ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-trust-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trust, *trust*,

-trust- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
Just trust meแค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
Don't you trust me?คุณไม่ไว้ใจฉันหรือ?
I want us to trust each otherฉันต้องการให้พวกเราเชื่อใจกันและกัน
You don't trust meคุณไม่เชื่อฉัน ฉันก็คงจะอยู่ที่นี่และจมอยู่กับความผิดหวัง
I cannot trust them anymoreฉันไม่สามารถไว้วางใจพวกเขาได้อีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
The people up there don't even trust their own neighbor anymore.{\cHFFFFFF}The people up there don't even trust their own neighbor anymore.
I understand that you don't trust me, but you can trust your own people.{\cHFFFFFF}ผมเข้าใจว่าคุณ don't trust me, {\cHFFFFFF}but you can trust your own people.
They trust me. I should have been in vivisection.ฉันควรจะได้รับในการศัลยกรรม
How do you know we can trust her?คุณจะรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจเธอ? เธอมีนิ้วมือข?
You thought I'd trust you?นายคิดว่าฉันไว้ใจนายได้หรอ
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ
Oh, yeah, but you can never put too much trust in wolfhounds.โอ, ใช่, ไว้ใจหมาไม่ได้หรอก บ้าบอ.
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
Get those hounds away from me, Orval! I don't trust those bastards!ไห้สุนัขออกไปจากผม โอวัล ผมไม่ไว้วางใจเหล่านั้น
Tell you what, why don't you just trust in the Lord ?And nowo's gone. And so are the choppers. We're completely cut off.
I know that trust doesn't come easy with what's going on.ตอนนี้ฉันรู้ว่าความไว้วางใจ ไม่ได้ มาง่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น

-trust- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国国际信托投资公司 / 中國國際信托投資公司] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity

-trust- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスリートトラスト[, asuri-totorasuto] (n) athlete trust
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust
シビックトラスト[, shibikkutorasuto] (n) civic trust
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust
ブレーントラスト[, bure-ntorasuto] (n) brain trust
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信託業務[しんたくぎょうむ, shintakugyoumu] (n) trust business; trust operations; fiduciary work
信頼回復[しんらいかいふく, shinraikaifuku] (n) recovering of trust; winning back of trust
指定単[していたん, shiteitan] (n) (from 単独運用指定金銭信託) designated money trust
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] (n) {comp} FTSC; Federal Trust Criteria
特別背任[とくべつはいにん, tokubetsuhainin] (n) aggravated breach of trust
背任[はいにん, hainin] (n,vs) breach of trust (law); (P)
背任罪[はいにんざい, haininzai] (n) breach of trust
遺言信託[ゆいごんしんたく, yuigonshintaku] (n) testamentary trust
Japanese-English: COMDICT Dictionary
信頼[しんらい, shinrai] trust
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria

-trust- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทจัดการลงทุน[n. exp.] (børisat jat) EN: investment trust FR:
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (khamsang ph) EN: receiving order ; court trust FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
เครือบริษัท[n. exp.] (khreūa børi) EN: group of companies ; group ; trust FR: groupe [m]
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūa) EN: trust ; faith ; credit ; reliance ; belief FR: crédit [m] ; croyance [f] ; fiabilité [f]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūam) EN: faith ; belief ; trust FR:
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
กองทุนทรัสต์[n. exp.] (køngthun th) EN: trust fund FR:
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
หน่วยลงทุน[n. exp.] (nūay longth) EN: unit trust FR:
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief FR: foi [f] ; croyance [f]
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced FR:
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; trust in ; worship ; profess FR:
ทรัสต์[n.] (thrat) EN: trust company FR:
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence FR: se fier à ; avoir confiance
ยึดเหนี่ยว[v.] (yeutnīo) EN: trust in ; believe in ; depend on FR:

-trust- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratergruppe {f}brain trust
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust
Stiftung {f} | öffentlich-rechtliche Stiftungfoundation | public trust
Vertrauensbasis {f}foundation of trust
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -trust-
Back to top