ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mitigation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mitigation*, -mitigation-

mitigation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mitigation (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. alleviation, moderation, reduction
English-Thai: Nontri Dictionary
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

mitigation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P)
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P)
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P)

mitigation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบรรเทา[n.] (kān banthao) EN: relief ; abatement ; mitigation FR: réduction [f] ; soulagement [m]
การบรรเทาภาระภาษี[n. exp.] (kān banthao) EN: tax mitigation FR:
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:
การผ่อนคลาย[n.] (kān phønkhl) EN: relief ; mitigation FR: relaxation [f] ; détente [f]
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[org.] (Krom Pǿngka) EN: Department of Disaster Prevention and Mitigation FR:

mitigation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milderung {f}mitigation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mitigation
Back to top