ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resource

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resource*, -resource-

resource ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resource (n.) แหล่งที่มา See also: วิธีการ Syn. means, device
resource (n.) ทรัพยากร Syn. reserved supply
resource (n.) ปฏิภาน See also: ไหวพริบ Syn. ability, cleverness, initiative
resourceful (adj.) เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี Syn. ingenious, inventive, capable, creative Ops. uncreative, unimaginative
resourcefully (adv.) อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefulness (n.) การแก้ปัญหาได้ดี See also: การมีสติปัญญาดี
resources (n.) ทรัพยากรของประเทศ Syn. raw material, wealth
resources (n.) ทรัพย์สินของบริษัท Syn. assets, capital
English-Thai: HOPE Dictionary
resource(รีซอร์ส') n. แหล่งที่มา,หนทาง,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพยากร, See also: resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กำลังเงิน,กำลังวัตถุ,ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ resourceless adj., Syn. resort,means
English-Thai: Nontri Dictionary
resource(n) ทรัพยากร,วิธการ,แหล่งที่มา,หนทาง
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resourceทรัพยากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resourcesทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resourceทรัพยากรโปรแกรม ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ได้ [คอมพิวเตอร์]
Resources management การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
URL (abbr.) คำย่อของ Uniform Resource Locator See also: (ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต)
ทรัพยากร (n.) resource See also: property, assets, resort, means, course, device
ความฉลาด (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความเฉลียวฉลาด
เชาวน์ไว (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ไหวพริบ (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
กทธ. (n.) Department of Mineral Resources Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี (n.) Department of Mineral Resources See also: Department of Underground Resources
ทรัพยากรธรณี (n.) underground resource See also: mineral resource Syn. ทรัพย์ในดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ (n.) natural resource See also: natural wealth
ทรัพย์ในดิน (n.) underground resource See also: mineral resource
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (n.) water resources engineering
แหล่งน้ำ (n.) water resource
แหล่งพลังงาน (n.) power resource
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a chief resource of the Wachati. They use it to make things.เป็นทรัพยากรหลักของเผ่า พวกเขาใช้ทำเครื่องใช้หลายอย่าง
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
I was waiting for Witter Resource head Jay Twistle whose name sounded so delightful, like he'd give me a job and a hug.ผมรอเจย์ ทวิสเซิล หัวหน้าฝ่ายบุคคล ชื่อเขาดูมีความหวัง เหมือนจะให้งานและความอบอุ่นกับผม
The only resource I would have for six months would be my six scanners, which I could still try to sell.ทรัพยากรสำคัญสำหรับ 6 เดือนนี้ คือสแกนเนอร์ 6 เครื่อง ที่ผมยังคงพยายามขายอยู่
Create a renewable resource for your children's future.สร้างทรัพยากรถาวรให้ลูกหลาน
When oxygen is cut off to the brain, it kicks into overdrive, tapping into every resource to continue operating the body.เมื่อออกซิเจนไม่ไปหล่อเลี้ยงสมอง มันจะทำให้อวัยวะของร่างกายถูกใช้งานหนักทะลุขีดจำกัด ที่จะสามารถสั่งการร่างกายได้
Use every resource we've got.ตรวจทุกกล้องบนทางด่วน และทุกอย่างที่เรามี
We are putting every available resource on it, Chuck.เราจะใช้ทรัพยากรอันมีค่าทุกอย่าง เพื่อหาเขา, ชัค
We've used every resource to find him with no luck.เราใช้ทุกวิธี ในการตามหาเขา แต่เราไม่มีโชคเลย
He has every resource this department possesses.คืนนั้นไม่มีเพื่อนบ้านของคุณคนใดเห็นอะไรเลย
Please know that I'm committing every resource at my disposal to finding him.โปรดรู้ไว้ว่าฉันจะทำ ทุกๆอย่างที่ฉันทำได้ ในการตามหาเค้า
Not when I already know the best resource in town.ไม่หรอก ถ้าหากผมได้ข้อมูลจาก แหล่งข่าวที่ดีที่สุดในเมือง

resource ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, 一致资源定址器 / 一致資源定址器] uniform resource locator (URL)
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, 筹略 / 籌略] astute; resourceful
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
胆略[dǎn, ㄉㄢˇlu:e4, 胆略 / 膽略] courage and resource
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财力 / 財力] financial resources
财源[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, 财源 / 財源] financial resources; source of revenue
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, 人力资源 / 人力資源] human resources
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, 信息资源 / 信息資源] information resource
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, 矿产资源 / 礦產資源] mineral resources
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, 矿藏 / 礦藏] mineral resources
谋智[móu zhì, ㄇㄡˊ ㄓˋ, 谋智 / 謀智] Mozilla Corporation; intelligence and wisdom; resourceful; same as 智謀|智谋
自然资源[zì rán zī yuán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗ ㄩㄢˊ, 自然资源 / 自然資源] natural resource
物力[wù lì, ˋ ㄌㄧˋ, 物力] physical resources (as opposed to labor resources)
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
可再生[kě zài shēng, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ, 可再生] renewable (resource)
可再生原[kě zài shēng yuán, ㄎㄜˇ ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄩㄢˊ, 可再生原] renewable resource
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, 智谋 / 智謀] resourceful; intelligent
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, 足智多谋 / 足智多謀] resourceful; full of stratagems
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 周转 / 周轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 週轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, 枯竭] used up; dried up; exhausted (of resources)

resource ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユニフォームリソースロケータ[, yunifo-muriso-suroke-ta] (n) {comp} Uniform Resource Locator; URL
リソースBOD[リソースビーオーディー, riso-subi-o-dei-] (n) {comp} resource Bandwidth On Demand
リソースフォーク[, riso-sufo-ku] (n) {comp} resource fork
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
エネルギー資源[エネルギーしげん, enerugi-shigen] (n) energy resources
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness
種切れになる[たねぎれになる, tanegireninaru] (exp) to be out of resources; to run out of stock
財源[ざいげん, zaigen] (n) source of funds; resources; finances; (P)
資源外交[しげんがいこう, shigengaikou] (n) resources diplomacy
資源確保[しげんかくほ, shigenkakuho] (n) securement of resources
資源節約[しげんせつやく, shigensetsuyaku] (n) conservation of resources
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)
運用委託[うんよういたく, unyouitaku] (n) mandate (e.g. to use resources); lease (e.g. to use facilities)
遺伝資源へのアクセスと利益配分[いでんしげんへのアクセスとりえきはいぶん, idenshigenheno akusesu toriekihaibun] (n) access to genetic resources and benefit sharing; Access and Benefit-Sharing; ABS
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュータ資源[コンピュータしげん, konpyu-ta shigen] computer resource
システムリソース[しすてむりそーす, shisutemuriso-su] system resource
システム資源[システムしげん, shisutemu shigen] system resource
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource
ネットワーク資産[ネットワークしさん, nettowa-ku shisan] network resource
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource
リソース[りそーす, riso-su] resource
リソースエディタ[りそーすえでいた, riso-suedeita] resource editor
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre
視聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre
資源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation
ネットワーク資源[ネットワークしげん, nettowa-ku shigen] network resources
共有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources
内部仕様[ないぶしよう, naibushiyou] internal method, inner resources

resource ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān) EN: human resource management FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration FR: gestion des ressources humaines [f]
การจัดการทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān jatkān ) EN: human resource management (HRM, HR) FR: gestion des ressources humaines [f]
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: natural resource management (NRM) FR: gestion des ressources naturelles [f]
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān phattha) EN: human resource development FR: développement des ressources humaines [m]
แหล่งน้ำ[n. exp.] (laeng nām) EN: water resource FR: ressource en eau [f]
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phala) EN: source of energy ; source of power ; power resource FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]
นักทรัพยากรบุคคล[n. exp.] (nak sapphay) EN: human resource officer FR:
แผนกทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (phanaēk sap) EN: human resource department FR:
ทรัพย์ในดิน[n. exp.] (sap nai din) EN: underground resource FR:
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device FR: ressources [fpl]
ทรัพยากรน้ำ[n. exp.] (sapphayākøn) EN: water resource FR: ressources en eau [fpl] ; ressources aquatiques [fpl]
ทรัพยากรเงินสด[n. exp.] (sapphayākøn) EN: cash resource FR:
ทรัพยากรธรณี[n.] (sapphayākøn) EN: underground resource ; mineral resource FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
วิทยากร[n.] (witthayākøn) EN: expert ; resource person FR: expert [m]
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี[n. exp.] (jaophanakng) EN: mineral resources officer FR:
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan ) EN: resources allocation FR: répartition des ressources [f]
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of natural resources FR:
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล[org.] (Krom Sappha) EN: Department of Groundwater Resources FR:
รวมกำลัง[v. exp.] (rūam kamlan) EN: pool resources FR: rassembler
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)[org.] (Samnakngān ) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
ทรัพยากรบุคคล[n. exp.] (sapphayākøn) EN: individual resources ; human ressources ; ressource person FR:
ทรัพยากรการผลิต[n. exp.] (sapphayākøn) EN: productive resources FR:
ทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (sapphayākøn) EN: human resources FR: ressources humaines [fpl]
ทรัพยากรน้ำบาดาล[n. exp.] (sapphayākøn) EN: groundwater resources FR:
ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (sapphayākøn) EN: natural resources ; natural wealth FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]
ทรัพยากรทางการบริหาร[n. exp.] (sapphayākøn) EN: administrative resources FR:
ทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (sap tāidin) EN: underground resources ; mineral resources FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)[org.] (Søphø. (Sam) EN: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) FR:
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย[org.] (Sūn Chīwawa) EN: Thailand Bioresource Research Center (TBRC) FR:
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

resource ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Findigkeit {f}resourcefulness
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful
findig {adv}resourcefully
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development
Gewässerbewirtschaftung {f}water resources management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resource
Back to top