ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

habitually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *habitually*, -habitually-

habitually ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
habitually (adv.) อย่างเป็นประจำ See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ Syn. chronically, regularly Ops. occasionally, sporadically
English-Thai: Nontri Dictionary
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคยปาก (v.) speak habitually of See also: be accustomed to say
ติดเป็นนิสัย (v.) habitually
นิจ (adv.) habitually See also: regularly, constantly Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ Ops. นานนานครั้ง
เป็นนิสัย (adv.) habitually See also: regularly, usually, constantly, always Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา Ops. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Power sockets, habitually used the ones on the left.ปลั๊กไฟทางด้านซ้ายก็ถูกใช้มากกว่า

habitually ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, 往常] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, 沉默寡言] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative

habitually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems
日ごろ(P);日頃[ひごろ, higoro] (n-adv,n-t) normally; habitually; (P)
[ま, ma] (n) (1) demon; devil; evil spirit; evil influence; (n-suf) (2) (See 覗き魔) someone who (habitually) performs some (negative) act; (P)

habitually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นนิสัย[adv.] (pen nisai) EN: habitually ; given to FR:
เป็นนิจศีล[adv.] (pen nitjasī) EN: routinely ; regularly ; habitually FR:
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
อย่างเป็นประเพณี[adv.] (yāng pen pr) EN: habitually FR:
อย่างเป็นธรรมเนียม[adv.] (yāng pen th) EN: habitually FR:
อย่างสม่ำเสมอ[adv.] (yāng samams) EN: regularly ; habitually FR: régulièrement ; avec une régularité absolue
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า habitually
Back to top