ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confidential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confidential*, -confidential-

confidential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confidential (adj.) ที่เป็นความลับ
confidentiality (n.) ความลับ See also: ความใน Syn. confidence
confidentially (adv.) อย่างลับๆ See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง Syn. conspiratorially, privately
English-Thai: HOPE Dictionary
confidential(คอนฟิเดน'เชิล) adj. ลับ,เป็นที่ไว้วางใจ,ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ., See also: confidentiality,confidentialness n., Syn. honest
English-Thai: Nontri Dictionary
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidential communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู privileged communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidential communicationsกิจกรรมที่เป็นความลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชการลับ (n.) confidential affair
เอกสารลับ (n.) confidential documents
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You read the confidential report from the investigating committee?คุณอ่านรายงานที่เป็นความลับ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หรือไม่?
Incidentaly, it would be best if you'd keep our conversation confidential even for your husband.แต่ขอให้คุณถือการสนทนานี้เป็นความลับนะคะ แม้กับสามีคุณ
I just don't have anybody else I can talk to about things and I understand it's confidential with a doctor.ผมแค่ไม่มีใครที่จะคุยเรื่อง แบบนี้... และผมเข้าใจว่ากับหมอ เป็นเรื่องความลับ
But our mission is kept confidential till the last momentแต่ภารกิจของเราเป็นความลับจนวินาทีสุดท้าย
So, i take it lana hasn't gotten a peek into the confidential files of clark kent yet.คาดว่าลานาคงยังไม่ได้เห็นแฟ้มลับของนายคล๊ากเค้นใช่ไหม?
Now, with the related murders, and then the confidential informant,แล้วนี่มีการฆาตกรรมมาเกี่ยว แล้วก็แหล่งข่าวลับ
When His Majesty schedules a meeting there, it is usually a highly confidential meeting.เมื่อกำหนดการการประชุมของฝ่าบาทที่นี้ มันเป็นปกติที่เป็นการพบกันแบบลับๆ
Yeah, one of our confidential informants.ใช่ หนึ่งในผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับของเรา
All the records you have on my dad's confidential informants.บันทึกทุกอย่างที่เธอมีเกี่ยวกับสายข่าวของพ่อฉัน
All the records you have on my dad's confidential informants.แฟ้มสายข่าวของพ่อฉันทุกอย่างที่เธอมี
Your assigned confidential informant number.หมายเลขคนส่งข่าวลับของนายไง
That is confidential information.เพราะโลกนี้ สวยงาม จริง ๆ

confidential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, 密] secret; confidential; close; thick; dense

confidential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフィデンシャル[, konfidensharu] (adj-no) confidential
内儀[ないぎ, naigi] (n) one's wife; landlady; something secret or confidential
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
楽屋話[がくやばなし, gakuyabanashi] (n) inside story; confidential talk
機密事項[きみつじこう, kimitsujikou] (n) confidential matters
機密情報[きみつじょうほう, kimitsujouhou] (n) confidential information
機密文書[きみつぶんしょ, kimitsubunsho] (n) confidential document
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] (n) {comp} traffic flow confidentiality
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) {comp} message flow confidentiality
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
機密性[きみつせい, kimitsusei] (n) confidentiality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality
機密性[きみつせい, kimitsusei] confidentiality

confidential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pok) EN: concealed documents ; confidential papers FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฟ้มลับ[n. exp.] (faēm lap) EN: confidential file FR: dossier confidentiel [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
เป็นความลับ[adj.] (pen khwāmla) EN: confidential ; secret ; underground FR: confidentiel
ราชการลับ[n. exp.] (rātchakān l) EN: confidential affair FR:
ถือเป็นความลับ[v. exp.] (theū pen kh) EN: be treated as confidential ; be treated as secret ; keep secret FR: garder secret
การรักษาความลับ[n. exp.] (kān raksā k) EN: confidentiality ; privacy ; anonymity FR: anonymat [m]
ความลับ[n.] (khwām lap) EN: secret ; covertness ; clandestineness ; confidentiality FR: secret [m]

confidential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vertraulich {adj} | vertraulicher | am vertraulichstenconfidential | more confidential | most confidential
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report
Vertrauensmänner {pl}confidential people
Vertrauenssache {f}confidential matter
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confidential
Back to top