ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

widen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *widen*, -widen-

widen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
widen (vi.) ขยายออก See also: ขยายกว้าง, กว้าง Syn. broaden, enlarge, stretch Ops. contract, narrow
widen (vt.) ทำให้กว้าง See also: ทำให้ขยายออก, ทำให้ขยายกว้าง Syn. broaden, enlarge, stretch Ops. contract, narrow
widen out (phrv.) ทำให้กว้างขึ้น
widener (n.) ผู้ขยายออก
wideness (n.) การขยายออก Syn. breadth, width
English-Thai: HOPE Dictionary
widen(ไว'เดิน) vt.,vi. ทำให้กว้าง,ขยายกว้าง,ขยายออก, See also: widener n., Syn. broaden
English-Thai: Nontri Dictionary
widen(vi,vt) กว้างขึ้น,ขยายออก,เบิกกว้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่าง (v.) widen See also: spread, open wide, separate, dilate Syn. แยกออก
ทำให้กว้าง (v.) widen See also: ream, dilate Syn. เผย
เบิก (v.) widen See also: ream, dilate Syn. ทำให้กว้าง, เผย
เบิกตา (v.) widen See also: open one´s eyes wide (as when frightened) Syn. เปิดตา
เปิดตา (v.) widen See also: open one´s eyes wide (as when frightened)
แยกออก (v.) widen See also: spread, open wide, separate, dilate
ความกว้าง (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความใหญ่โต Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ความกว้างขวาง (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ความใหญ่โต (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความกว้าง Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ตาลุก (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาโต, ตาลุกตาชัน, ตาโพลง, ตาพอง
ตาลุกตาชัน (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาลุกโพลง, ตาพอง, ตาลุก, ตาโต
ตาลุกโพลง (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาพอง, ตาลุก, ตาโต
ตาโพลง (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาโต, ตาลุกตาชัน, ตาพอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I had someone. Okay, widen out.can expIain to me how you get the audio?
Waiting for something actionable... we got 8 million lives that are precaurious at best so I say we widen this net to slightly suspicious and get some decent Intel before this nuke blows up Los Angeles.เรามี แปดล้านชีวิต ที่จะต้องถูกเตือนก่อน ตอนนี้ เรากำลัง ความหา กลุ่มผู้ต้องสงสัย และ จับตัว พวกนั้น ให้ถูกคน
If it's a mammal, it can leave the water, so we should widen the search.มันสามารถขึ้นจากน้ำก็ได้ เราควรขยายขอบเขตในการค้นหามัน
We should widen the search to the canalside.เราควรจะลองตรวจตามตลิ่งดูบ้าง
Let's widen out camera three.เอาละ ขยายจอภาพให้กว้างขึ้น
All right, widen the grid.เอาล่ะ ขยายวงค้นหาออกไป
White demon, widen your heart's scopeWhite demon, widen your heart's scope
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง
Holmes, you must widen your gaze.โฮล์มส์คุณต้องไตร่ตรองให้มาก
When Blackwood invited me to Pentonville prison he suggested I widen my gaze.ตอนพบแบล็ควู๊ด ที่คุกเพนตันวิลล์ เขาแนะผมว่าจง มองให้กว้าง
Arlo, help me widen the grid.อารโล ช่วยฉันขยายตารางหน่อย
We're able to widen our search here to neighboring statesเราสามารถขยายการค้นหา ไปยังรัฐใกล้เคียง

widen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加宽[jiā kuān, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄢ, 加宽 / 加寬] widen

widen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡幅[かくふく, kakufuku] (n) (1) widening (of a road); (vs) (2) to widen (esp. a road)
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P)
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to widen

widen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; dilate ; expand ; ream FR:
ขยายให้กว้างขึ้น (ขยาย...ให้กว้างขึ้น)[v. exp.] (khayāi … ha) EN: widen FR: élargir
ขยายถนน[v. exp.] (khayāi than) EN: widen a road FR: élargir une route
ขยายถนนให้กว้างขึ้น[v. exp.] (khayāi than) EN: widen a road FR: élargir une route
แขวะ[v.] (khwae) EN: enlarge ; make wider ; widen FR:
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space FR: écarter ; ouvrir
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāng) EN: wideness ; spaciousness FR:
ความใหญ่โต[n. exp.] (khwām yai t) EN: immensity ; hugeness ; greatness ; wideness FR: grandeur [f]
พรอวิเดนซ์[n. prop.] (Phrøwidēn) EN: Providence FR: Providence
สวีเดน[n. prop.] (Sawīdēn ) EN: Sweden FR: Suède [f]
ตาลุกตาชัน[adj. (loc.)] (tāluktāchan) EN: eyes widened FR:
ตาโพลง[X] (tāphlōng) EN: eyes widened FR:

widen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querschnittserweiterung {f} (Wasserbau)channel widening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า widen
Back to top