ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oddness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oddness*, -oddness-

oddness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oddness (n.) ความประหลาด

oddness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maich) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oddness
Back to top