ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trustingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trustingly*, -trustingly-

trustingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
misstrauisch {adv}distrustingly
misstrauisch {adv}mistrustingly
vertrauensvoll {adv}trustingly
zutraulich {adv}trustingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trustingly
Back to top