ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confide*, -confide-

confide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confide (vt.) บอกความลับ
confide (vi.) ไว้ใจ Syn. trust
confide (vt.) ให้ความไว้วางใจ See also: มอบความรับผิดชอบให้ Syn. entrust, charge, consign
confide in (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ Syn. take into
confide to (phrv.) มอบความไว้วางใจให้กับ See also: มอบหมายให้, ส่งมอบให้ Syn. commit to, consign to
confide to (phrv.) บอกความลับกับ See also: เผยความลับกับ
confidence (n.) ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
confidence (n.) ความไว้เนื้อเชื่อใจ Syn. belief, trust, reliance
confident (n.) ความมั่นใจ See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้ Syn. assured, certain
confidential (adj.) ที่เป็นความลับ
confidentiality (n.) ความลับ See also: ความใน Syn. confidence
confidentially (adv.) อย่างลับๆ See also: อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง Syn. conspiratorially, privately
confidently (adv.) ด้วยท่าทีสง่างาม See also: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
confidential(คอนฟิเดน'เชิล) adj. ลับ,เป็นที่ไว้วางใจ,ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ., See also: confidentiality,confidentialness n., Syn. honest
English-Thai: Nontri Dictionary
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidenceความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confidential communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู privileged communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Confidential communicationsกิจกรรมที่เป็นความลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกเล่าความทุกข์ (v.) confide See also: unburden, tell one´s troubles, recount one´s tale of woe Syn. พรรณนาความทุกข์
ปรับทุกข์ (v.) confide See also: unburden, tell one´s troubles, recount one´s tale of woe Syn. บอกเล่าความทุกข์, พรรณนาความทุกข์
พรรณนาความทุกข์ (v.) confide See also: unburden, tell one´s troubles, recount one´s tale of woe Syn. บอกเล่าความทุกข์
ความมั่นใจ (n.) confidence See also: trustworthiness, trust, reliance Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ Ops. ความลังเล, ความสงสัย
ความเชื่อมั่น (n.) confidence See also: trust, reliance, trustworthiness Syn. ความมั่นใจ
มาดมั่น (adj.) confident See also: sure Syn. มั่นใจ
ราชการลับ (n.) confidential affair
เอกสารลับ (n.) confidential documents
มั่นอกมั่นใจ (adv.) confidently See also: positively Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นใจ (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
เชื่อมั่น (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
ขาดความมั่นใจ (v.) have no confidence See also: lack confidence Syn. ขาดความเชื่อมั่น
ขาดความเชื่อมั่น (v.) have no confidence See also: lack confidence
ความมั่นใจในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession
ความเชื่อมั่นในตนเอง (n.) self-confidence See also: confidence, assurance, self-possession Syn. ความมั่นใจในตนเอง
ถือดี (v.) be overconfident See also: be proud, be conceited, be arrogant, be self-confident Syn. อวดดี, ทะนงตัว
มั่นอกมั่นใจ (v.) be confident See also: be sure Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นใจ (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
มั่นใจตัวเอง (adj.) self-confident Syn. มั่นใจในตัวเอง
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you seem nice. I'd like to confide in you.แต่ท่านดูดีผมอยากระบายให้ท่านฟัง
I wish had someone to confide in, but it's all so damn secretive.ฉันก็อยากให้ใครสักคนเข้าใจฉัน แต่เขากลับมาทำลายความไว้ใจซะงั้น
To lead me in a false sense of security to confide me in you?ที่จะทำให้ผมรู้สึกผิด แล้วให้ผมวางใจคุณ
That's why you should confide in me during those times.งั้นตอนนั้นคุณก็น่าจะบอกฉันสิคะ
Do you think I could confide something in you?คำแนะนำ คุนคิดว่าผมควรเอ่อ ปรับทุกกับคุนดีมั้ย
You have no idea the lightness it brings to my heart being able to confide in you charming young people.เจ้าไม่รู้หรอกแค่ได้ระบาย เรื่องคับอกกับพวกเจ้า ใจข้าก็เป็นปลื้มจะแย่
I cannot have people dying every time I confide in you.ชั้นรับไม่ได้ที่มีคนตายทุกครั้งที่ชั้นไว้ใจเธอ
He doesn't confide in me anymore.เขาไม่ไว้ใจฉันอีกแล้ว
We can't help you if you don't confide in us.เราจะไม่สามารถช่วยคุณได้ ถ้าคุณไม่ไว้ใจเรา
Of all people, you chose to confide in me.ขากทุกๆคน คุณเลือกที่จะไว้ใจฉัน
Well, I hope you know that when it comes to these sorts of situations, you can confide in me.ฉันหวังว่าเธอคงรู้เมื่อเวลามาถึง ในสถานการณ์ต่างๆ แบบนี้ เธอสามารถไว้ใจฉันได้นะ
Did a 17-year-old confide in a 7-year-old?พี่อายุ 17 บอกน้องอายุ 7 ขวบเหรอ

confide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
信心[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, 信心] confidence; faith (in sb or sth)
自信[zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ, 自信] confidence; self-confidence
理直气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 理直气壮 / 理直氣壯] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 不信任动议 / 不信任動議] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates)
[mì, ㄇㄧˋ, 密] secret; confidential; close; thick; dense
自信心[zì xìn xīn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, 自信心] self-confidence
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 信任] trust; have confidence in
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 不信任投票] vote of no-confidence

confide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
コンフィデンシャル[, konfidensharu] (adj-no) confidential
コンフィデンス[, konfidensu] (n) confidence
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] (n) {comp} traffic flow confidentiality
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) {comp} message flow confidentiality
三顧の礼[さんこのれい, sankonorei] (n) special confidence (in someone)
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
人心安定[じんしんあんてい, jinshin'antei] (n) stabilizing the feelings of the people; inspiring confidence among the people
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment
信を問う[しんをとう, shinwotou] (exp,v5u) to make an appeal to the confidence of
信任[しんにん, shinnin] (n,vs) trust; confidence; credence; (P)
信任投票[しんにんとうひょう, shinnintouhyou] (n) vote of confidence
信任票[しんにんひょう, shinninhyou] (n) vote of confidence
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P)
信頼区間[しんらいくかん, shinraikukan] (n) {math} confidence interval
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
内儀[ないぎ, naigi] (n) one's wife; landlady; something secret or confidential
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business)
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P)
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P)
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk
景況感[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
楽屋話[がくやばなし, gakuyabanashi] (n) inside story; confidential talk
機密事項[きみつじこう, kimitsujikou] (n) confidential matters
機密性[きみつせい, kimitsusei] (n) confidentiality
機密情報[きみつじょうほう, kimitsujouhou] (n) confidential information
機密文書[きみつぶんしょ, kimitsubunsho] (n) confidential document
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P)
自信[じしん, jishin] (n,vs) self-confidence; confidence (in oneself); (P)
自信家[じしんか, jishinka] (n) person who has great confidence (faith) in himself
自信満満;自信満々[じしんまんまん(uK), jishinmanman (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) full of confidence; brimming with (self-)confidence; having great faith in oneself
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality
機密性[きみつせい, kimitsusei] confidentiality

confide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
พรรณนาความทุกข์[v. exp.] (phannanā kh) EN: confide FR:
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe FR: raconter ses malheurs
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
บริเวณความเชื่อมั่น[n. exp.] (børiwēn khw) EN: confidence region FR:
ชะล่าใจ[adj.] (chalā jai) EN: overconfident ; careles FR:
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman na) EN: self-confident FR: confiant en soi
ช่วงความเชื่อมั่น[n. exp.] (chūang khwā) EN: confidence interval (CI) FR: intervalle de confiance [m]
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ[n. exp.] (datchanī kh) EN: Business Confidence Index FR:
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pok) EN: concealed documents ; confidential papers FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
แฟ้มลับ[n. exp.] (faēm lap) EN: confidential file FR: dossier confidentiel [m]
เหิมเกริม[adj.] (hoēmkroēm) EN: overbold ; overconfident FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล[n. exp.] (kān aphiprā) EN: debate of no-confidence ; censure debate FR: débat de censure [m]
การลงมติไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of no confidence ; motion of no confidence FR: vote de défiance [m]
การลงมติไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of confidence FR: vote de confiance [m]
การไม่เก็บเป็นความลับ[n. exp.] (kān mai kep) EN: breach of confidence FR:
การรักษาความลับ[n. exp.] (kān raksā k) EN: confidentiality ; privacy ; anonymity FR: anonymat [m]
ขาดความเชื่อมั่น[v. exp.] (khāt khwām ) EN: have no confidence FR:
ขาดความมั่นใจ[v. exp.] (khāt khwām ) EN: have no confidence FR: manquer de confiance
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขีดจำกัดความเชื่อมั่น[n. exp.] (khītjamkat ) EN: confidence limit FR:
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith FR: crédit [m]
ความเชื่อใจ[n. exp.] (khwām cheūa) EN: confidence FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่น[n.] (khwām cheūa) EN: confidence FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: investor confidence FR: confiance des investisseurs [f]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūa) EN: consumer confidence FR: confiance des consommateurs [f]
ความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[n. exp.] (khwām cheūa) EN: overconfidence FR:
ความลับ[n.] (khwām lap) EN: secret ; covertness ; clandestineness ; confidentiality FR: secret [m]
ความลับในใจ[n.] (khwām lap n) EN: FR: confidence [f] ; secret du cœur [m]

confide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Bauernfänger {m}con man; con artist; confidence trickster
Betrug {m}confidence trick
Konfidenzintervall {n} [math.]confidence interval
Schwindel {m}confidence game
sicher; selbstsicher; überzeugt; zuversichtlich {adj} | sicherer; selbstsicherer; überzeugter; zuversichtlicher | am sichersten; am selbstsichersten; am überzeugtesten; am zuversichtlichstenconfident | more confident | most confident
überzeugt {adj} (von; dass)confident (of; that)
Beurteilung {f} in Personalaktenconfidential report
Vertrauensmänner {pl}confidential people
Vertrauenssache {f}confidential matter
vertraulich {adj} | vertraulicher | am vertraulichstenconfidential | more confidential | most confidential
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confide
Back to top