ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reliant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reliant*, -reliant-

reliant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reliant (adj.) น่าเชื่อถือ See also: น่าไว้วางใจ Syn. dependent, trusting
reliantly (adv.) อย่างน่าเชื่อถือ See also: อย่างน่าไว้วางใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
reliant(รีไล'เอินทฺ) adj. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,มั่นใจ,เชื่อถือ, See also: reliantly adv., Syn. confident
English-Thai: Nontri Dictionary
reliant(adj) น่าไว้ใจ,ซึ่งวางไจได้,น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In your quest to be Self-reliant, Have you decidedในการตามหาความเป็นอิสระ ท่านถึงกับตัดสินใจตัดเพื่อนๆ ออกจากชีวิตเลยรึ?
And so I look at you, so self-reliant and well-adjusted, and I think maybe I did something right.แล้วฉันก็ดูเธอ คนที่พึ่งตัวเองและปรับตัวได้ดี ฉันเลยคิดว่าฉันอาจทำบางอย่างถูก
Nah, he's just self-reliant.อ่า.. เขาแค่เป็นพวกมั่นใจในตัวเองแท่านั้นแหละ

reliant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, 端赖 / 端賴] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
自给[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, 自给 / 自給] self-reliant

reliant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かり;掛り[がかり, gakari] (suf) (1) taking a quantity (of time, people, etc.); (2) similar to ...; (3) dependent on ...; reliant on ...; (4) (after the -masu stem of a verb) while ...; when ...; in the midst of ...
一匹狼;一匹オオカミ[いっぴきおおかみ(一匹狼);いっぴきオオカミ(一匹オオカミ), ippikiookami ( ippikiookami ); ippiki ookami ( ippiki ookami )] (n) lone wolf; loner; self-reliant person

reliant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (mūbān sētth) EN: self-reliant village FR:
พึ่งตนเอง[adj.] (pheung ton-) EN: independent ; self-reliant FR:

reliant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angewiesen (auf); abhängig (von) {adj}reliant (on; upon)
selbstständig {adj}self-reliant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reliant
Back to top