ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wander-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wander, *wander*,

-wander- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one could wander Where he pleasesได้แต่ท่องเที่ยวไปในที่ที่เขาพอใจ
He's interested in flowers. I told him he could wander your garden.เขาสนใจดอกไม้ ผมเลยบอกให้เขา เดินชมสวนตอนที่เราคุยกัน
Chaps, no one wander off.อย่าแตกแถวเดี๋ยวหลงทาง
None of us should wander alone.ไม่ว่าใครในกลุ่มพวกเรา ไม่ควรจะมาเดินเล่นคนเดียวแบบนี้นะ
How many people wander around with dragon eggs?จะมีใครสักกี่คน ร่อนเร่ไปกับไข่มังกรในกระเป๋า
But not all who wander are aimless.แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ร่อนเร่จะไร้จุดหมาย
And you just happened to wander onto my farm?แล้วเผอิญหลงเข้ามาในฟาร์มผมเหรอ
Don't wander off now, boy.ไม่ต้องแปลกใจ, ไอ้หนู.
And Edmund try not to wander off.และเอ็ดมันด์... นายชอบทำให้แปลกใจเรื่อย
"I am an animation and video game maniac who always wander around Akihabara.""ผมเป็นไอ้พวกบ้าการ์ตูนกับวีดีโอเกม ชอบเตร่อยู่แถวอากิฮาบาระ"
And even as I wander I'm keeping you in sight you're a candle in the window on a cold,dark winter's night and I'm getting closer than I ever thoughtAnd even as I wander I'm keeping you in sight You're a candle in the window on a cold,dark winter's night And I'm getting closer than I ever thought
To whimply wander being neglected by others, or to live strong and stand tall, depends upon how you live your next three years.จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีใครสนใจ หรือจะมีชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิ ขึ้นอยู่กับสภาพคุณ ใน 3 ปีข้างหน้า

-wander- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, 闯荡 / 闖盪] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous

-wander- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
さ迷える;彷徨える[さまよえる, samayoeru] (v1) (uk) to wander
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about
回る;廻る[もとおる, motooru] (v5r,vi) to wander around
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P)
流れ歩く[ながれあるく, nagarearuku] (v5k,vi) to wander about
浮浪[ふろう, furou] (n,vs) vagrancy; vagabondage; wander around
渡り歩く[わたりあるく, watariaruku] (v5k,vi) to wander from place to place; to change jobs
逍遥[しょうよう, shouyou] (n,vs) ramble; saunter; walk; wander

-wander- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเล่น[v. exp.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander FR: se balader ; se promener ; flâner ; déambuler
เดินเร่ร่อน[v. exp.] (doēn rērǿn) EN: wander FR: errer
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
จาริก[v.] (jārik) EN: wander ; travel ; roam FR: bourlinguer (fam.)
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
จรจรัล[v.] (jønjaran = ) EN: proceed ; go ; wander FR:
จรดล[v.] (jøradon) EN: travel (to) ; wander FR:
จรจรัล[v.] (jørajaran =) EN: proceed ; go ; wander FR:
จรลี[v.] (jøralī) EN: go ; wander FR:
คเนจร[v.] (khanējøn) EN: wander ; roam ; rove FR:
แกร่วอยู่[v. exp.] (kraēo yū) EN: wander about FR:
เกร่[v.] (krē) EN: wander FR:
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องลอย[v.] (lǿngløi) EN: wander ; drift FR:
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ออกนอกเส้นทาง[v. exp.] (øk nøk sent) EN: wander FR:
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove FR:
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds FR: errer ; rôder
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
ระเหระหน[v.] (rahērahon) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ระเหเร่ร่อน[v.] (rahērērǿn) EN: drift ; wander ; roam about FR:
ระหกระเหิน[v.] (rahokrahoēn) EN: wander ; travel with hazard ; rove ; stray FR:
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate FR: rôder ; errer
เร่ร่าย[v.] (rērai) EN: wander ; roam ; stray FR:
เร่ร่อน[v.] (rērǿn) EN: wander ; roam ; stray FR:
ร่อนเร่[v.] (rǿnrē) EN: roam ; wander ; drift FR: parcourir
ร่อนเร่พเนจร[v. exp.] (rǿnrē phanē) EN: wander FR:
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager
ตะลอน[v.] (taløn) EN: roam ; wander FR: errer
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter ; linger FR: traînasser ; lambiner ; prendre son temps
เท่ว[v.] (thēo) EN: wander FR: se promener ; faire un tour
เที่ยว[v.] (thīo) EN: wander ; go out ; go around ; visit FR: se promener ; faire un tour ; visiter
เที่ยวไป[v. exp.] (thīo pai) EN: tour ; wander ; roam FR:
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
เตร็ดเตรน[v.] (trettrēn) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder

-wander- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rillenempfindlichkeit {f}groove wander
Wanderlust {f}wanderlust; desire to wander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wander-
Back to top