ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

credibly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *credibly*, -credibly-

credibly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome

credibly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างไม่น่าเชื่อ [adv.] (yāng mai nā) EN: incredibly FR: incroyablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า credibly
Back to top