ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seasoned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seasoned*, -seasoned-

seasoned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seasoned (adj.) เจริญเต็มที่ Syn. mature

seasoned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
老练[lǎo liàn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 老练 / 老練] seasoned; experienced

seasoned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce
ナムル[, namuru] (n) namul (Korean dishes consisting of seasoned vegetables)
ユッケ[, yukke] (n) yukhoe (Korean dish of seasoned raw beef topped with an egg yolk)
乾燥材[かんそうざい, kansouzai] (n) seasoned lumber
叩き牛蒡[たたきごぼう, tatakigobou] (n) burdock root seasoned with sesame
塩煎餅[しおせんべい, shiosenbei] (n) rice cracker seasoned with soy sauce
田麩[でんぶ, denbu] (n) mashed and seasoned fish; flesh of whitefish and shrimp that has been boiled, shredded, parched, seasoned, and colored red (coloured)
雑炊[ぞうすい, zousui] (n) (See おじや) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce; (P)
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
利かせる[きかせる, kikaseru] (v1,vt) to be seasoned; to be enlivened; (P)
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
練れる;煉れる;錬れる[ねれる, nereru] (v1,vi) (1) to be well-kneaded; (2) to be seasoned; to be experienced; to be mature and well-rounded
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid
鳥わさ;鳥山葵[とりわさ, toriwasa] (n) briefly-boiled chicken breast (served cold and mostly raw as sashimi with wasabi-seasoned shoyu)

seasoned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
ลายคราม[adj.] (lāikhrām) EN: classic ; veteran ; old seasoned FR:
ปรุงรสด้วย[adj.] (prung rot d) EN: seasoned with FR:
รสเข้มข้น[adj.] (rot khemkho) EN: flavourful ; well seasoned FR:
ครบเครื่อง[X] (khrop khreū) EN: whole ; perfect ; complete ; well-seasoned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seasoned
Back to top