ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immaterial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immaterial*, -immaterial-

immaterial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immaterial (adj.) ไม่ใช่วัตถุ See also: ไม่มีตัวตน, จับต้องไม่ได้ Syn. incorporeal, spiritual Ops. material
immaterial (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่เกี่ยวข้อง Syn. irrelevant, unimportant Ops. important, relevant
English-Thai: HOPE Dictionary
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
English-Thai: Nontri Dictionary
immaterial(adj) ไม่มีตัวตน,ไม่เป็นแก่นสาร,ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อรูป (adj.) immaterial See also: formless, incorporeal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Regardless, her profession is immaterial here.ไม่เอาอาชีพของเธอมาพิจารณาในที่นี้
Your meaning is immaterial.ความรู้สึกของแกมันไม่สำคัญ
In the Temple, time is immaterial.ในวิหาร เวลานั้นไม่มี
The money is immaterial.เงินมันไม่ใช่สิ่งของ

immaterial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無形[むけい, mukei] (n,adj-no) abstract; immaterial; moral; spiritual; intangible; (P)

immaterial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūat) EN: immaterial ; abstract ; intangible FR: immatériel ; abstrait
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immaterial
Back to top