augmentation, enlargement, extension
English-Thai: HOPE Dictionary
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขยับขยาย (n.) expansion See also: extension, widening, enlargement Syn. การขยาย
การขยาย (n.) expansion See also: extension, widening, enlargement
การต่อเติม (n.) expansion See also: addition, extension, raise, increment Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม
การเพิ่ม (n.) expansion See also: addition, extension, raise, increment Syn. การเสริม, การเพิ่มเติม
การเสริม (n.) expansion See also: addition, extension, raise, increment Syn. การเพิ่ม, การเพิ่มเติม
อัตราขยาย (n.) expansion ratio See also: expansion rate, increasing rate
การขยายอาณาเขต (n.) territory expansion See also: expansion, extension, spread
การแผ่อาณาเขต (n.) territory expansion See also: expansion, extension, spread Syn. การขยายอาณาเขต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต
Tonight we're announcing the expansion of our healing centers.พ่อซ่อมมันด้วยต้วเองเพื่อลูก
# Then nearly 14 billion years ago expansion started...# Then nearly 14 billion years ago expansion started...
* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started...* our whole universe was in a hot, dense state * * then nearly 14 billion years ago expansion started... Wait!
He struck out. * Our whole universe was in a hot, dense state * * Then nearly 14 billion years ago expansion started...เขาหมดตูด นี่ เธอ 2 คนรู้หรือเปล่าว่า
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา
Which is why I said Left 4 Dead 2 would be better as an expansion pack...นี่คือเหตุผมที่ชั้นบอกว่าเกมLeft 4 Deadภาค2คงจะดีกว่า ถ้าเป้นภาคเสริมมา ชั้นต้องการให้นายช่วย
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments.มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก
* Then nearly 14 billion years ago expansion started...? T? Then nearly 14 billion years ago expansion started...
I'm sad to say I taught him those moves. ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started...ไม่อยากบอกเลยว่าฉันสอนท่านั้นเขาเอง ฉันตัดสินใจไม่ถูกเลยว่า

expansion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden
快速发展[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 快速发展 / 快速發展] rapid growth; rapid expansion
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 大力发展 / 大力發展] vigorous expansion; rapid development

expansion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
インライン展開[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
フーリエ展開[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion
マクロの展開[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] (n) {comp} memory expansion card
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] (n) {comp} memory expansion board
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P)
拡張バス[かくちょうバス, kakuchou basu] (n) {comp} expansion bus
拡張化[かくちょうか, kakuchouka] (n,vs) enlargement; expansion
軍備拡大[ぐんびかくだい, gunbikakudai] (n) (See 軍備拡張) expansion of armaments
軍拡[ぐんかく, gunkaku] (n) (abbr) (See 軍事拡大) military expansion; expansion of armaments; (P)
鳥居配管[とりいはいかん, toriihaikan] (n) right-angled loop (used in plumbing); right-angled expansion pipe; torii-shaped piping
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P)
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P)
拡張[かくちょう, kakuchou] (n,vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P)
東方拡大[とうほうかくだい, touhoukakudai] (n) eastward expansion; eastward enlargement
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs)
展開[てんかい, tenkai] expansion (vs)
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.)
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

expansion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayā) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
เอ็กแพนชั่นวาล์ว[n. exp.] (ekphaēnchan) EN: expansion valve FR:
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion growth ; intensive growth FR:
การขยายออก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion ; extension FR: expansion [f] ;extension [f]
การขยายสู่ทั่วโลก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: global expansion FR:
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion of the market FR:
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion of business FR:
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การขยายตัว[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion FR: extension [f] ; expansion [f]
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy FR:
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth FR: expansion économique [f]
การกระจายอนุกรม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: series expansion FR:
การกระจายเชิงเส้นกำกับ[n. exp.] (kān krajāi ) EN: asymptotic expansion FR:
การกระจายดีเทอร์มิแนนต์[n. exp.] (kān krajāi ) EN: determinant expansion FR:
การกระจายทวินาม[n. exp.] (kān krajāi ) EN: binomial expansion FR:
การกระจายตัวกำหนด[n. exp.] (kān krajāi ) EN: determinant expansion FR:
การแผ่[n.] (kān phaē) EN: expansion FR:
การแผ่อาณาเขต[n. exp.] (kān phaē ān) EN: territory expansion FR:
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:

expansion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asymptotische Entwicklung {f}asymptotic expansion
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion
Wärmeausdehnungskoeffizient {m}coefficient of thermal expansion; coefficient of expansion
Ausdehnungsgefäß {n}expansion tank; expansion vessel
Gummikompensatoren {pl} [techn.]rubber expansion joints
Dehnschraube {f} [techn.]stress bolt; expansion bolt
Wärmeausdehnung {f}thermal expansion
Wärmedehnung {f}thermal expansion
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid
Dehnfuge {f} [techn.]expansion joint
Dehnhülse {f} [techn.]expansion sleeve
Dehnstiftschraube {f} [techn.]expansion stud
Dehnungsband {n}expansion strap
Dehnungsmessgerät {n}expansion measuring device
Erweiterungskarte {f}expansion card
Expansion {f}expansion
Expansionsventil {n} [techn.]expansion valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expansion
Back to top