ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tangledly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tangledly*, -tangledly-

tangledly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัว (adv.) entangledly See also: tangledly, confusedly Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง

tangledly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัว[adv.] (nūa) EN: entangledly FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tangledly
Back to top