ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breadth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breadth*, -breadth-

breadth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breadth (n.) ความกว้าง Syn. width
breadth (n.) ความกว้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
breadth(เบรดธฺ) n. ความกว้าง -Id. (by a hair 'sbreadth แค่เส้นยาแดงผ่าแปด) -Conf.breath
breadthwaysadv. ตามกว้าง
breadthwiseadj. ตามกว้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
breadth(n) ความกว้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breadth-first searchการค้นหาในแนวกว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรียก (n.) finger breadth See also: distance tip of thumb and forefinger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the length and breadth of the window.นั้นเป็นความกว้างยาวของหน้าต่าง
Well,I do respond to the breadth of his shoulders and his strong jaw line.กับความกว้างของไหล่ และกรามแข็งแรงนั่นนะ
A mystery rooted in the foundation of reality, a puzzle with pieces scattered across the length and breadth of the universe itself.รากฐานอันลึกลับ ในรากฐานของความเป็นจริง ชิ้นส่วนของปัญหาที่กระจัดกระจายไป
I want you to live the breadth of it as well.ฉันอยากให้คุณสนุกไปกับมันด้วย
You're just shoved out kicking and screaming into this human life, without any idea why any of it feels the way it feels, or why this confusion, which feels like it's a hair's breadth from terror or pain.หนูได้แต่รับสภาพ เตะไปมาและก็ร้องไห้ ในชีวิตมนุษย์ โดยไม่รู้เลยทำไมถึงมีความรู้สึกแบบนี้
The breadth of my peculiarity is purely limited by my imagination ..ความหลากหลาย ของพรสวรรค์ฉัน ถูกจำกัดด้วย จินตนาการของฉันเท่านั้น
Oh, our survival hinges on assuming total destruction is a hairsbreadth away.โอ้ ความอยู่รอดของเรามักขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ทุกการทำลายล้างมักจะเป็นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเสมอแหล่ะ

breadth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心胸[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, 心胸] breadth of mind
广度[guǎng dù, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广度 / 廣度] breadth
阔度[kuò dù, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 阔度 / 闊度] breadth
度量[dù liàng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 度量] measure; tolerance; breadth; magnanimity
宽广度[kuān guǎng dù, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 宽广度 / 寬廣度] width; breadth
宽窄[kuān zhǎi, ㄎㄨㄢ ㄓㄞˇ, 宽窄 / 寬窄] width; breadth

breadth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm)
一髪[いっぱつ, ippatsu] (n) hair; hair's breadth
気宇[きう, kiu] (n) breadth of mind
胸幅[むねはば, munehaba] (n) breadth of the chest
間数[まかず, makazu] (n) one ken in length or breadth (1.818m)
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows)
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
横幅[よこはば, yokohaba] (n) breadth; width; (P)
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P)
肩幅[かたはば, katahaba] (n,adj-no) shoulder width (breadth)
間一髪[かんいっぱつ, kan'ippatsu] (n) (See 間一髪のところ) hair's breadth; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search

breadth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรียก[n.] (krīek) EN: finger breadth FR:
ส่วนกว้าง[n.] (suankwāng) EN: width ; breadth FR: largeur [f]

breadth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haaresbreite {f} | um Haaresbreitehairbreadth | by a hairbreadth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breadth
Back to top