ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prohibit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prohibit*, -prohibit-

prohibit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prohibit (vt.) ห้าม See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาติ Syn. forbid, interdict, ban
prohibit from (phrv.) ห้ามในเรื่อง
prohibited (adj.) ที่ไม่ได้รับอนุญาต See also: ต้องห้าม Syn. banned Ops. allowed
prohibited (adj.) ผิดกฎหมาย See also: นอกกฎหมาย Syn. illicit, unlawful Ops. lawful, legal
prohibited (adj.) ผิดกฎหมาย See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี) Syn. illegal, unlawful Ops. lawful, legal
prohibited (adj.) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต See also: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ Ops. permissible, permitted
prohibition (n.) การห้าม See also: การยับยั้ง Syn. forbiddance, ban
prohibition (n.) ข้อห้าม See also:
prohibitionist (n.) ผู้ห้าม See also: ผู้ป้องกัน, ผู้ขัดขวาง
prohibitive (adj.) ซึ่งยับยั้ง See also: ซึ่งจำกัด Syn. restrictive, restraining, limiting
English-Thai: HOPE Dictionary
prohibit(โพรฮิบ'บิท) vt. ห้าม,ป้องกัน,ขัดขวาง., See also: prohibiter,prohibitor n.
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
prohibitive(โพรฮิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งห้าม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งป้องกัน,ซึ่งยับยั้ง., See also: prohibitiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prohibitionการห้าม, ข้อห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prohibited booksหนังสือต้องห้าม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัดทาน (v.) prohibit See also: advise against, oppose, object to, resist, protest Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง Ops. เห็นด้วย
ปราม (v.) prohibit See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน
สั่งห้าม (v.) prohibit See also: forbid, interdict, obstruct, prevent, ban
สินค้าต้องห้าม (n.) prohibited goods
ของต้องห้าม (n.) prohibition See also: ban Syn. เรื่องต้องห้าม
ข้อละเว้น (n.) prohibition See also: ban, taboo, forbiddance Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ
ข้อห้าม (n.) prohibition See also: ban, taboo, forbiddance Syn. ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ
สิ่งต้องห้าม (n.) prohibition See also: ban Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
เรื่องต้องห้าม (n.) prohibition See also: ban Syn. ของต้องห้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example.But nothing that would prohibit someone from working in a field such as law enforcement, for example.
That's what I'm thinking, so I-I ran a search on the list of known cults that prohibit medical treatment.นั่นคือสิ่งที่ฉันคิด ดังนั้น ผมกำลังค้นหา ในรายชื่อของศาสนาที่รู้จัก ที่ห้าม การรักษาทางการแพทย์
You need to see into a black hole. The laws of nature prohibit a naked singularity.กฎของธรรมชาติห้ามไม่ให้เราเข้าใจภาวะเอกฐาน
Holding meetings here is prohibited!ห้ามจัดการชุมนุมที่นี่!
Guess they gave us Prohibition water.คิดว่าเขาคงไม่ขายน้ำเปล่า .
He said it wasn't worth it, that Prohibition wouldn't last.เขาพูดว่ามันไม่คุ้มค่า ข้อห้ามนั้นยังไม่หมด.
Balls will be absolutely prohibited, unless you stand up with one of your sisters!งานเต้นรำเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างที่สุด นอกจากว่าลูกต้องยืนอยู่กับหนึ่งในพี่หรือน้องของลูก
The law of relativity prohibits faster-than-light travel.-กฎสัมพันธภาพ ไม่มีอะไรเร็วกว่าแสง
True. But procedures like that would be prohibitively expensive.ใช่ เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาล
Ms. Woods... would you rather have a client who committed a crime... malum in se or malum prohibitum?มิสวู้ด คุณจะเลือกลูกความผู้ก่อคดี ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอุกฉกรรจ์
Now let us look at malum prohibitum... a little more closely.เอาล่ะ มาดูเรื่องความผิดลหุโทษ ให้ละเอียดกันสักนิด
It tells the story of Tommy "The Gun" Thornton in Prohibition-era New York.มันบอกเรื่องราวของ Tommy "The Gun" Thornton ในข้อห้ามสมัยนิวยอร์ค

prohibit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 诫 / 誡] commandment; prohibit
全面禁止[quán miàn jìn zhǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, 全面禁止] complete prohibition; total ban
禁毒[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, 禁毒] drug prohibition
海禁[hǎi jìn, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 海禁] prohibition on entering or leaving by sea
禁令[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, 禁令] prohibition; ban
禁制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, 禁制令] prohibition; ban; law forbidding sth
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, 禁烟 / 禁煙] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan)
禁酒[jìn jiǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ, 禁酒] prohibition; ban on alcohol; dry law
禁酒令[jìn jiǔ lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 禁酒令] prohibition; ban on alcohol
严禁[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, 严禁 / 嚴禁] strictly prohibit
违碍[wéi ài, ㄨㄟˊ ㄞˋ, 违碍 / 違礙] taboo; prohibition

prohibit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P)
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
再禁止[さいきんし, saikinshi] (n) reimposition of an embargo; reprohibition
厳禁[げんきん, genkin] (n,vs) strict prohibition; ban; interdiction; (P)
口塞ぎ[くちふさぎ, kuchifusagi] (n) prohibition of speaking; imposition of silence; tiny morsel
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) {Buddh} four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit)
土足厳禁[どそくげんきん, dosokugenkin] (exp) shoes strictly prohibited
女人禁制[にょにんきんせい;にょにんきんぜい, nyoninkinsei ; nyoninkinzei] (exp) prohibited to women (usu. for religious reasons); no women admitted
嫌い箸[きらいばし, kiraibashi] (n) things prohibited by chopstick etiquette
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
忌み箸[いみばし, imibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P)
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress
[きん, kin] (n) (See 禁を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition
禁じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
禁を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban
禁令[きんれい, kinrei] (n) prohibition; ban; embargo
禁制[きんせい, kinsei] (n,vs,adj-no) prohibition; ban; embargo; (P)
禁制品[きんせいひん, kinseihin] (n) contraband (goods); prohibited goods
禁教[きんきょう, kinkyou] (n) prohibited religion
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited
禁札[きんさつ, kinsatsu] (n) signboard bearing a prohibition notice
禁止[きんし, kinshi] (n,vs) prohibition; inhibition; ban; (P)
禁漁[きんりょう;きんぎょ, kinryou ; kingyo] (n) prohibition of fishing
禁煙(P);禁烟[きんえん, kin'en] (n,vs,adj-no) (1) (See 喫煙) abstaining from smoking; quitting smoking; (exp) (2) (on a sign) No Smoking!; Smoking Prohibited!; (P)
禁酒[きんしゅ, kinshu] (n,vs,adj-no) prohibition; temperance; abstinence; (P)
禁酒法[きんしゅほう, kinshuhou] (n) Prohibition Law
鎌止め[かまどめ, kamadome] (n) cutting grass and trees is prohibited
Japanese-English: COMDICT Dictionary
変換禁止[へんかんきんし, henkankinshi] conversion prohibition
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit

prohibit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
หวงห้าม[v.] (hūang-hām) EN: forbid ; restrict ; prohibit FR:
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to) FR:
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
ห้ามเข้าเขตกำหนด[xp] (hām khao kh) EN: prohibition from entering a specified area FR:
ห้ามนำทุเรียนขึ้น...[xp] (hām nam thu) EN: No durians ; durian prohibited FR: pas de durian à bord de …
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
การห้ามนำเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
การห้ามนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān hām nam) EN: embargo ; import prohibition FR:
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception FR:
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: prohibited goods ; prohibited articles FR:
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchab) EN: law prohibiting … FR: loi d'interdiction de …
เรื่องต้องห้าม[n. exp.] (reūang tǿng) EN: prohibition FR: interdiction [f]
สิ่งของต้องห้าม[n. exp.] (singkhøng t) EN: prohibited goods FR:
สินค้าต้องห้าม[n. exp.] (sinkhā tǿng) EN: prohibited goods FR:
ต้องห้าม[v. exp.] (tǿng hām) EN: be forbidden ; be prohibited FR:
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable FR:
ยับยั้ง[adj.] (yapyang) EN: prohibitive FR:

prohibit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkverbot {n}parking prohibition
Verbotsschild {n}prohibition sign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prohibit
Back to top